ZSwg

Zespół Szkół w Grodzisku                   

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl

N.B.P.J.Ch.

 

1. Zostawszy   w roku  1854   Proboszczem  Dobrzechowskim,   wnet   się   spostrzegłem,

że i najsilniejsze pracy moje około zbawienia i oświecenia pieczy mojej powierzonej parafii, li połowiczny skutek odniosą, jeżeli szkoły nie przygotują roli, na której ziarno zdrowej i jedynie zbawiennej nauki św. rzymsko-katolickiego zasiewać powołany jestem. Odebrawszy atoli zabudowania Kościelne i plebańskie zupełnie podupadłe, należało pierwej te podźwignąć, nim do nowego przystąpić będzie można dzieła. Załatwiając tą nadzwyczajną nagłą potrzebę, ciągle miałem na myśli zamiar zaprowadzenia szkoły, gdy w roku 856. za powodem c.K.Radźcy szkolnego  W. Andrzeja Machera, męża zaprowadzeniem licznych szkół, zachęcaniem do tego wszystkich, na których z położenia swego wpłynąć może, troskliwim szkołami opiekowaniem się i nieutrudzonim wdrażaniem nauczycieli  w nowy bardziej odpowiedzialny  i ułatwiający nauczania sposób, Krajowi naszemu wielu i najrzeczywiściej zasłużonego, Którego pamięć na zawsze drogą pozostać powinna; nadzór nad szkołami ludowemi w okręgu Strzyżowskim mnie oddano. Mając teraz zakres działania rozszerzony i będąc przekonanym o nieobliczonym pożytku  i nieodzownej potrzebie szkół, postanowiłem za błogosławieństwem bożem, ufny  w pomoc prawych, obowiązki swe zdrowo pojmujących Obywateli i dusz Pasterzów, tudzież , że mi się powiedzi gminy do tego skłonić, szkoły wszędzie gdzie ich jeszcze nie ma, a niestety ! przy odebraniu wspomnianego nadzoru na siedemnaście parafii, sześć tylko istniało szkół, o ile być może najśpieszniej zaprowadzić, zawsze jednak od swojej parafii zacząć, bo miałem nadzieję, która mnie też nie zawiodła, że w parafii własnej zamysł ten najłatwiej da się uskutecznić, a dla innych pociągającym będzie przykładem. Jakoż w okręgu będzie już nawet szkól dwadzieścia i jedno! – Do nich liczy szkoła  w Grodzisku. W roku 1857 przeprowadziłem o nią komisję, a dnia 29 lipca 1858 do L.17.240  W.c.K  Rząd Krajowy Krakowski szkołę tę potwierdził. Do wybudowania szkoły  W. Ignacy Skrzyński właściciel Grodziska przyłożył się datkiem stu zł.reń.Mon.Komer. Czcigodnemu i najznamienitszemu Panu temu, za znakomitą pomoc tą, jako pasterz parafii, wdzięczność moją tutaj na piśmie powtarzam, a uczniów tej szkoły do zachowania dlań w sercu swoim i czynnego okazywania stałej wdzięczności usilnie wzywam. Prócz tego dostarczyli częściami budowlanego drzewa W. Ludwik Deszker i Maciej Rucki właściciel Różanki, jak też i ja. Miejsce pod szkołę i kawał pola na ogród darował W.Ignacy Skrzyński. Szkołę gminy swoim kosztem postawiły, drzewo na opał, które nauczyciel sam ma kupować, a ścinać, zwozić, w piecach palić i ochędostwo utrzymywać jest obowiązkiem gmin. Za utrzymanie nauczyciela obowiązały się gminy płacić rocznie: Grodzisko  osiemdziesiąt , Różanka sześćdziesiąt ośm, Zawadka pięćdziesiąt dwa , razem dwieście złotych reńskich Moneta Komercyjna. – Utrzymanie budynku szkolnego w dobrym stanie i wszystkie z czasem potrzebne naprawy, podobnież do gminy należą.

 Gdy wreszcie budynek szkolny stanął i potrzebnemi zaopatrzony był sprzętami, dom szkolny w obecności W.Ignacego Skrzyńskiego na wszystkiem co się dotyczy dobra ogólnego, gorący udział biorącego, w przytomności urzędników gminnych i rodziców   z dziećmi przybyłych, dnia 28 go Października 1859 poświęciłem, po stosownej przemowie otworzyłem i tymczasowemu nauczycielowi P.Janowi Tadrali powierzyłem. Daj Boże! Aby dla ś. kościoła i dla Kraju, prawdziwego z bardziej religii naszej płynącego oświecenia, bardzo potrzebującego, jak najobfitszy pożytek przyniosła. – Grodzisko dnia 28. Października 1859.

 

 

X. Feliks Buchwald

Kanonik tyt. Przemyski

Nadzorca szkół ludowych okręgu Strzyżowskiego

Proboszcz Dobrzechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA LUDOWA W GRODZISKU

 

Kronika szkolna

od 1854r. do 1947r.

 

W r.1854 zostawszy W. Ksiądz  Feliks Buchwald proboszczem  w Dobrzechowie spostrzegł że najmilniejsze prace jego około zbawienia i oświecenia pieczy jego powierzona parafia li połowiczny odniosą skutek, jeżeli szkoły nie przygotują roli, na której ziarno zdrowej i jedynie zbawiennej nauki rz.kat. wiary zasiewać został powołany; ciągle zatem miał na myśli zaprowadzenie we owej parafii szkół. – Gdy w r. 1856 za powołaniem c.k. Radcy szkolnego  W.Andrzeja Machera, męża zaprowadzeniem licznych szkół, za zachęcaniem do tego wszystkich, na których z położenia swego wpłynąć mógł, troskliwem opiekowaniem się i niestrudzonem wdrażaniem w nowy bardzo odpowiedni i ułatwiający nauczania sposób, krajowi naszemu wielce zasłużonego, którego pamięć na zawsze drogą nam zostać powinna; nadzór nad szkołami ludowemi okręgu strzyżowskiego mu oddano, a mając teraz zakres działania rozszerzony i będąc przekonanym o nieobliczonym pożytku i nieodzownej potrzebie szkół, postanowił za błogosławieństwem Bożem ufny w pomoc prawych, obowiązki swe pojmujących obywateli, tudzież, że mu się powiedzie gminy do tego nakłonić, a szkoły gdzie ich nie ma jak najspieszniej o ile być może zaprowadzić. Jakoż nie zawiódł się zacny ten kapłan w oczekiwaniu. Przeprowadził bowiem w r. 1857 komisję o szkołę w Grodzisku, a dn. 29 lipca 1859 L 17 240 Wys. c.k. Rząd Krajowy krakowski szkołę tę potwierdził.

Dnia 28 października 1859 W. Ks. kanonik Buchwald w obecności urzędników gminnych i rodziców dzieci budynek szkolny poświęcił i po stosownej przemowie otworzył i tymczasowemu nauczycielowi p.Janowi Tadrali powierzył.

Do wybudowania szkoły przyłączył się WPan Ignacy Skrzyński właściciel Grodziska datkiem 100złr mon.komer. Prócz tego dostarczali częściami budowlanego drzewa WP. Ludwik Deszker i WPan Maciej Rucki właściciel Różanki jako też on sam. Miejsca pod szkołe i kawał pola ¾ morga wynoszący, na ogród darował WPan Ignacy Skrzyński- szkolny budynek zaś gminy swoim nakładem postawiły.

Na utrzymanie nauczyciela zobowiązały się gminy darować rocznie w naturze:

Gmina Grodzisko 40złr i 5 korcy żyta, 4 korcy jęczmienia, 4 owsa

             Różanka 34złr, 4 korcy żyta, 4 jęczmienia, 3 owsa

             Zawadka 26złr, 3 korcy żyta, 2 jęczmienia, 4 owsa.

Później zamieniono to na gotówkę w ten sposób że:

Gmina Grodzisko ma płacić 84złr.

             Różanka                    71złr 40kr

             Zawadka                    54złr 60kr

                           Razem:        200złr

Z tego atoli nauczyciel ma kupować drzewo 6 sągów na opał sam, a ścinać, zwozić, w piecach palić i ochędostwo utrzymywać jest obowiązkiem gmin.

Utrzymanie budynków szkolnych w dobrym stanie i wszystkie z czasem potrzebne naprawy należą do gmin przynależnych. W tym czasie szkoły pozostawały pod nadzorem dyecezyalnym, a więc i nad tutejszą szkołą nadzorcą z dycezyi był przewielebny Ks. Franciszek Ksawery Pawłowski, scholastyk katedralny, radca konsystorski, prezydent sądu dyecezyalny w sprawach małżeńskich, egzaminator procymoralny, wysłużony profesor św, Teologii w Przemyślu. – nadzorcą okręgowym był WKs. Feliks Buchwald, kanonik tyt. Radca konsystorski, nadzorca szkół ludowych okręgu strzyżowskiego, pleban Dobrzechowski.

Wskutek podziału nowego dekanatów i okręgów szkolnych w r. 1861 tutejszą szkołę przyłączono do okręgu frysztackiego nad którym przełożonym został Dziekan i proboszcz w Lubli WKs. Jan Pietrzycki aż do końca roku 1866.

W r. 1867 nadzór nad szkołami powierzonym został Wielebnemu Ks.Henrykowi Skrzyńskiemu hon.kam. i plebanowi w Ustrobnej.

Od początku szkoły aż do r. 1864 miejscowym dozorcą szkoły był Wojciech Książek.

Dekretem c.k.  Władzy obwodowej w Tarnowie pod dn. 26. X 1864
L 9380 obrany i potwierdzony na dozorcę miejscowego został Franciszek Książek. Z powodu zaniedbywania obowiązków uchylonym został Franciszek Książek w miejsce jego wybranym został  w r. 1866 Józef Strzępek z poł Nr 54.

Radcą szkół inspektorem szkół ludowych był dr praw obojga WP Andrzej Macher.

