ZSwg

Zespół Szkół w Grodzisku                   

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl

                                                                                                                                

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                            

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU

 

 § 1. Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz: 
1) wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się w gimnazjum,
2) zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,
3) kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany,
4) umacniania poczucia własnej wartości uczniów,
5) pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej,
6) uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

                                                              
  § 2
1. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami) a także rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 164,poz.1154)  oraz niniejszego regulaminu.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny. 

3. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych.

                                                                 § 3
1.
Wewnętrzny system oceniania określa:
1) cele szczegółowe oceniania,
2) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych zgodnych z Podstawą programową i przyjętymi do realizacji programami,
3) ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie,
4) skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów,
5) warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych,
6) ocenianie zachowania,
7) promowanie uczniów.

                                                                § 4 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

                                                                § 5 
1.
Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie uczciwie i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

2. Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia.

                                                                  § 6
1.
Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji będącej wynikiem kontroli i obserwacji postępów, trudności i specjalnych uzdolnień ucznia:
- w sposób bezpośredni poprzez:
a) spotkania z rodzicami (wywiadówki ) – co najmniej dwie w semestrze
b) spotkania z wychowawcami w klasach,
c) rozmowy indywidualne (na prośbę rodzica, nauczyciela lub z inicjatywy 
ucznia),
d) uzgodnione wcześniej wizyty w domu ucznia,
 - w sposób pośredni przez:
a)  informację w zeszycie ucznia potwierdzoną podpisem rodzica,
b) informację ustną przekazaną przez ucznia,
c) zawiadomienie pisemne,
d) list gratulacyjny wysłany pocztą lub wręczony na spotkaniu z rodzicami,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Proces oceniania uwzględnia:
1) zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie,
2) określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających z Podstawy Programowej i przyjętych programów nauczania wyrażające się w stopniach szkolnych,
3) planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktycznej nauczyciela, wprowadzanie działań korygujących.

                                                             
§ 7   
1.
Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie (zaliczanie zajęć) według zasad, skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie, 
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych,
5) realizację przewidzianych w niniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen.

                                                                     § 8

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny .

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

motywowanie ucznia do dalszej pracy,

dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o

       postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

 

                                                                     § 9

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1.Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i

realizowanego programu nauczania dla każdego poziomu nauczania.

2.Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w danej

szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych

3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

4. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru ) i warunki ich

poprawiania.

 

                                                                     § 10

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1) Na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym informują o nich uczniów a informację  o tym zapisują jako temat zajęć.

2) Rodzice ( prawni opiekunowie ) informowani są o wymaganiach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów na pierwszym zebraniu klasowym, do końca września

danego roku szkolnego, przez wychowawcę klasy informację o tym zapisuje wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym w rubryce Spotkania z rodzicami. Lista

obecności rodziców na zebraniu stanowi dokument wychowawcy klasy i jest przechowywana do końca danego roku szkolnego.

3) Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są do dyspozycji uczniów i rodziców w sekretariacie szkoły przez cały rok szkolny.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania

informację zapisuje jako temat zajęć.

1) zasadach oceniania zachowania rodzice ( prawni opiekunowie ) uczniów informowani są na pierwszym zebraniu klasowym. Informację zapisuje wychowawca w dzienniku

lekcyjnym w dziale Spotkania z rodzicami. Lista obecności przechowywana jest w dokumentacji wychowawcy klasy do końca roku szkolnego.

 

                                                                     § 11

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) .

1) Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) .

2) Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) o uzyskanej ocenie cząstkowej oraz o wynikach obserwacji postępów poprzez wpis do zeszytu

przedmiotowego w postaci tabelki umieszczonej na końcu zeszytu : data, ocena, forma oceniania, podpis nauczyciela, podpis rodziców. Jeżeli uczeń nie ma zeszytu

przedmiotowego na następnych zajęciach jego obowiązkiem jest zgłoszenie się do nauczyciela po wpis oceny.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

                                                                     § 11

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania

edukacyjne, o których mowa w § 2ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub

specyficzne trudności w uczeniu się , uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych , których mowa w & 2 ust.1 do indywidualnych potrzeb ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się ,

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni

specjalistycznej , o której mowa w art.71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1999 r. O  systemie oświaty , zwanej dalej ustawą z zastrzeżeniem ustępu 1b.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , o których mowa

w& 2 ust.1 do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki ( plastyki, muzyki ) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym : ocenę celującą otrzymuje uczeń, który z powodów szczególnej predyspozycji lub wytężonej pracy osiąga

wyniki znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, uczestniczy w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach. Ocenę niedostateczną

otrzymuje uczeń, który mimo zastosowanych środków zaradczych nie wywiązuje się z obowiązków.

 

                                                                     § 12

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

 

                                                                     § 13

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen

klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

2. W klasach IV-VI ustala się następujące oceny bieżące i śródroczne w pełnym brzmieniu i skrócie :

1) celujący             6

2) bardzo dobry     5

3) dobry                 4

4) dostateczny        3

5) dopuszczający   2

6) niedostateczny   1

3. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów.

4. Ocenę cząstkową z plusem ( + )otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności są

opanowane w większym stopniu niż na daną ocenę ale nie w pełnym zakresie na ocenę wyższą.

5. Nie stosuje się ocen cząstkowych     +1 oraz +6.

6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który :

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu

nauczania z zajęć edukacyjnych w danej klasie

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania wybranego przez nauczyciela

danej klasy, proponuje rozwiązanie nietypowe

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do konkursu na szczeblu rejonowym

7. Ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu

nauczania w danej klasie, oraz

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania wybranym przez

nauczyciela w danej klasie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach

8. Ocenę dobry otrzymuje uczeń, który :

1) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania

w danej klasie, ale opanował je na poziomie umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych z programu

9. Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który :

1) opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie na poziomie

wymagań podstawowych umożliwiającym rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych z programu o średnim stopniu trudności

10. Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania w danej klasie

ale opanował wymagania w stopniu umożliwiającym mu uzyskanie podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązywanie zadań teoretycznych i

praktycznych wynikających z programu o niewielkim stopniu trudności

11. Ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

1) nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu realizowanego przez nauczyciela

w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu

2) nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadań o niewielkim ( elementarnym ) stopniu trudności.

12. W kl. I III oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne są ocenami opisowymi. Oceny bieżące mogą być uzupełnione lub zastąpione symbolami :

a) pieczątka w kształcie serca - kontur o wysokości 10 mm. Za błędne wykonanie polecenia.

b) pieczątka w kształcie serca - kontur o wysokości 14 mm. Za niedokładne wykonanie polecenia.

c) pieczątka w kształcie serca - kontur o wysokości 18 mm. Za prawidłowe wykonanie polecenia.

d) pieczątka w kształcie serca - wypełnione o wysokości 18 mm. Za twórcze, nowatorskie wykonanie polecenia.

13. Ocena z religii nie jest oceną opisową zgodnie z odrębnymi przepisami.

14. Uczeń może poprawić ocenę bieżącą za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, w terminie i formie określonej przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 10 dni od dnia

otrzymania oceny.

15. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w pierwszym dniu dydaktycznym każdego miesiąca, dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba, wybiera losowo dwa dni w

miesiącu bez oceniania bieżącego

16. Całolekcyjne formy oceniania bieżącego takie jak : praca klasowa z j. polskiego, sprawdzian test obejmujący duży zakres treści programu nauczania z innych zajęć

edukacyjnych niż j. polski, nauczyciele zapowiadają najpóźniej tydzień przed zaplanowanym terminem z podaniem wymagań objętych tą formą oceniania. W ciągu

tygodnia w danym oddziale można przeprowadzić tylko trzy tego typu sprawdziany, przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.

17. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.