Z powodu zreorganizowania szkół na nowy etat ustanowiona została najwyższa władza autonomiczna pod nazwą ,,Krajowej Rady” szkolnej z siedzibą we Lwowie, której przewodniczącym jest każdoczesny namiestnik.

Drugą autonomiczną władzą zostały okręgowe rady szkolne z każdoczesnym Starostą powiatowym jako przewodniczącym,a które są pod zwierzchnictwem Rady szkolnej Krajowej. Szkoła tutejsza była pod koniec roku 1895 pod zarządem i zwierzchnictwem okręgowej Rady szkolnej w Rzeszowie.

Trzecią autonomiczną władzą jest ustanowiona przy każdej szkole miejscowa Rada szkolna.

Po zreorganizowaniu szkół następujący byli:

Krajowi Inspektorowie szkolni:

WP. Stanisław Olszewski

WP. Dziedziczki

Okręgowi Inspektorowie:

WP. Wojciech Kornicki

WP. Józef Siedmiograj

WP. Steczkowski

Przewodniczący Rady miejscowej:

WKs. Prałat Feliks Buchwald

P. Walenty Scieżka

 

W r.1875 została tut. szkoła przeistoczona na etatową i zamieniona na dwuklasową z pensją starszego nauczyciela 300złr i 50złr za kierow.  a młodszego 200złr.

Od czasu założenia szkoły byli następujący nauczyciele:

Jan Tadrała                          od r. 1859 do 1861

Andrzej Jakiel                                 1861 do 1862

Jan Benchard                       1862 do 1863

Andrzej Szmuc                                1863 do 1868

Wojciech Pyrzyński                       1868 do 1869

Gracyan Radomski                       1869 do 1880

Roman Gablankowski                   1880 do 1881

Jan Stolarski                       1881 do 1885

Paweł Zduń                                     1885

10)Michał Mikoś

11)Józef Ziemliński

12)Andrzej Busz

13)Walenty Stanisławczyk

 

Katecheci:

1) WKs. Jakób Glazur                             od r.1859 do r. 1861

2) Marceli Ksiągiewicz                                       1861    do 1863

3) Walenty Pelc                                                   1863    do 1865

4) Feliks Buchwald                                   1865    do 1866

5) Walenty Pelc                                                   1866    do 1867

6) Henryk Pirga                                                    1867    do 1869

7) Józef Sałat                                                       1869    do 1871

8) Jakób Drzewinki                                   1871    do 1875

9) Józef Augustyn                                     1875    do 1878

10) Franciszek Jankucz                          1878    do 1881

11) Bartłomiej Rzońca                                        1881    do 1881

12) Władysław Amelikowski                             1881    do 1882

13) Władysław Żygłowicz                        1882    do 1883

13) Wojciech Mach                                   1883    do 1885

14) Ignacy Łowicki

 

W roku 1893 została wybudowana nowa szkoła bo stara była za szczupła i niezdrowa – WP Wałkowicki dodał jeszcze kawałek pola na powiększenie ogrodu szkolnego a WKs. Kan. Fiszer proboszcz  z Dobrzechowa poświęcił i nawet miał mszę św. w sali szkolnej.

W r. 1896 został utworzony nowy urząd polityczny z siedzibą  w Strzyżowie a CK. Starostą zamianowany WP Winiarski.

Ponieważ na razie nie było zamianowanego inspektora szkolnego więc zastępował tegoż p. Kierownik szkoły ze Strzyżowa p. Andrzej Szmuc – następnie zamianowano prowizorycznym inspektorem tut. okręgu WP Józefa Chuchlę, który jako będąc poprzednio nauczycielem, a więc znając dolę nauczycieli ludowych, tych białych murzynów, jest nie tylko dla nauczycieli przełożonym ale i przyjacielem, doradcą i dobroczyńcą.

Od utworzenia nowego okręgu był tu nauczycielem p. Franciszek Cholewa od 1896 do 1898. a Katechetą WKs. Szymon Bieńkiewicz.

Liczba dzieci od założenia szkoły uczęszczających:

W r. 1859/60 w  I    półroczu uczęszczało                   -  87 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 -   81 ucz

W r. 1860/1 w  I    półroczu uczęszczało                     - 113 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 -   99 ucz

W r. 1861/2 w  I    półroczu uczęszczało                     - 110 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 109 ucz

W r. 1862/3 w  I    półroczu uczęszczało                     - 120 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 116 ucz

W r. 1863/4 w  I    półroczu uczęszczało                     - 127 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 127 ucz

W r. 1864/5 w  I    półroczu uczęszczało                     - 147 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 135 ucz

W r. 1865/6 w  I    półroczu uczęszczało                     - 149 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 147 ucz

W r. 1866/7 w  I    półroczu uczęszczało                     - 150 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 147 ucz

W r. 1867/8 w  I    półroczu uczęszczało                     - 147 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 147 ucz

W r. 1868/9 w  I    półroczu uczęszczało                     - 143 ucz

        - // -    II       - // -          - // -                                 - 143 ucz

W r. 1869/70                                                                           - 150 ucz

W r. 1870/1                                                                             - 124 ucz

W r. 1871/2                                                                             - 132 ucz

W r. 1872/3                                                                             - 120 ucz

W r. 1873/4                                                                             - 146 ucz

W r. 1874/5                                                                             - 167 ucz

W r. 1875/6                                                                             - 186 ucz

W r. 1876/7                                                                             - 153 ucz

W r. 1877/8                                                                             - 171 ucz

W r. 1878/9                                                                             - 184ucz

W r. 1879/80                                                                - 181 ucz

W r. 1880/1                                                                             -   94 ucz

W r. 1881/2                                                                             -   82 ucz

W r. 1882/3                                                                             -   82 ucz

W r. 1883/4                                                                             -   82 ucz

W r. 1884/5                                                                             -   86 ucz

W r. 1885/6                                                                             -   87 ucz

W r. 1886/7                                                                             -   87 ucz

W r. 1887/8                                                                             -   87 ucz

W r. 1888/9                                                                             -   96 ucz

W r. 1889/90                                                                -  105 ucz

W r. 1890/1                                                                             -    99 ucz

W r. 1891/2                                                                             -   120 ucz

W r. 1892/3                                                                             -   131 ucz

W r. 1893/4                                                                             -   120 ucz

     W r. 1894/5                                                                              -   125 ucz

     W r. 1895/6                                                                         nie  wiadomo

     W r. 1896/7                                                                              -   120 ucz

     W r. 1897/8                                                                              -   143 ucz

 

Dekretem Wysokiej c.k. Rady szkolnej Krajowej z dnia 24 kwietnia 1898 L 8669 został zamianowany p. Bolesław Krzyształowicz nauczycielem kierującym 2 Kl. szkoły w Grodzisku od 1 sierpnia 1898.

Dekretem Świetnej c.k. Rady szkolnej okręgowej w Strzyżowie z dnia 21 lipca 1898 zamianowano młodszą nauczycielkę , żonę Kierownika szkoły p. Wiktorye Krzyształowiczową. Pierwsza to młodsza siła od czasu zorganizowania szkoły.

Drugiej Sali nie było w budynku szkolnym a że we wsi nie było stosownego lokalu tak na drugą salę jako też dla kierownika szkoły (a tegoż pomieszkanie przerobić na salę) przeto Rada szkolna zarządziła przeszalowanie dotychczasowej Sali na dwie – jest to nie dogodne bo tak to są sale szczupłe, nauka doznaje przeszkód, bo głos z jednej sali słychać do drugiej – ogółem zauważono że cały budynek jest akustycznym.

Budynek szkolny wewnątrz jest w złym stanie niezdrowy bo jest grzyb  i dlatego Rada szkolna okręgowa, względnie W.C.K Inspektor szkolny zarządził wybudowanie murowanej szkoły i to w środku wsi (obecna na końcu) – porozgradzany, bez spiżarki, piwniczka bez użytku bo wniej woda stoi, ogród zaniedbany nie obsadzony drzewkami.

Zapisanych i uczęszczających w uczęszczających w r.1898/9 jest 152 uczniów a rozdzielono w ten sposób że młodsza nauczycielka uczy I i II stopień a kierownik szkoły III i IV stopień. Nauka odbywa się podzielona na wszystkich stopniach.

Skład obecnej Rady szkolnej miejscowej jest:

W-bny Ks. Kanonik i proboszcz z Dobrzechowa Karol Fischer przewodniczący.

p.Józef Strzępek wójt miejsc. Zastępca przew.

p.Walenty Seieszka radny

p.Jan Strzępek radny

i miejscowy kierownik szkoły radny

Ks. Szymon Bieńkowicz delegat Rad. Pow.

Wybór został uskuteczniony w r. lutym 1898

1898 rok jest rokiem jubileuszu piędziesiątletniego panowania Jego Cesarsko Królewskiej Apostolskiej Mości, Cesarza i Króla naszego Franciszka Józefa I ale jest i żałoby w domu panującym, gdyż we wrześniu br. zamordowaną została w Szwajcaryi Najjaśniejsza Pani.

Dnia 17 września 1898 odbyło się w kościele parafialnym w Dobrzechowie nabożeństwo żałobne za duszę Najjaśniejszej Pani, na którym była i dziatwa tutejszej szkoły obecną i nauki w dniu tym nie było.

Dzień 19 listopada jest i nadal wolnym od nauki szkolnej ale ma się odbywać nabożeństwo żałobne za Najjaśniejszą Panią.

Dzień 20 października jako dzień Jana Kantego , patrona młodzieży szkolnej, jest w zachodniej Galicji z wyjątkiem W.Ks. Krakowskiego wraz z Zatorem i Oświęcimiem, wolnym od nauki szkolnej.

 

 

vidi 15/II 898

J.Chuchla

(podpis nieczytelny)

 

 

Do roku szkolnego 1912/13 kronika szkolna ma charakter zapisków wizytacyjnych dokonywanych przez inspektorów.

Oto ich chronologiczny zapis:

 

2. Pan Jan Tadrała tymczasowy nauczyciel tutejszy, w zawodzie swem wcale uzdolniony, pilnością swoją i dobrem nauczaniu sposobem, doprowadził dzieci do znacznych w nauce postępów. Wielką ma także zasługę, że dzieci wiejskie, rzec można na wpół zdziczałe w krótkim czasie dobrze ułożył, zachowują się bowiem przyzwoicie, spokojnie a przy tem śmiało odpowiadają. W zupełności więc jestem z niego zadowolony, i dlatego po odbytym dzisiaj popisie, który W.Ignacy Skrzyński swą obecnością zaszczycił a przy tem odszczególniające się dzieci pięknemi nagrodami obdarował; na mocy przysługującego mi prawa, zaprezentuję go na rzeczywistego nauczyciela. –

       Nauką religii X. Jakub Glazer mój współpracownik widocznym udzielał pożytkiem; co zaś jest najważniejszem miłość i bojaźń bożą u swoich dzieci zaszczepiał, za co mu uznanie i wdzięczność moją tutaj wyrażam.

Grodzisko 12. Lipca 1860

X. Feliks Buchwald

 

3. W skutek nowego podziału Dekanatu i Okręgów szkolnych, tutejsza szkoła odtąd należy do Okręgu frysztackiego, na którym przełożony jest tameczny Dziekan i Proboszcz w Lubli X. Jan Pietrzycki. Kończąc względem niej urząd Nadzorcy okręgowego spowodowany jestem. Nauczycielowi P. Janowi Tadrali niniejszem wyrazić moje uznanie, za jego obowiązków spełnianie i przykładne prowadzenie. Które w połączeniu z jego znamienitem uzdolnieniem upoważniają do oczekiwania, że nie tylko na obecnym lecz na wyższym w zawodzie nauczycielskim stanowisku skutecznie działać będzie.

Grodzisko dnia 31 stycznia 1861

X. Feliks Buchwald

Dziekan i Nadzorca Strzyżowski –

 

4. Z przyjemnością prawdziwą byłem dzisiaj obecny popisowi z drugiego półrocza. Dzieci bardzo dobre zrobiły postępy, szczególnie zaś należy się nauczycielowi uznanie i pochwała za podniesienie wielce odpowiednie praktycznej nauki strony. To też ja jak i z całą rodziną przybyły WWP. Ignacy Skrzyński uznanie to nauczycielowi wyraziliśmy, a dzieciom wymieniony pan przednie i śliczne rozdał nagrody.

Grodzisko dnia 12. Lipca 1861

                X. Feliks Buchwald

 

 

 

5. Popis młodzieży szkolnej w Grodzisku przedsięwzięty w przytomności WW Państwa Skrzyńskich ze Strzyżowa W-JM X. Buchwalda Kanonika Przemyskiego, Dziekana Strzyżowskiego a Proboszcza Dobrzechowskiego ze względu postępu dzieci i sposobu nauczania tychże przez P. Nauczyciela Jędrzeja Jakiel wypadł bardzo pomyślnie.

ks. J. Pietrzycki

1862r.

Dziek. Nadzorca.

 

 6. Na dniu 14 Lipca 1863 odbył się popis młodzieży przy szkole w Grodzisku , gdzie w przytomności gości, szczególnie W.P. Skrzyńskiego dzieci jak naylepiey odpowiadały, zkąd   P. Nauczycielowi Jędrzejowi Jakiel przynależy sprawiedliwa pochwała.

Grodzisko 14. Lipca 863

ks. Jan Pietrzycki

Nadzorca.

 

7. Dziś odbyłem wizytację szkoły tutejszej, która - jak mnóstwo innych  w tutejszym dekanacie – jest dziełem nader godnego Ks: kanonika dziekana i proboszcza Dobrzech: W. Buchwald. Przed kilkoma tygodniami przybył do Grodziska nauczyciel Pan Jan Dernhaw który bardzo gorliwie tenże urząd piastuje. Niechże tylko nieustannie pracuje nad swoim własnem wykształceniem, mając zawsze na uwadze, iż nauczyciel, który nie postępuje naprzód , idzie w tył.

                       Grodzisko  dnia 5 listopada 863

                                            Dr Macher

                                             radca szkolny.

 

8. Dnia 1 Lipca odbył się popis publiczny uczniów i uczennic tutejszej szkoły w obecności WKs. Dziekana i Nadzorcy Okręgu frysztackiego tudzież W. Ignacego Skrzyńskiego, który biorąc żywy udział w postępie szkoły, każdą razą dzieci obdarza stosownemi i pięknemi nagrodami. Nauczyciel p. Andrzej Szmuc który dopiero co 20 Stycznia b.r. posadę swoją zajmuje, dowiódł iż posiada dobrą metodę, odpowiednie wiadomości i pilność w zawodzie swym tyle potrzebną. Wyrażam przeto tutaj nadzieję, że postępując dalej tą drogą, wnet do celujących należyć będzie nauczycieli i zasłuży się dobrze przez gorliwe spełnianie trudnych obowiązków.

                                                                              Grodzisko 1. Lipca 1864

                                                                              X. Feliks Buchwald

 

9. Egzamin szkole tutejszej odbył się na dniu 26. czerwca 865. znaleziono wzorowy porządek i ochędostwo tak co do izby szkolnej żaka i co do dzieci. Nauczyciel P. Jędrzej Szmuc odznaczył się gorliwością, niezmordowaną pracą i pilnością a przy statecznym dalszym postępowaniu może być wzorem dla drugich nauczycieli.

                                                                              d. 26. Czerwca 865

                                                                              X. Jan Pietrzycki

                                                                                         Nadz.

10. Na dniu 25 Czerwca 866 odbył się egzamin przy tutejszej szkole, przy której Nauczyciel Andrzej Szmuc (Jędrzej) zajmując się iak najgorliwiej kształceniem dzieci na zupełną zasłużył pochwalę.

 

                                                                              X. Jan Pietrzycki

                                                                                         Dziek. Nadz.

 

11. Na dniu dzisiejszym odbyła się wizyta szkolna połączona z popisem rocznym w szkole tutejszej. Z postępków dzieci byłem zupełnie zadowolony, widać że P. Nauczyciel zadawał sobie wiele pracy                i posiada dobrą metodę.

27. Czerwca 867                                                                    X. H.Skrzyński

                                                                                                          Nadzorca.

 

12. Przewodnicząc popisowi publicznemu z drugiego półrocza szkolnego z przyjemnością przekonałem się, że uczniowie tutejszej szkoły we wszystkich dla szkół ludowych przypisanych przedmiotach naukowych znamienicie postąpili. Przytem podnieść winienem, że nauka utwierdzając religię i moralność miała kierunek praktyczny, z czego uczniowie niemałą odnieśli korzyść. Pominąć też nie mogę, że dzieje narodowe, geografia i wiadomości z nauk przyrodniczych w granicach właściwych były wykładane. Znane nauczyciela p. Andrzeja Szmuca zamiłowanie w zawodzie swym, niepospolite uzdolnienie i wytrwała praca wydały zatem najpożądańsze owoce, za co mu wdzięczne wyrażam uznanie imieniem własnem jak też licznie zebranych uradowanych rodziców.

                                                                              Grodzisko dnia 10. Lipca 1868

X.  Buchwald

 

Do roku 1872 brak wpisów

 

13. Dnia 31 Stycznia 873 zwiedziłem szkołę miejscową w Grodzisku.

                                                                                         Komiek

                                                                              okręg. inspektor

 

 

14. Dnia 24. Kwietnia 1874 zwiedziłem szkołę miejscową w Grodzisku.

W.Komiek

                                                                                  okręg. Inspektor

 

15. Na popisie dzisiejszym któremu przewodniczyłem przekonałem się ponownie, że pan Gracyan Radomski nauczyciel przy szkole tutejszej z niezwykłym zamiłowaniem pracując, a udzielane nauki w serca wpajając i własnym przykładem utwierdzając osiągnął skutki, które mu istotnie zaszczyt czynią i tak mnie jak tez licznie zgromadzonych rodziców uczącej się dziatwy wdzięczność przejmują.-

                                             Grodzisko dnia 27. Czerwca 1874

                                                        X. Szczęsny T.Buchwald

                                             Prałat Podkomorzy tajny Jego Świątobliwości

                                             Kanonik kon. Kapituły Lubelskiej.

                                             Wiceprezes Rady szk. okr. Dziekan i Proboszcz

 

Od tego wpisu wizytacje nie są numerowane jednak dla jaśniejszego czytania numery wizytacji zapisałem chronologicznie wg. ich dat.

Brak wpisów do 1879r.

16. Zwizytowawszy szkołę w Grodzisku , nabyłem przekonania, że  p.Nauczyciel, Gracyan Radomski wypełnia obowiązki swoje                     z niezwykłą gorliwością, skutkiem czego postępy dzieci zastałem zadowalające. Przytem nie mogę także pominąć uwagi, że                      p. Nauczyciel, snań pojął dobrze zadanie szkoły ludowej, i wpływa ze szczególną troskliwością na uobyczajnienie i umoralnienie dziatwy szkolnej.

    Grodzisko, 18/2 1880                                                      Steczkowski

                                                                                                c.k. insp. szkół

 

17. Dnia 4. marca 1881 zwizytowałem znowu szkołę tutejszą, w której tak stan frekwencji jak też stan nauki znalazłem dość pomyślnie.

Do życzenia jednak pozostaje:

1^ ażeby p. Nauczyciel (Gablankowski) zaznajomił dzieci jaknajdokładniej z nowemi miarami i wagami matematecznemi;

2^ ażeby nauce dobrego czytania więcej poświęcił czasu i pracy, gdyż dzieci nawet klasy 3. nie dośc biegle czytają;

3^ ażeby pracował nad własnem swem wykształceniem, a mianowicie uzupełnił swoją wiedze w naukach przyrodniczych;

4^ ażeby w niczem nie odstępował od normalnych planów nauki

5^ ażeby z większą ścisłością traktował naukę gramatyki, a osobliwie partyę o formach.