18. W przypadku nie przystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu nieobecności w szkole uczeń ma prawo i jeżeli tak postanowił nauczyciel obowiązek

przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu okresu przewidzianego

na uzupełnienie braków. Nie wypełnienie obowiązku skutkuje oceną niedostateczną ze sprawdzianu.

19. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu trwania nieobecności, być nie przygotowanym w zakresie : W pierwszym dniu

nieobecności trwającej co najmniej dwa dni nie odrobić pisemnych prac domowych, nie być przygotowanym do odpowiedzi ustnej i pisemnej. Obowiązkiem ucznia jest

uzupełnienie braków w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w zależności od czasu nieobecności.

20. Nauczyciel systematycznie ocenia uczniów w ciągu całego semestru stosując różne formy oceniania bieżącego. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie

których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż 3 dla zajęć w wymiarze 1 godziny w tygodniu i odpowiednio więcej dla innych zajęć. Dopuszcza się

wystawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej na podstawie tylko trzech ocen bieżących.

21. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce

szkolnej / wyjeździe.

 

                                                                     § 14

1. Szczegółowe wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych na ustalone w ust.2 oceny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program

nauczania z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu nauczania.

2. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela, jak i potrzeb

danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących oceniania i klasyfikowania.

3. W ocenianiu bieżącym jak i klasyfikowaniu śródrocznym i końcoworocznym nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne mogą prowadzić ustalone przez siebie karty oceny pracy

ucznia zawierające rubryki, w których opisuje się pracę ucznia, jego postawy i osiągnięcia w określonych obszarach.

4. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczną zajęć : ścieżka edukacyjna polega na ich zaliczeniu. Przy zaliczeniu zajęć bierze się pod uwagę przede wszystkim frekwencję oraz

aktywność ucznia na zajęciach. Egzamin klasyfikacyjny polega na wykazaniu się wiadomościami objętymi danymi zajęciami. W dokumentacji przebiegu nauczania

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zaliczył(a).

5. Uczestnictwo ucznia w zajęciach wyrównawczych, zajęciach gimnastyki korekcyjnej, wychowania do życia w rodzinie nie podlega klasyfikowaniu ani ocenianiu.

 

                                                                     § 15

1. Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 ustala się dwa semestry :

1) I semestr trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  do 31 stycznia roku następnego.

2) II semestr trwa od dnia pierwszych zajęć po feriach zimowych aż do ostatniego dnia wakacji tj. do dnia 31 sierpnia.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego semestru, nie później niż w ostatnim dniu zajęć przed feriami zimowymi oraz w drugim semestrze nie

później niż w ostatnim dniu nauki przed feriami letnimi.

3. Oceny ustalone za II semestr są ocenami końcoworocznym uwzględniającymi wiadomości i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru. Dotyczy to również ocen z

zachowania.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej

oraz oceny zachowania. Zgodnie z § 11 ust. 3 i § 12 ust. 4 w przypadku zdobycia przez dziecko wiadomości i umiejętności przynajmniej na poziomie koniecznym do dalszego

kontynuowania nauki roczną ocenę opisową uzupełnia się klauzulą pozytywna.

5. Klasyfikowanie końcoworoczne , począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa w § 13

6. Przed końcoworocznym ,semestralnym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego

rodziców ( prawnych opiekunów ) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Nie później niż tydzień przed konferencją

klasyfikacyjną na godzinie do dyspozycji wychowawcy określonej zarządzeniem dyrektora szkoły , wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny nauczyciel

przekazuje uczniom spisane na kartkach proponowane oceny klasyfikacyjne. Jeżeli uczeń nie jest obecny w tym dniu w szkole , jego rodzice mogą kartkę z proponowanymi

ocenami odebrać w sekretariacie szkoły. Obowiązkiem rodziców jest zapoznać się z propozycjami ocen.

7. Wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej ( semestralnej ) , końcoworocznej oraz o

zagrożeniu promowania uczniów kl. I III dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej. Informacja przesyłana jest pocztą.

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna ) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z

zastrzeżeniem § 16 ust. 1

 

                                                                     § 16

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a ocenę z zachowania -

wychowawca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( nagła choroba nauczyciela, wychowawcy ) inny , wyznaczony przez dyrektora nauczyciel .uczący w danej klasie.

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna

końcoworoczna ( semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ) ani na

ukończenie szkoły.

3. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego , jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna lub końcoworoczna inna niż niedostateczna,

jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ), zgłoszona do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed

zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze, roku szkolnym. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami

(prawnymi opiekunami ) ucznia, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień zajęć edukacyjnych w danym semestrze, roku szkolnym.

5. Przyjmuje się dokumentowanie oraz tryb składania egzaminu sprawdzającego właściwy dla egzaminu poprawkowego.

 

                                                                     § 17

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się zgodnie z § 13.

2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ( semestralne ), począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach według następującej skali :

1) stopień celujący - 6

2) stopień bardzo dobry - 5

3) stopień dobry - 4

4) stopień dostateczny - 3

5) stopień dopuszczający - 2

6) stopień niedostateczny - 1

3. W kl. I III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

 

 

 

                                                                     § 18

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności :

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

1) Wzorowe. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest wzorem dla innych w co najmniej dwóch wymienionych kryteriach w tym obowiązkowo jeżeli chodzi o kulturę

zachowania, a w trzecim kryterium co najmniej dobry.

a) kultura osobista ,kultura zachowania:

dba o poprawność swojego języka ,używa zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników , przykładnie zachowuje się na lekcjach, przerwach i poza

szkołą , z szacunkiem odnosi się do osób starszych , dba o mienie społeczne (m. in. nosi obuwie zmienne ), nie ma nieusprawiedliwionej absencji ,nigdy nie spóźnia się na

lekcje bez uzasadnionego powodu , nie ucieka z lekcji , dba o higienę osobistą ,dba o swój wygląd zewnętrzny ,dba o swoje zdrowie (nie pije alkoholu, nie pali papierosów,

nie bierze środków odurzających ), jest serdeczny, przyjacielski w stosunku do kolegów, nie dokucza młodszym, pomaga w nauce słabszym uczniom, jest

tolerancyjny w stosunku do innych , szanuje godność osobistą i własność swoich kolegów

b) stosunek do obowiązków szkolnych:

otrzymuje oceny dobre na miarę swoich możliwości, jest zawsze przygotowany do zajęć edukacyjnych, sumiennie wykonuje polecenia nauczycieli , dba o swój rozwój

c) udział w życiu szkoły :

bierze czynny udział w apelach, akademiach, porankach , pomaga w różnych pracach klasowych , szkolnych z własnej inicjatywy , wzorowo wykonuje obowiązki dyżurnego , reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych , wzorowo wywiązuje się z dobrowolnie przyjętych funkcji ( np. w samorządzie klasowym , samorządzie szkolnym, samopomocy koleżeńskiej )

 

2) Bardzo dobre . Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który jest  bardzo dobry w co najmniej dwóch wymienionych kryteriach, w tym obowiązkowo bardzo dobry jeżeli chodzi    o kulturę zachowania i co najmniej poprawny w trzecim kryterium.

a) Kultura zachowania ,kultura osobista :

poprawnie posługuje się językiem, nie używa wulgaryzmów ,stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników , poprawnie zachowuje się na

lekcjach, przerwach i poza szkołą , okazuje szacunek dorosłym ,szanuje i dba o mienie szkoły (m. in. nosi obuwie zmienne) , nie ma nieusprawiedliwionej absencji , nie

ucieka z lekcji, spóźnienia przytrafiają mu się bardzo rzadko ,dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny , dba o swoje zdrowie (nie pije alkoholu, nie pali

papierosów, nie bierze środków odurzających ) , jest dobry i koleżeński do rówieśników , nie dokucza młodszym, szanuje godność osobistą i własność swoich

kolegów , jest tolerancyjny w stosunku do innych

b) stosunek do obowiązków szkolnych :

jest zawsze przygotowany do lekcji ( w miarę swoich możliwości ) ,otrzymuje oceny na miarę swoich możliwości

c) udział w życiu szkoły :

w miarę możliwości bierze udział w akademiach, apelach, reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych

 

 

3)Dobre. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń jeżeli jest dobry w co najmniej dwóch wymienionych kryteriach a w trzecim co najmniej poprawny.

a) Kultura zachowania ,kultura osobista :

poprawnie posługuje się językiem, nie używa wulgaryzmów ,stosuje zwroty grzecznościowe wobec dorosłych i rówieśników , poprawnie zachowuje się na

lekcjach, przerwach i poza szkołą , okazuje szacunek dorosłym ,szanuje i dba o mienie szkoły (m. in. nosi obuwie zmienne) , nie ma nieusprawiedliwionej absencji , nie

ucieka z lekcji, spóźnienia przytrafiają mu się bardzo rzadko(3 w semestrze) ,dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny , dba o swoje zdrowie (nie pije alkoholu, nie pali

papierosów, nie bierze środków odurzających ) , jest dobry i koleżeński do rówieśników , nie dokucza młodszym, szanuje godność osobistą i własność swoich kolegów , jest tolerancyjny w stosunku do innych

b) stosunek do obowiązków szkolnych :

jest zawsze przygotowany do lekcji ( w miarę swoich możliwości ) ,otrzymuje oceny na miarę swoich możliwości

c) udział w życiu szkoły :

w miarę możliwości bierze udział w akademiach, apelach lub reprezentuje szkołę w konkursach albo zawodach sportowych

 

4) Poprawne . Ocenę poprawną otrzymuje uczeń jeżeli jest poprawny w co najmniej dwóch wymienionych kryteriach.

a) kultura zachowania , kultura osobista :

stara się poprawnie mówić nie używając wulgaryzmów ,dba o swoje zdrowie nie pali, nie pije alkoholu nie odurza się ,po upomnieniach używa zwrotów grzecznościowych, poprawnie zachowuje się chociaż zdarza mu się przeszkadzać na zajęciach edukacyjnych , stara się szanować mienie szkoły , zdarza mu się lekceważąco odnieść do osób dorosłych , nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się bardzo rzadko , nie ucieka z lekcji , nie ma wielu spóźnień w semestrze (5), w zasadzie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny , stara się panować nad objawami agresji w stosunku do młodszych, rówieśników, nie zaczepia starszych , szanuje własność swoich kolegów i szkoły , stara się być tolerancyjny w stosunku do innych

b) stosunek do obowiązków szkolnych :

zdarza mu się nie być przygotowanym do zajęć edukacyjnych , otrzymuje oceny poniżej swoich możliwości

c) udział w życiu szkoły :

mało pracuje na rzecz klasy i szkoły , zdarza mu się nie wywiązywać z obowiązków dyżurnego

 

5) Nieodpowiednie. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na inną ocenę i w określonych kryteriach jest :

a) kultura zachowania kultura osobista :

uczeń często odzywa się wulgarnie, przeklina jest arogancki , niechętnie używa zwrotów grzecznościowych , nieodpowiednio zachowuje się na terenie szkoły i poza nią , niszczy sprzęt szkolny, nie nosi obuwia zmiennego, bierze udział w kradzieżach, włamaniach , często zdarza mu się nieusprawiedliwiona absencja, wagaruje , ucieka z lekcji, z domu , często spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionego powodu nie dba o higienę osobistą i swój wygląd zewnętrzny nie dba o swoje zdrowie (pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających) , namawia i zmusza kolegów do palenia, picia, używania narkotyków lub zachowań urągających godności osobistej

b) stosunek do obowiązków szkolnych :

przychodzi na lekcje nieprzygotowany , otrzymuje oceny znacznie poniżej swoich możliwości, nie dba o swój rozwój

c) udział w życiu szkoły :

nie jest zainteresowany życiem szkoły, klasy bojkotuje je ,nie pracuje na rzecz klasy i szkoły