                                      D.j.w.                                              Steczkowski

                                                                                             c.k. insp.

 

18. Z odpowiedzi dzieci podczas lustracji szkoły tutejszej, dnia dzisiejszego odbytej, nabyłem przekonania, że były nauczyciel Roman Gablankowski, nie dość gorliwie wypełniał swoje obowiązki, tudzież, że się wcale nie zastosował do otrzymanych odemnie uwag i poleceń. Znając atoli chwalebną gorliwość obecnego nauczyciela p.Jana Stolarskiego, mam nadzieję, że dołoży starania, aby wszelkie uzupełnić braki i doprowadzić szkołę do tak świetnego stanu, jakim się za czasów miłej pamięci nauczyciela, pana Gracyana Radomskiego, powszechnie cieszyła.

       Grodzisko, 12. października 1881.

Steczkowski

                                                                                                c.k. insp. szkół

 

19. Dnia 13. marca 1883. przedsiębrałem lustrację szkoły tutejszej                 i wynoszę niemiłe wrażenie, gdyż p. nauczyciel Stolarski nie ziścił nadziei, jakie w Nim pokładałem; postępy bowiem dzieci w naukach wcale mnie niezadowoliły tak dalece, iż widzę się spowodowanym stanowczo upomnieć p. Nauczyciela do większej pilności, jak niemniej do ścisłego przestrzegania przepisanych planów i otrzymanych odemnie wskazówek.

                                                            D.j.w.                                   Steczkowski

                                                                                                                   c.K. insp.

 

20. Szkołę w Grodzisku zwiedziłem dnia dzisiejszego i miło mi przyznać, że obecnie stan nauki w ogóle jest pomyślniejszy, aniżeli w roku upłynnionym. Jest zatem nadzieja, że skoro p. Nauczyciel Stolarski wytrwa na tej drodze, na która wstąpił, z każdym rokiem będzie lepiej.

Grodzisko, 13. maja 1884                                                      Steczkowski

                                                                                                        c.K. insp.

 

21. Dnia dzisiejszego zwiedziłem szkołę tutejszą i udzieliłem p.Nauczycielowi potrzebnych uwag i wskazówek.

Grodzisko, 20 marca 1885.

                                                                                                        Steczkowski

                                                                                                        c.K. inspektor

 

22. Zwiedziłem szkołę w Grodzisku dnia 17 czerwca 1886

                                                                                                        Steczkowski

                                                                                                        c.K. insp.

 

23.Znowu zwiedziłem szkołę tutejszą dnia dzisiejszego i miło mi zaznaczyć, iż zastałem bardzo pomyślny stan nauki we wszystkich klasach.

Jedynie nauka śpiewu i nauka geografii pozostawia nieco do życzenia.

Grodzisko, 15 marca 1887

                                                                                                        Steczkowski

                                                                                                        c.K. insp.

 

24.Dnia 21 października 1887. zwiedziłem szkołę tutejszą i zastałem stan nauki pomyślnym.

                                                                              Stanisław Olszewski

                                                                              c.k. krajowy inspektor

                                                                                         szkół

 

25.Dnia 25. czerwca 1888. przewodniczyłem popisowi w szkole tutejszej; postępy dzieci w nauce są bardzo zadowalające, tak samo zachowania się dzieci.

                                                                                                    Ks. Karol Fiszer

                                                                                         Proboszcz Dobrzechowski

 

26.Zwiedziłem szkołę i zastałem pomyślny stan frekwencji, dobry  w ogóle stan nauki, odpowiednie uobyczajnienie dzieci, i porządek          w budynku szkolnym.

     Grodzisko 17. X. 1888

Steczkowski

                                                                                                                            c.K. insp. szkół

 

27. Dziś zwiedziłem znowu szkołę tutejszą.

      Grodzisko 26. września 1889

                                                                                                    Steczkowski

                                                                                             c.K. insp.

 

28.Zwiedziłem szkołę i zastałem wszystko w stanie zupełnie zadowalającym.

       Grodzisko, 29. kwietnia 1892

Steczkowski

                                                                                                                     c.K. insp.

 

29.Dziś zwiedziłem znowu szkołę miejscową.

     Grodzisko, 13. czerwca 1893

 

Steczkowski

                                                                                                                            c.K. insp. szkół

 

 

 

 

30.Dziś byłem w szkole tutejszej, lecz zastałem ją nieczynną z powodu choroby nauczyciela.

       Grodzisko 12. czerwca 1894

 

Steczkowski

                                                                                                                   c.K. insp.

 

31.W roku bieżącym również zastałem szkołę nieczynną powodu ciężkiej choroby nauczyciela.

     Grodzisko, 27 maja 1895

Steczkowski

                                                                                                                   c.K. insp.

 

32.Dnia 30. listopada 1896r. zwiedziłem szkołę tutejszą. Po długiej przerwie w nauce, spowodowanej, słabością dwóch poprzednich nauczycieli, zastałem naukę urządzoną na 2 stopnie, udzielaną   z pomyślnym skutkiem.

                                                                              z-ca c.k. inspektora

                                                                              Schmuc

 

33. Zwiedziłem szkołę tutejszą

                                                        26. lutego 1897

 

34. Zwiedziłem tutejszą szkołę

                                             22 maja 897

                                                        Chuchla

                                                        c.K. okr. insp.

 

35. Zwiedziłem tutejszą szkołę

                                             25 września 897

                                                        J.Chuchla

                                                       

 

36. Zwiedziłem tutejszą szkołę

                                             11 stycznia 898

                                                        J.Chuchla

 

 

Od tego miejsca kronikę pisał ktoś inny a wizytator w czasie wizytacji ją tylko podpisywał. Od tegoż roku 1898 wielką skarbnicą wiedzy stają się prowadzone protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, ale ich treści nie mogę udostępnić.

                                                       

37. Dnia 15 listopada 1898 zwiedził tutejszą szkołę WWP. Józef Chuchla, c.k. Inspektor szkolny w roku szkolnym po raz pierwszy, przysłuchał się wszystkich przedmiotów na wszystkich stopniach i uznał że braki w znacznej części są wyrównywane i akta wszystkich (dopiero założone) są w należytym porządku. Od 1/9 1898 udziela religii w tut. szkole WKs. wikariusz z Dobrzechowa Ks. Jakub Szurlej. Dnia 2 grudnia 1898 jako w 50 rocznicę wstąpienia na tron Najjaśniejszego Pana Franciszka Józefa I według rozporządzenia Wys. ck. Ministerstwa W i O był wolny od nauki szkolnej – dziatwa szkolna była na nabożeństwie w Dobrzechowie.

Dopisek Chuchli?

Ludność tutejsza nie jest moralną , trzeźwą i zdolną jednak wykazała się.

                                                                                                               Vidi 24/2 899

                                                                                                               J.Chuchla

 

38.Dnia 24 lutego wizytował tutejsza szkołę na wszystkich poszczególnych stopniach C.K. Inspektor okręgowy W.Pan Józef Chuchla i uznał postępy uczniów za dobre.

       Dnia 12 maja 1899. zjechał W.Dr Patryn w zastępstwie lekarza powiatowego i wskutek epidemii odry zamknął szkołe na dwa tygodnie.

       Dnia 29 maja 1899 zjechał c.k. lekarz powiatowy i wskutek że epidemia Odry grasuje jeszcze we wsi tak dalece że w każdym domu są chorzy zamknął szkołę ponownie na dwa tygodnie.

       Dnia 20 maja 1899 przewodniczący Rady miejscowej WKs. Kanonik Karol Fischer opuścił tut. parafię bo został zamianowany Kanonikiem przy Kapitule przemyskiej.

       26/6 1899. Odbył się popis w tutejszej szkole pod przewodnictwem WKs. Szymona Bieńkiewicza, przy współudziale miejscowej publiczności.

 

Rok szkolny 1899/1900

1/9 99. Rozpoczęto rok szkolny nabożeństwem w kościele parafialnym. Na rok ten zapisało się uczniów na stopień I 63, na  II 37,na III 48 a na IV 26.

II/9 99 Umarła młodsza nauczycielka i żona kierownika szkoły pani Wiktorya Krzyształowiczowa a dn.13/9 odbył się pogrzeb na którym byli obecni nauczyciele z okręgu pod przewodnictwem wielce znanego Inspektora szkolnego prawdziwego Ojca i przyjaciela nauczycieli WWPana Józefa Chuchli, dziatwa szkolna z rodzicami.

Kondukt prowadziło trzech księży z tut. parafii a na grobie miał mowę pożegnalną wikary Ks. Józef Szurlej.

Ponieważ na razie nie ma drugiej siły udziela nauki tylko kierownik szkoły.

W b. r. sz. jeździ na religię do tut. szkoły nowy wikariusz Ks. Maksym Żurkiewicz.

19/10 99. Przybył nowy Ksiądz proboszcz i Kanonik Teofil Dziurzyński.

24/10 99. Rada szkolna okręgowa z dn. 18/10 99 L 631 zamianowała Karolinę Pawelcówną zastępczynią młodszej nauczycielki, która przybyła dn. 25/10 99 i uczy stopień I i II gi.

 

Vidi 20.XII 899

                 J.Chuchla

 

       20/12  99 Wizytował tutejsza szkołę na wszystkich poszczególnych stopniach CK. Inspektor szkolny okręgowy WWPan Józef Chuchla  i uznał pracę nauczycieli skuteczną a tok nauki prawidłowy.

Vidi 28/5 1900

                  J.Chuchla

       Dnia 28 maja 1900 wizytował po raz drugi w b.r. szkolnym WW C.K. Inspektor szkolny tutejszą szkołę na wszystkich stopniach.

       Dnia 25 czerwca 1900 odbył się popis w tutejszej szkole pod przewodnictwem p.Józefa Strzępka jako przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej, ponieważ wyznaczony przez c.k. Radę okręgową delegat W.P. Ignacy Wałkowicki nie przybył, w obecności WKs. Maksyma Żurkiewicza okolicznych nauczycieli i rodziców dziatwy szkolnej.------------------------------------------

 

Rok szkolny 1900/1901

Dnia 1 września 1900 rozpoczęto rok szkolny uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie. Zapisało się uczniów na stopień I 47, na II  48, na III  60, na IV  25. Stopień II i IV uczęszcza rano a I i II popołudniu. Stopień III i IV uczy kierownik szkoły a I i II młodsza nauczycielka. Grono nauczycielskie nie zmieniło się z wyjątkiem Katechety, gdyż na miejsce Ks. Maksyma Żurkiewicza udziela religii Ks.Stanisław Jaworski nowo wyświęcony wikariusz   w Dobrzechowie. Stan frekwencji w tutejszej szkole w miesiącu wrześniu jest regularny z wyjątkiem stopnia IV ego.

4/10  900 Rozporządzeniem Świetnej c.k. Rady szkolnej okręgowej z dn. 22 września 1900L 1447 odbyła się dnia 4 października 1900 uroczystość szkolna jubileuszowa 70 letniej rocznicy urodzin Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I z programem po mszy św. dziatwa szkolna zebrała się w budynku szkolnym gdzie po odśpiewaniu nabożnej pieśni wygłosił kierownik szkoły słowo wstępne w którem podano krótki przebieg panowania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości a następnie odśpiewano ,,Hymn ludy”, po czem dziatwa rozeszła się.

Dnia 30/10  900 zjechał na wizytację po raz pierwszy w roku szkolnym WW C.K. inspektor szkolny do tutejszej szkoły i zastał nauke prowadzoną prawidłowo.

Dnia 25 czerwca 1901 po południu odbył się popis w tutejszej szkole pod przewodnictwem Wielebnego Księdza Maksyma Żurkiewicza, wikariusza w Dobrzechowie przy współudziale Wielebnych Księży : Teofila Dzierzyńskiego Proboszcza i Kanonika z Dobrzechowa i Ks. Stanisława Jaworskiego Katechety, Panów nauczycieli z Różanki i Dobrzechowa i rodziców uczniów.

Vidi 30/5  1902

J.Chuchla

 

Rok szkolny 1901/1902

Rok szkolny 1901/2 rozpoczęto nabożeństwem w parafialnym kościele w Dobrzechowie dnia 2 września b.r. Skład nauczycieli został niezmieniony. I i II stopień uczyć będzie kierownik szkoły a III i IV młodsza nauczycielka p. Karolina Pawelec.

W miejsce ustępującego Wiceprezydenta Rady szkolnej Krajowej J.E.Michała Babrzyńskiego zamianowanym został J.E.Dr.Edwin Płażek.

WWp. Józef Chuchla zachorował i Rada szkolna Krajowa zarządziła by od 1 listopada do 31 grudnia 1901 zastępstwo W. Panu Julianowi Dobrzyńskiemu c.k. okręgowemu inspektorowi szkolnemu    w Rzeszowie.

Vidi 30/5  1902

J.Chuchla

 

Rok 1902/3

W roku 1902 gdzieś przy końcu lutego a z początkiem marca były kierownik tutejszej szkoły opuścił tąże przenosząc się na nowa posadę. Od opuszczenia szkoły przez byłego kierownika tejże pana B.Krzyształowicza pozostawała do końca roku szkolnego sama młodsza nauczycielka p. Karolina Pawlcówna. Pawlcówna dniem 1 sierpnia 1902 zamianowała ck. Rada szkolna okręgowa w Strzyżowie tymczasowym kierownikiem tutejszej szkoły p.Franciszka Zająca. Z dniem zaś 1 września 1902 przeniosła ck. Rada szkolna okręgowa w Strzyżowie p.Karolinę Pawelcówną na inną posadę a w jej miejsce zamianowała tymczasowym nauczycielem młodszym w tutejszej szkole p.Stanisława Belona. Kierownik tutejszej szkoły zgłosił się              z dniem 20 sierpnia i objął obowiązki nauczyciela kierującego zaś p.Stanisław Belon młodszy nauczyciel zgłosił się również do objęcia obowiązków z dniem 31 sierpnia 1902.

Rok szkolny 1902/3 rozpoczął się z dniem 1 września uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie. Zapisało się na stopień I dziewcząt 25, chłopców 30, na stopień II dziewcząt 19, chłopców 13, na stopień III dziewcząt 34, chłopców 45, na stopień IV dziewcząt 14, chłopców 31. W miesiącu wrześniu na wszystkich stopniach frekwencja regularna z wyjątkiem stopnia IV. I stopień i III-ci uczy młodszy nauczyciel p.Stanisław Belon zaś stopień II i IV-ty uczy p.Franciszek Zając. Stopień III i IV uczęszcza do szkoły rano  z wyjątkiem piątku, Stopień I i II po południu z wyjątkiem piątku. Religii uczy ks.Maksymilian Żurkiewicz wikaryusz z Dobrzechowa.

                                                                                                        vidi  30/10 1902

                                                                                                        J.Chuchla

 

Z końcem października 1902 przeniesiono katechetę tutejszej szkoły ks.Maksymiliana Żurkiewicza do Jasła a w miejsce jego zamianowano ks.Władysława Steca który uczył do końca roku szkolnego religii              w tutejszej szkole.

I wizytacja szkoły w tym roku odbyła się w dniu 30/10, II 26/2 1903 przez Wielmożnego Pana c.K. Inspektora Józefa Chuchlę. Popis roczny odbył się w dniu 27 czerwca 1903 pod przewodnictwem p.Józefa Strzępka przewodniczącego Rady szkolnej miejscowej przy współudziale ks.Władysława Steca katechety tutejszej szkoły tudzież licznie zgromadzonych mieszkańców tutejszej gminy.

Dnia 8 czerwca 1903 uwolnił Jego Cesarska i Królewska Mość  Dr.Leona hrabiego Piuniskiego ze stanowiska ck. Namiestnika                     a zarazem i prezydenta ck. Rady Szkolnej Krajowej, a w miejsce jego powołał Dr.Andrzeja hrabiego Potockiego.

Z końcem sierpnia 1903  uwolniła ck. Rada szkolna Okręgowa dotychczasowego zastępcę nauczyciela przy tutejszej szkole p.Stanisława Belona a miejsce jego zamianowała tymczasowa nauczycielkę tutejszej szkoły p.Maryę Brodnicą która, do tego czasu t.j. zamianowania przy tutejszej szkole pozostawała na prawie nauczycielki nadetatowej w Godowie. Ta z dniem 1 września objęła obowiązki nauczycielki w tutejszej szkole.

 

Rok szkolny 1903/1904

Dnia 1 września rozpoczęto rok szkolny 1903/4 uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie. Zapisało się dzieci na stopień I dziewcząt 22, chłopców 25, na stopień II dziewcząt 17, chłopców 23, na stopień III dziewcząt 38, chłopców 27, na stopień IV dziewcząt 16, chłopców 42. Razem dziewcząt 93, chłopców117.

Stopień I i III uczy nauczycielka Marya Brodnica stopień zaś II i IV p.Franciszek Zając nauczyciel kierujący w tutejszej szkoły. Podczas wakacji przeniesiono katechetę tutejszej szkoły ks. Władysława Steca do Medyni a w miejsce jego zamianowano ks.etatowego Idzika który udziela nauki religii w tutejszej szkole.

                                                                                                                              vidi 28/10 1903

Chuchla

    Z powodu ciężkiej choroby Franciszka Zająca kierownika szkoły tutejszej, objęła naukę na wszystkich stopniach nauczycielka szkoły Marya Brodnica z dniem 4/3 904.

Wskutek niebezpiecznej choroby kierownika szkoły na gruźlicę, zamkniecie nauki na wszystkich stopniach dnia 15 marca 1904. –

 

Po krótkich ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami przeniósł się do wieczności Franciszek Zając kierownik szkoły tutejszej w piątek dnia 18 marca 1904 o godzinie ¾ na 5-tą popołudniu w 37. roku życia.

W żalu pogrążeni koledzy i koleżanki okręgu strzyżowskiego pod przewodnictwem ich szlachetnego Opiekuna i Dobrodzieja c.k. Inspektora okręgowego W.W.Pana Józefa Chuchli zgromadzili się licznie w kościele parafialnym w Dobrzechowie, skąd po odbytem żałobnem nabożeństwie oddali zmarłemu ostatnią przysługę, odprowadzając zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku .- Z domu żałoby t.j. ze szkoły odprowadziła je nauczycielka tejże szkoły p.Marya Brodnica, rodzina zmarłego, straż pożarna tutejsza złożona z 22 członków asystowała zwłokom i kilka dziewcząt w szatach żałobnych, tudzież znaczna liczba ludności – przewielebny Ksiądz Kanonik Wnęk przemówił do zgromadzonych o krótkiem życiu zmarłego nauczyciela i zaznaczył tu naszą żmudną pracę nauczycielską. Nad Grobem miał pożegnalną mowę p.Franciszek Świstak, kierownik szkoły w Dobrzechowie, poczem chór nauczycielski zawtórował smętną pieśń pożegnalną.

 

Dnia 11 kwietnia 904r. po przeprowadzeniu dzinfekcji w budynku szkolnym nauczycielka szkoły p.Marya Brodnica z polecenia c.k. Inspektora okręgowego W.W.P. Józefa Chuchli rozpoczęła naukę na wszystkich stopniach w braku drugiej siły nauczycielskiej.

 

W dniu 28/4  904 przeniesiono katechetę szkolnego księdza Antoniego Idzika do Kurzyny, a w miejsce jego zamianowano księdza Franciszka Wiklińskiego, który udziela nauki religii w szkole tutejszej.

 

Nowy Ksiądz Proboszcz Kanonik Wojciech Wnęk przybył do parafii tutejszej w dniu 23/2  904

 

Sylwester Strzępek nowo obrany wójt zaczął urzędowanie swoje  w gminie dnia 5/4  904

 

Nowe wybory do Rady szkolnej miejscowej na przeciąg lat trzech, zostały uskutecznione dnia 13 maja 1904r.