6) Naganne. Ocenę naganną otrzymuje uczeń,  który popełnił co najmniej dwa z wymienionych poniżej wykroczeń:

a) używa wulgarnych słów, kłamie,
b) ulega nałogom, 
c) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym użytkownikom   szkoły,
d) dopuścił się kradzieży, wymuszenia pieniędzy i dewastacji mienia,
e) wszedł w konflikt z prawem,
f) oddziaływania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych efektów,
g) liczba spóźnień powyżej 10,
d) liczba nieusprawiedliwionych godzin  powyżej 10.

Uczniowi wystawia się ocenę z zachowania naganną za popełnienie jednego z wykroczeń zawartych w punktach c, d  lub  e.

3. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

4. W klasach I III ocena zachowania jest ocena opisową.

1) w ocenianiu bieżącym zachowania przy często powtarzających się zachowaniach używane są następujące symbole

a) pieczątka przedstawiająca sylwetkę chłopca osłaniającego dłonią otwartą buzię z podpisem Łobuziaczek. Łobuziaczek nie przestrzega ustalonych zasad w klasie i

szkole. Nie potrafi opanować swoich emocji, takich jak : gniew, kłótliwość, złość i agresja

b) pieczątka przedstawiająca sylwetkę chłopca leżącego na hamaku z podpisem Leniuszek, Leniuszek nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie jest przygotowany do

zajęć plastyczno-technicznych. Nie podejmuje samodzielnej pracy.

c) pieczątka przedstawiająca chłopca , który czyta trzymane w prawej ręce kartki z podpisem Pracuś , Pracuś aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Jest

systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć. Z własnej inicjatywy podejmuje dodatkowe działania na rzecz klasy.

d) pieczątka przedstawiająca dziewczynkę siedzącą w ławce , z podpartymi rękami z podpisem Grzeczniak , Grzeczniak przestrzega ustalonych zasad zachowania w

klasie i w szkole. Potrafi opanować swoje emocje, takie jak : gniew, kłótliwość, złość i agresja. Udziela pomocy kolegom.

2) przygotowanie i uczestniczenie uczniów w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej na bieżąco określają następujące symbole :

a) pieczątka przedstawiająca sylwetkę chłopca osłaniającego dłonią otwartą buzię z podpisem Łobuziaczek ,

Łobuziaczek uczeń przeszkadza w prowadzeniu zajęć, dokucza innym dzieciom, wykonuje ćwiczenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu, rzuca przyborami, nie

reaguje na upomnienia

b) pieczątka przedstawiająca sylwetkę chłopca leżącego na hamaku z podpisem Leniuszek

, Leniuszek uczeń nie nosi stroju do ćwiczeń ( 3 razy i więcej ), nie wykonuje ćwiczeń, często bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia ( 3 razy i więcej w semestrze ),

nie nosi zeszytu do gimnastyki korekcyjnej ( 3 razy i więcej )

c) pieczątka przedstawiająca chłopca , który czyta trzymane w prawej ręce kartki z podpisem Pracuś , Pracuś nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, przykłada się do

ćwiczeń w ramach swoich możliwości, wypełnia polecenia nauczyciela

d) pieczątka przedstawiająca dziewczynkę siedzącą w ławce , z podpartymi rękami z podpisem Grzeczniak , Grzeczniak nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, dokładnie

wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości, nie jest upominany przez nauczyciela, prowadzi starannie zeszyt do gimnastyki korekcyjnej ( ma wszystkie ćwiczenia wklejone )

5. Ocena zachowania nie ma wpływu na  oceny z zajęć edukacyjnych.

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem ust 1), 2) i 3 )

1) Ocenę ustala wychowawca po zasięgnięciu ustnej opinii od poszczególnych nauczycieli oraz właściwego zespołu klasowego

2) Wychowawca powinien szczegółowo poinformować uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów ) o możliwościach poprawienia oceny zachowania w następnym semestrze

w trakcie indywidualnej rozmowy z uczniem na godzinie do dyspozycji wychowawcy po konferencji klasyfikacyjnej i jego rodziców na zebraniu klasowym po konferencji

klasyfikacyjnej.