Wskład tej Rady wchodzą: Przewiel. Ksiądz Kanonik Wojciech Wnęk-przewodniczący, Marya Brodnicka-tymcz. kierownik szkoły, Walenty Scieszka-zastępca przewodniczącego, Sylwester Strzępek(wójt)-członek,Józef Strzępek-członek.

Dnia 24-go czerwca 1904r. po południu odbył się roczny popis dziatwy szkolnej pod przewodnictwem Przewielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka, przy współudziale Wielebnego Księdza Franciszka Wiklickiego katechety szkolnego i nader licznie zgromadzonej publiczności.

C.k. Rada szkolna krajowa zamianowała tymczasowa kierowniczkę szkoły tutejszej(Marya Brodnicka) stałą nauczycielka 2. kl. szkoły ludowej w Staromiesciu w okręgu rzeszowskim od dnia 1-go sierpnia 1904r.

 

Rok szkolny 1904/1905

Od 1. do 27. września b.r. była szkoła nieczynna wskutek braku sił nauczycielskich właściwie wskutek opóźnionego ogłoszenia nominacji nauczycieli którzy podali się na obydwie posady.- C.k. Rada szkolna krajowa rozporządzeniem z dnia 3. IX. 1904 L:30954 zamianowała p.Jana Pieroga stałego nauczyciela przy szkole Im. Św. Jana Kantego         w Wysokiej stałym nauczycielem kierującym przy tutejszej szkole od dnia 1. września 1904. Nowo mianowany nauczyciel przybył w dniu 27 września i czynności służbowe rozpoczął.- Równocześnie prawie bo rozporządzeniem z dnia 31. sierpnia 1904 L:30953 zamianowała c.k. Rada szkolna okręgowa p.Kazimierę Zagórkówną nauczycielką stałą przy tutejszej szkole. –

           Wpisy przeprowadzono w dniach 24.25.26. IX. Dnia 27.IX odbyło się nabożeństwo. –

           Na rok szkolny 1904/5 zapisało się:

Na stopień I chłopców 27 dziewcząt 18

Na stopień II chłopców 19 dziewcząt 20

Na stopień III chłopców 27 dziewcząt 32

Na stopień IV chłopców 33 dziewcząt 26

Razem: chłopców 106 dziewcząt 96. Ogółem 202 dzieci.

Vidi (podpis nieczytelny)

X. W. Mazanek

 

 

Dnia 20 lutego zlustrował szkołę W. ks. Inspektor Walenty Mazanek zastępujący czasowo c.k. Inspektora szkolnego W-go Pana Józefa Chuchlę pozostającego czasowo na urlopie wskutek słabości.

Vidi 3/6 1905

Chuchla

Dnia 3. czerwca wizytował szkołę Wielmożny Pan Józef Chuchla c.k. okręgowy Inspektor szkół tutejszego powiatu.

 

Dnia 24. czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego Księdza Wojciecha Wnęka Kanonika i proboszcza dobrzechowskiego. Tegoż dnia w godzinach popołudniowych odbył się doroczny popis dziatwy szkolnej tutejszej szkoły również pod przewodnictwem Wielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka w obecności księdza Soleckiego i rodziców dzieci.

 

Rok szk. 1905/6.

Na ten rok szkolny zapisało się:

Na stopień I chłopców 27 dziewcząt 18

Na stopień II chłopców 23 dziewcząt 18

Na stopień III chłopców 21 dziewcząt 30

Na stopień IV chłopców 22 dziewcząt 32

Razem: chłopców 93, dziewcząt 98. Ogółem 191 dzieci.

 

Rok szkolny rozpoczęto uroczystym nabożeństwem Odprawionym przez Wielebnego księdza Kanonika i proboszcza Wojciech Wnęka.

           Dnia 2. września odbyła się w budynku szkolnym licytacja tegoż budynku . Rozprawie licytacyjnej przewodniczył ks. Kanonik Wojciech Wnęk jako przewodniczący Rady szkolnej miejscowej. Budynek szkolny sprzedano za cenę 2708 K.

Nauki religii w bieżącym roku szkolnym udzielał będzie ksiądz Stanisław Barcikowski.

                                                                                                                                    Vidi 20 XII 1905

Chuchla

 

Dnia 20. grudnia 1905 zlustrował szkołę Wielmożny Pan Józef Chuchla c.k. okręgowy inspektor szkół tutejszego okręgu.

Od 1. marca 1906 udzielał będzie nauki religii ks. Stanisław Solecki, w miejsce ks. Barcikowskiego, którey wskutek choroby pozostaje na urlopie.

vidi 27 IV 1906

Chuchla

 

Dnia 27. kwietnia zwiedził szkołę po raz drugi Wż Pan Józef Chuchla c.k. okręgowy inspektor szkól tutejszego okręgu.

Dnia 23. czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem odprawionym przez Wielebnego Księdza Wojciecha Wnęka kanonika i proboszcza parafii dobrzechowskiej. Tegoż samego dnia w godzinach popołudniowych odbył się doroczny popis dziatwy szkolnej szkoły miejscowej, pod przewodnictwem W-go księdza Kanonika Wojciecha Wnęka przy współudziale ks. katechety St. Soleckiego w obecności pp. Nauczycieli sąsiadów tudzież nader licznie zgromadzonych rodziców dzieci.

 

Rok szk. 1906/7.

Na ten rok szkolny zapisało się:

na stopień I …………………………………………………………………… 54 dzieci

na stopień II …………………………………………………………………. 34 dzieci

na stopień III ………………………………………………………………… 56 dzieci

na stopień IV ……………………………………………………………….. 40 dzieci

                                                       Razem………………….. 184 dzieci

Nie licząc uczniów i uczennic nauki dopełniająceji.

Rok szkolny rozpoczęto nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego ks. Kanonika i proboszcza dobrzechowskiego Wojciecha Wnęka.

Nauki religii udzielał będzie w tym roku ks. Władysław Solecki.

vidi 24/9 1906

Chuchla

 

Z powodu rozszerzania się epidemii odry c.k. fizyk powiatowy Dr Kurasiewicz zamknął szkołę na miejscu dnia 10. października 1906. c.k. Starostwo zaś rozporządzeniem z d. 14. X. 1906 zamknęło szkołę   z powyższego powodu aż do odwołania.

C.k. Starostwo rozporządzeniem z d. 26. XI. 1906 zarządziło otwarcie szkoły.

Nauki więc nie było od 11. października do 29. listopada; rozpoczęto naukę w dniu 30. listopada.

W miesiącu styczniu frekwencja była bardzo lichą; powodem tego były silne mrozy np. -28 -27 -25 -26 R oraz wielkie śniegi.

Dnia 22-go czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego…………………………………………………………………………………

(brak 2 kartek opisujących uroczystość otwarcia nowej szkoły)

…………………………………………………… umyślnie ku temu w sali szkolnej urządzonym.

Podczas Mszy świętej śpiewała dziatwa szkolna pieśni nabożne. Po Mszy świętej przemówił ks. kanonik do dziatwy zaznaczając potrzebę nauki i zachęcając ją do pilnego uczęszczania i pracy w szkole jak                     i w domu. Na tem przemówieniu skończył się akt poświęcenia nowego budynku szkolnego. Następnie przyjmowała gmina skromnym posiłkiem przybyłych z okolicy Gości jak również obywateli miejscowych.

 

Rok szkolny 1907/8

 

Na rok szkolny 1907/8 zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 53 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 36 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 51 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 40 dzieci

                              Razem ………………… 180 dzieci

Dnia 30. września 1907 zwiedził szkołę Wielmożny Pan Józef Chuchla c.k. okr. inspektor szkół powiatu strzyżowskiego.

W czerwcu 1907 sankcjonował Najjaśniejszy Pan ustawę wydaną przez Sejm galicyjski o stosunkach prawnych Nauczycielstwa ludowego.

Dnia 24.czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego ks. Wojciecha Wnęka proboszcza i kanonika  w Dobrzechowie. Tegoż samego dnia w godzinach popołudniowych odbył się doroczny popis dziatwy miejscowej szkoły pod przewodnictwem Wielebnego ks. Kanonika Wojciecha Wnęka, w obecności Wielebnych księży Pieniążka i Penca, p.p. Nauczycieli  z okolicy tudzież nawet licznie zgromadzonych Rodziców dzieci.

 

Rok szk. 1908/9

Na rok szkolny 1908/9 zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 59 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 38 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 42 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 48 dzieci

                              Razem ………………… 187 dzieci.

We wrześniu 1908 wizytował parafię Dobrzechowski J. Eminencja ks. biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar. Dziatwa szkolna brała udział w przyjęciu ks. biskupa, starsze dzieci przystąpiły do sakramentu bierzmowania.

Dnia 17. listopada wizytował szkołę Wielmożny Pan Józef Chuchla c.k. inspektor szkół powiatu strzyżowskiego.

Dnia 23. czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego ks. Wojciecha Wnęka proboszcza i kanonika dobrzechowskiego. Dnia 24. czerwca w godzinach popołudniowych zakończono właściwie rok szkolny publicznym popisem dziatwy miejscowej szkoły. Popisowi przewodniczył Wielebny ks. kanonik Wojciech Wnęk a obecni byli Jaśnie Wielm. Państwo Wołkowiccy z Przedmieścia od Strzyżów, księża wikarzy z Dobrzechowa, p.p. Nauczyciele z okolicy tudzież rodzice dziatwy.

 

Rok sz. 1909/10

 

Na rok szkolny 1909/10 zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 63 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 42 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 52 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 40 dzieci

                              Razem ………………… 197 dzieci.

vidi 30/II 1909

Chuchla

 

Dnia 30. listopada 1909 zlustrował szkołę Wielmożny pan Józef Chuchla c.k. okręgowy Inspektor szkół. Rok szkolny zakończono odprawionem przez Wielebnego Księdza Kanonika i proboszcza w Dobrzechowie. Popisu  w tym roku nie było jedynie odczytano klasyfikacyę i rozdano zasługującym nagrody.

 

Rok szk. 1910/11

Rok szkolny jak zwykle rozpoczęto uroczystem nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka proboszcza w Dobrzechowie.

Na rok szkolny 1909/10 zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 46 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 42 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 62 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 34 dzieci

                              Razem ………………… 184 dzieci.

Dnia 4. października 1910 w godzinach popołudniowych zarządził Zarząd szkoły uroczystość szkolną ku czci Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I składającą się z przemówienia okolicznościowego, odczytu i życzliwości Najjaśniejszego Pana dla kraju naszego, wygłoszenia dwóch ust. poet. I odśpiewania ,,Hymnu ludu” Prócz dziatwy wzięło udział kilkanaście osób starszych.

 

Rok szk. 1911/12

Rok szkolny jak każdy dotąd rozpoczęto uroczystem nabożeństwem odprawionem w kościele parafialnym w Dobrzechowie przez Przewielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka proboszcza                w Dobrzechowie.

 

Na rok szkolny 1909/10 zapisało się:

 

Na stopień I …………………………………………… 47 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 37 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 55 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 41 dzieci

                              Razem ………………… 180 dzieci.

Vidi 27/1  1912

Chuchla

Dnia 27. stycznia 1912 zlustrował szkołę Wielmożny Pan Józef Chuchla c.k. okręgowy Inspektor szkół powiatu strzyżowskiego i przekonywał się o postępie dziatwy na wszystkich stopniach nauki codziennej.

Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku szkolnego odprawione przez Wielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka odbyło się w dniu 27. czerwca b.r.

           Właściwie zakończono rok szkolny dnia 28. czerwca odczytaniem klasyfikacji i rozdaniem zawiadomień.

                                                       Grodzisko dnia 20.lipca 1912.

 

Rok szkolny 1912/13

Bieżący rok szkolny jak i poprzednie rozpoczęto uroczystem nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego Księdza Kanonika Wojciecha Wnęka proboszcza Dobrzechowskiego w kościele parafialnym w Dobrzechowie przy udziale Grona nauczycielskiego                  i dziatwy szkolnej ze wszystkich szkół parafii dobrzechowskiej.

 

Na ten rok szkolny 1909/10 zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 42 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 38 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 61 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 36 dzieci

                              Razem ………………… 177 dzieci.

Rok bieżący jest rokiem jubileuszów ku czci i pamięci wielkich przodowników naszych społeczeństw. Po całym więc kraju odnośne komitety zajmowały się sposobem oddania hołdu cnocie i zasłudze jednego z najszlachetniejszych synów, jakich ziemia polska wydawała do uczczenia pamięci największego kapłana-patrioty, złotoustego kaznodzieji i proroka narodu ks.ś.p. Piotra Skargi w 300(:trzysetną:) rocznicę jego świątobliwego zgonu.

I parafia Dobrzechowski zawiązała Komitet z łona Związku katolicko społecznego mający na celu urządzenie uroczystości skargowskiej: Dzień 13.X.1912.

       Uroczysta suma z odpowiedniem kazaniem, po sumie śpiew. Przed oczy Twoje Panie. Nabożeństwie tem wzięła udział parafialna Intelligencya – straże pożarne ze sztandarem Nauczycielstwo z dziećmi i tłumy ludu parafialnego. To części przed południem.

                                     Po południu o godzinie 4.

       W sali budynku szkolnego możliwie na miejscowe stosunki udekorowanej , zgromadziło się W. Duchowieństwo parafialne. Nauczycielstwo Inteligencya i włościanie szczelnie zapełniają resztę sali, korytarz i naokoło podwórze.

                          Przebieg programu wykonanego:

       Śpiew: Boże coś Polskę. Przemówienie dłuższe rzewne                        i zrozumiałe dla każdego słuchacza P.Świstaka kierownika szkoły w Dobrzechowie. Śpiew dzieci ku czci Skargi. Deklamacje. Śpiew dzieci. Przemówienie ks. Kanonika. Przemówienie p.Scieszka. Jeszcze raz przemówienie p.Świstaka. i śpiew ,,Boże Ojcze”. Zakończenie.

       Kreślę tych słów kilka ku pamięci moich następnych kierowników szkoły o roku jubileuszowym i obchodzie skargowskim w całym kraju.

                          Skreśliłem dnia 24. października 1912.

                                                Jan Piróg

                                                kierownik szkoły

Dodatkowo życzę sobie i proszę by przy zmianie tego podręcznika już to przez zniszczenie jego lub w inny sposób jego już nie użycia, tych słów kilka wyżej skreślonych przenieść w nowy tom kroniki szkolnej . 

                                                                  Jan Piróg                vidi 19/XII  1912

                                                                  Kier. Szkoły                  Chuchla

Powodu ciężkiej choroby kierownika szkoły pana Pieroga naukę na wszystkich stopniach objęła stała nauczycielka K.Pierogowa od                   24 kwietnia 1913 do końca roku szkolnego 1913.

 

Rok szkolny 1913/14

Bieżący rok szkolny jak i poprzednie rozpoczęto uroczystem nabożeństwem w dniu 16 września z powodu przedłużenia ferii wakacyjnych powodem tego było opóźnione zbiory z pól. Nabożeństwo odprawił Wielebny Ksiądz Kanonik Wojciech Wnęk proboszcz z Dobrzechowa w kościele parafialnym w Dobrzechowie przy udziale Grona nauczycielskiego i dziatwy szkolnej ze wszystkich szkół parafii dobrzechowskiej.

Na rok szkolny 1913/14 z dniem 1 września z powodu dalszej choroby k.szkoły objęła kierownictwo K.Pierogowa i zamianowała została druga siła nadetatowa K.Cichocka.

Na ten rok szkolny  zapisało się:

Na stopień I …………………………………………… 43 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 31 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 57 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 40 dzieci

                              Razem ………………… 171 dzieci.

 

W dniu 2 października 1913r. po długich a ciężkich cierpieniach umarł były kierownik szkoły Jan Pieróg w 39 latach życia a 21l. służby.

 

 

Rok szkolny 1914/15. i (1915/16)

Rok 1914/15. to rok wojny, to rok niedoli ludzkiej oraz dzieci szkolnych, które w tym roku w zwykłem czasie nie mogły rozpocząć nauki, gdyż już 2 sierpnia 1914r. tłumy narodu odjeżdżały na plac boju pozostawiając rodziny w smutku za sobą. Nieprzyjaciel który zaczął zalewać nasz kraj dnia 8 września nawiedził wioskę naszą i tu pozostał przez 3 tygodnie. Wreszcie udało się naszym wyprzeć ich lecz nie długo a znowu zobaczyliśmy nieprzyjaciela w wiosce naszej bo już dnia 10 listopada zjechali do naszej wioski i tu pozostali do 11 maja 1915r. Miesiące przebyte z niemi wiekami zdawały się być gdyż zostaliśmy od świata zupełnie odcięci nie mogąc się dowiedzieć co się dzieje z narodem. Ludność i dzieci ucierpiały przez to bardzo wiele bo nieprzyjaciel nie tylko że niszczył dobytek ale też bardzo ujemnie wpłynął ich pobyt na młodzież szczególniej dorastającą. Rok ten miał być stracony dla dziatwy szkolnej, ale po usunięciu nieprzyjaciela i uporządkowaniu klas rok szkolny rozpoczął się już 15 sierpnia 1915/16 i w tym roku przerabiało się materyał za 2 lata ażeby dzieci nie straciły roku lecz przeszły 2 lata nauki w jednym roku. Co przy usilnej pracy dokonało Grono nauczycielskie.

Nabożeństwo dziękczynne na zakończenie roku szkolnego odprawione przez Wielebnego Dziekana Wojciecha Wnęka odbyło się dnia                   30 czerwca  br. Dnia tegoż po nabożeństwie rozdano świadectwa i odczytano klasyfikacyę.

                                            Grodzisko dnia 14 lipca 1915/16r.

 

Rok szkolny 1916/17

Bieżący rok szkolny jak zwykle rozpoczęto uroczystem nabożeństwem w dniu 2 września 1916/17r. Nabożeństwo odprawił Wielebny ksiądz Dziekan Wojciech Wnęk w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

Na ten rok szkolny  zapisało się. -

Na stopień I …………………………………………… 47 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 23 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 52 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 34 dzieci

                              Razem.               156

W roku bieżącym udzielał będzie Religii na wszystkich stopniach ks.Jan Sobolewski gdyż poprzednik jego został przeniesiony do innej parafii. ks.W. Trela który był kilka lat w naszej szkole katechetą a dziatwa szkolna żegnała go z żalem.

 

 

Rok szkolny 1917/18.

Bieżący rok szkolny jak zwykle rozpoczęto uroczystem nabożeństwem         w dniu 1 września 1917/18. r.sz. Nabożeństwo odprawił Wielebny ksiądz Dziekan Wojciech Wnęk w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

Na ten rok szkolny  zapisało się.

Na stopień I …………………………………………… 62 dzieci

Na stopień II …………………………………………. 30 dzieci

Na stopień III ………………………………………… 36 dzieci

Na stopień IV ………………………………………… 43 dzieci

                              Razem.               171.

 

W roku bieżącym udzielał będzie Religii na wszystkich stopniach ks.Stanisław Bałuk.

W dniu 15 października odbyła się uroczystość ku czci św. pamięci Tadeusza Kościuszki naszego bohatera w stuletnią rocznicę zgonu jego, w kościele parafialnym w Dobrzechowie zostało odprawione nabożeństwo żałobne przez Wielebnego ks. Dz. Wojciecha Wnęka przy bardzo licznym udziale dziatwy wszystkich szkół należących do parafii dobrzechowskiej jako też narodu. Po odprawionem nabożeństwie                    i kazaniu wygłoszonego przez ks. Stanisława Bałuka udała się procesya przed pomnik gdzie były śpiewy i liczne deklamacje przez dziatwę szkolną oraz ks. Jana Sobolewskiego oraz gospodarza W. Ścieszkę.