3) Nie spełnienie warunku określonego w ust.1) skutkuje postępowaniem właściwym trybowi składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

 

§ 19.

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej
(semestrze programowo wyższym ), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, ewentualnie w miarę możliwości konsultacjach indywidualnych,

2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzieleniem materiału do uzupełnienia na części

3) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny

4) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

§ 20.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę

na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odmiennych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego przyjmuje się taki jak w przypadku egzaminu poprawkowego

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, uczniem i jego rodzicami. W przypadku

ucznia nieklasyfikowanego w klasyfikacji śródrocznej , egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego. W przypadku

ucznia nie klasyfikowanego w klasyfikacji końcoworocznej, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem następnego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust.1)

1) Termin egzaminu klasyfikacyjnego ucznia klasy szóstej powinien być tak ustalony, aby uczeń mógł przystąpić do sprawdzianu przed 31 sierpnia.

§ 21.

1. Uczeń klasy I III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.4..

2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie

nauczania z uwzględnieniem & 5 i 7 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem &16 ust.9.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust.4

4. Ucznia klasy I III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną

poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia. Dostarczenie przez rodziców

( prawnych opiekunów ) opinii do szkoły jest równoznaczne z ich zgodą.

5. W przypadku braku zgody rodziców na pozostawienie ucznia klas I-III w tej samej klasie na kolejny rok szkolny są oni obowiązani podpisać oświadczenie, że mimo

poinformowania o negatywnych zdaniem nauczycieli skutkach promocji przy braku koniecznych osiągnięć edukacyjnych nie wyrażają zgody na powtórzenie przez ich

dziecko danej klasy.

6. Uczeń szkoły, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej

specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania ze wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku

szkolnym programów nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyska średnią ocenę z klasyfikacji końcoworocznej co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę dobrą

zachowania.

8. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który uzyskał średnią ocenę z klasyfikacji końcoworocznej powyżej 4,75 i ocenę wzorową zachowania otrzymuje nagrodę

książkową .

9. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który otrzymał w klasyfikacji końcoworocznej ocenę z zachowania wzorową oraz co najmniej oceny bardzo dobre z wszystkich zajęć

edukacyjnych w danej klasie oraz uzyskał wymagane zaliczenia otrzymuje list pochwalny a jego rodzice list gratulacyjny.

10. Uczeń klasy szóstej może otrzymać tytuł Najlepszego absolwenta szkoły zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną regulaminem. Fakt otrzymania tytułu Najlepszego

absolwenta potwierdza się pamiątkową paterą, dyplomem oraz informacją podaną do wiadomości społeczności szkolnej.

11. Uczeń klasy szóstej może otrzymać tytuł Najlepszego sportowca szkoły zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Regulaminem. Fakt otrzymania tytułu Najlepszego

sportowca potwierdza się pamiątkową paterą oraz nagrodą książkową

§ 22.

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy szóstej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych,

może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 p.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający : skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , w

wyznaczonym przez dyrektora szkoły , nie później niż do końca września

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem , że te zajęcia edukacyjne są , zgodnie ze szkolnym planem nauczania , realizowane w klasie

programowo wyższej.

§ 23.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, ponadto przystąpił do sprawdzianu, o

którym mowa w § 18 ust.1.

§ 24.

1. W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej komisją okręgową, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach

wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej sprawdzianem.

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy z zastrzeżeniem § 23.

§ 25.

1. Komisja okręgowa opracowuje w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej Komisją Centralną i ogłaszają informator, o którym mowa w art.9c ust.2

pkt.2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą zawierający opis zakresu sprawdzianu, oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania

sprawdzianu a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

§ 26.

1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem ust.3

3. Dla uczniów, o których mowa w § 23 ust.1, czas trwania sprawdzianu może być

przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

§ 27.

1. Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia, nadany przez komisję okręgową.

Uczniowie nie podpisują zestawów.

§ 28.

1. W celu zorganizowania sprawdzianu w szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go do powołania

pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel

zatrudniony w szkole.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz co

najmniej jednego członka w każdej sali , zatrudnionego poza szkołą macierzystą.

3. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności

:

1) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) Ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie

przewodniczących tych zespołów w przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach.

3) Sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie : w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone,

przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym komisję okręgową

4) sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole, o którym mowa w § 28 ust.1

5) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem sprawdzianu.

6) Nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu

7) Przedłużenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniów o których mowa w § 23 ust.1

8) Sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali

sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazanie tego wykazu dyrektorowi komisji okręgowej

9) Zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrektora

komisji okręgowej

10) Nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

§ 29.

1. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie

dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej , w tym publicznej poradni

specjalistycznej ,albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, spełniającej warunki , o których mowa w art.71b ust.3b ustawy z zastrzeżeniem ust.1a. Opinia

powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego , w którym odbywa się sprawdzian.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania

sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , który nie rokuje kontynuowania nauki w

szkole ponadgimnazjalnej , może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)

zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się zwolniony

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w

następnym roku z zastrzeżeniem ust.4

6. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor

komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

§ 30.

1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian przebywa co najmniej 3 członków zespołu nadzorującego o którym mowa w §28 ust.3

2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w § 36 oraz przewodniczący

szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

3. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby o których mowa w ust.2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek

dotyczących ich rozwiązania.

§ 31

1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy

uczniów.

2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić

uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy

medycznej.

3. W sali w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych środków łączności.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i

przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 28 ust.1 Przepisy § 23 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 32.

1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów , o  mowa w art. 9b ustawy , powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik

sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom )

§ 33.

1. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych a w przypadku o którym mowa w §23 ust.2 do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ).

§ 34.

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokół , o którym mowa w ust.1 przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji egzaminacyjnej.

§ 35.

Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 36.

1. W czasie trwania sprawdzianu mogą być obecni delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, spośród nauczycieli lub pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu sprawdzianu w danej szkole.

3. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej obserwatorami sprawdzianu mogą być przedstawiciele szkół wyższych, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz

wychowawca klasy, do której uczęszczał uczeń.

§ 37.

Osoby, o których mowa w § 30 nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu ani w ustalaniu wyników.

§ 38.

Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i lęków koniecznych ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

§ 39.

1. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy

dotyczące jego przeprowadzenia.

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej

może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w danej szkole, a także

w stosunku do poszczególnych uczniów.

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z

dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu.

5. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

§ 40.

1. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji okręgowej, w

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.

§ 41.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej przeprowadza się począwszy od 2002r.

§ 42.

Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach klasowych, nie kontaktują się z wychowawcą ani z innymi nauczycielami oraz dyrektorem szkoły nie mogą w żadnym wypadku, w tym

kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce, o wymaganiach edukacyjnych, sposobach oceniania.

§ 43.

WSO podlega monitorowaniu w ciągu całego roku szkolnego w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

§ 44.

1. W maju, każdego roku szkolnego WSO podlega ewaluacji.

1) Ewaluacji dokonuje Rada Pedagogiczna na podstawie monitorowania, opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców.

2) WSO po ewaluacji obowiązuje od września nowego roku szkolnego po zapoznaniu z nim i zaopiniowaniu pozytywnym przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

 

Grodzisko, 27.09.2007r.       

                                                        Strona główna