 

Rok szkolny 1918/19.

Bieżący rok szkolny jak zwykle rozpoczęto uroczystem nabożeństwem         w dniu 1 września 1918/19. r.sz. Nabożeństwo odprawił Wielebny ksiądz Stanisław Bałuk w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

Na ten rok szkolny zapisało się:

Na stopień I chłopców 39 dziewcząt 26

Na stopień II chłopców 14 dziewcząt 17

Na stopień III chłopców 20 dziewcząt 22

Na stopień IV chłopców 14 dziewcząt 18

Razem: chłopców 87, dziewcząt 83.

W roku bieżącym będzie udzielał nauki Religii na wszystkich stopniach ks. Stanisław Bałuk.

 

Dzień 1-go listopada był dla nas dniem świętem bardzo wielkiem gdyż dniem odrodzenia się Polski i wydostania się z pod jarzma niewoli długo uciśnionej Polski.

W dniu 3-go odprawionem zostało nabożeństwo dziękczynne za powstałą Polskę przez W. ks. Stanisława Bałuka.

 

W roku 1918. dnia  listopada zakończył życie nasz czcigodny ks. Dziekan Wojciech Wnęk po ciężkich cierpieniach w trzy dni odprowadziliśmy zwłoki w raz z licznie zebraną dziatwą parafii dobrzechowskiej oraz licznego grona księży i okolicznej ludności na cmentarz Dobrzechowski na wieczny spoczynek.

Zastępstwo tymczasem objął ks. Jan Sobolewski katecheta Dobrzechowski.

W dniu 30 listopada zostało odprawione nabożeństwo listopadowe przez W. ks. Jana Sobolewskiego w którym dziatwa ze szkół parafii dobrzechowskiej wzięła liczny udział.

W dniu 8 maja 1919r. odbyła się instalacja nowo zamianowanego proboszcza parafii dobrzechowskiej W. ks. Wawrzyńca Szawana.

Rok szkolny 1918/19 zakończono dnia 28 czerwca nabożeństwem odprawianem przez W. ks. Stanisława Bałuka oraz odczytaniem dziatwie szkolnej klasyfikacji.

 

Rok szkolny 1919/20

 

Rok szkolny rozpoczęto nabożeństwem odprawionem przez Wielebnego ks. Wawrzyńca Szawana proboszcza parafii dobrzechowskiej dnia             15 września  1919r. a to z powodu przedłużenia wakacji przez R.szk.Kr.

                 Na ten rok szkolny zapisało się:

Na stopień I chłopców 44 dziewcząt 29

Na stopień II chłopców 15 dziewcząt 18

Na stopień III chłopców 21 dziewcząt 31

Na stopień IV chłopców 15 dziewcząt 15

           Razem chłopców 95 dziewcząt 93

W roku bieżącym udzielał będzie Religii na wszystkich stopniach ks.Stanisław Bałuk.

stopień II i III uczy nauczycielka K.Pierogowa

stopień I i IV uczy nauczycielka K.Cichocka.

 

18 II  921                             H.Kryzakowski                  zas.inspektora szkolnego

 

 

Rok szkolny 1920/21

Rok szkolny rozpoczęto uroczystem nabożeństwem w Dobrzechowie. Kierownictwo szkoły objął nowo mianowany kierownik Władysław Malanek 24.X.1920. i uczył wraz z p. Helena Borowcówną, która wyszła za mąż i przestała uczyć od 1 stycznia 1921. Na jej miejsce została mianowaną p. Helena Świętoniówna, która objęła obowiązki nauczycielskie dnia 12 marca 1921r.

Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie, odczytaniem klasyfikacji i rozdaniem świadectw.

 

 

Rok szkolny 1921/22

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września  uroczystem nabożeństwem     w  kościele parafialnym w Dobrzechowie. W tym roku uczyli w szkole Władysław Malanek kier. Szk. p. Helena Świętoniówna i p. Wiktorya Kutówna, nauki religii udzielał będzie ks. Leon Majchrzycki. Dnia             24 stycznia Starostwo zamknęło szkołę na 14 dni z powodu panującej w całym powiecie epidemji szkarlatyny, influency i tyfusu plamistego. Od dnia 9 lutego nie było nauki z powodu niebywałych nas mrozów aż do dnia 22 lutego.

Po ustaniu mrozów rozpoczęła się dalej nauka szkolna i odbywała się regularnie.

Rok szkolny zakończono dnia 30 czerwca 1922r. uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie, Dobrzechowie po powrocie do szkoły rozdano dzieciom świadectwa.

 

Rok szkolny 1922/23

Rok szkolny rozpoczął się jak zwykle uroczystem nabożeństwem w dniu 1 września 1922r w kościele parafialnym w Dobrzechowie. W tym roku uczyli ci sami nauczyciele t.j. Malanek Władysław jako kier. szk. i nauczycielki Świętoniówna Helena i Kutówna Wiktorya. W dniu 24.X.  zwiedzał szkołę W.P. Inspektor Kryzakowski.

Dnia 16 grudnia 1922 roku został zamordowany pierwszy prezydent Rz.p. obrany na zasadzie konstytucji.

Dnia 20 grudnia 1922r. został wybrany na zasadzie konstytucji prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski.

Dnia 20 kwietnia 1923r. zwiedził szkołę WP Inspektor Henryk Kryzakowski.

Rok szkolny zakończył się uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie w dniu 30 czerwca 1923r. i rozdaniem świadectw.

 

Rok szkolny 1923/24.

Rok szkolny rozpoczął się  uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie w dniu 1 września 1923r.

Dnia 29 października 1923r. zwiedził szkołę W.P. Inspektor Henryk Kryzakowski. W ciągu roku nie wydarzyło się nic godnego uwagi.

Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w kościele              w Dobrzechowie.

 

Rok szkolny 1924/25

Rok szkolny rozpoczął się  uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

W tym roku zmieniło się grono nauczycielskie. Kier. szk. Malanek Władysław ożenił się z nauczycielką Borkówną Eleonorą z Pstrągowej           i ta została przydzielona do Grodziska, natomiast nauczycielki Świętoniówna Helena i Kutówna Wiktorja zostały przeniesione na własną prośbę do Pstrągowej.

W Dniu 10 października zwiedzał szkołę W.P. Inspektor Henryk Kryzakowski i obiecał zamianować trzecią siłę do naszej szkoły. Rok szkolny przeszedł bez specjalnych wydarzeń, ale z dość dużą szkodą dzieci, ponieważ we dwoje nie można było dokładnie opracować materiału z planu 3 kl. szkoły.

Rok szkolny zakończono jak zwykle  uroczystem nabożeństwem                 w kościele parafialnym w Dobrzechowie i rozdaniem świadectw.

 

Rok szkolny 1925/26.

Rok szkolny rozpoczął się  uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie w dniu 1 września 1925r.

Grono nauczycielskie pozostało jak w roku ubiegłym t.j. Malanek Władysław kier szk. i naucz. Malankowa Eleonora.

W dniu 10 września 1925r. zwiedził szkołę razem z W.P. Inspektorem W.P. Wizytator z Kuratorium O.I.L Tadeusz Witwicki.

Dnia 17 września została mianowana p. Janina Widenówna jak tymczasowa naucz. Przy tutejszej szkole.

W dniu 15 maja 1926 roku Marszałek Józef Piłsudski obalił dotychczasowy Rząd, prezydent Stanisław Wojciechowski zrezygnował         a w miejsce jego wybrano na zasadzie konstytucji w dniu 4 czerwca 1926r. Ignacego Mościckiego.

 

Rok szkolny 1926/27.

Rok szkolny rozpoczął się  uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie. Grono nauczycielskie znowu w tym roku zmniejszyło się, ponieważ naucz. P. Janina Widenówna została przeniesiona do Łęk na własną prośbę.

Dnia 6 października 1926 zwiedził szkołę W.P. Inspektor Henryk Kryzakowski.

W tym roku szkolnym nie zaszło nic szczególnego. Zakończono r.szk. uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie i rozdaniem świadectw w dniu 30 czerwca 1927r.

 

Rok szkolny 1927/28.

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września  uroczystym nabożeństwem     w  kościele parafialnym w Dobrzechowie. Od dnia 1.IX.1927 szkoła została zorganizowana jako trzy klasowa. Grono nauczycielskie składa się z kier. szk. Malanka Władysława naucz. Malankowej Eleonory.

W dniu 24 października zwiedził szkołę W.P. Inspektor Henryk Kryzakowski.

Od dnia 23. I włącznie do 2 lutego szkoła była zamknięta z powodu braku opału.

Dnia 9 marca 1928 zgłosiła się do służby i objęła obowiązki służbowe          p. nauczycielka p. Jadwiga Augustynówna.

W dniu 4. VI zwiedzał szkołę p. Inspektor Henryk Kryzakowski.

Rok szkolny zakończył się dnia 28 czerwca 1928r. uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

 

Rok szkolny 1928/29.

Rok szkolny rozpoczął się dnia 1.IX.1928  uroczystym nabożeństwem     w  kościele parafialnym w Dobrzechowie. W nabożeństwie wzięła udział dziatwa szkolna pod dozorem Grona naucz.

Grono nauczycielskie w obecnym roku szk.:

Malanek Władysław  kier. szk.

2       Malankowa Eleonora   naucz. stała

3.      Jadwiga z Augustynów Pacześniakowa (wyszła za mąż podcz. wakacji)

W obecnym roku szkolnym było obowiązanych do uczęszczania do szkoły ogółem 83 chłopców  78 dziewcząt z czego zapisało się do szkoły 80 chłopców 75 dziewcząt, 6 dzieci z pierwszego rocznika zostało zwolnionych na 1 rok z powodu słabego rozwoju fizycznego i na prośbę rodziców.

Z początkiem października odbywały się wybory do Rady gminnej poraz drugi. Wynik wyborów został i tym razem zaprotestowany. W gminie są dwie partje tak zw. dół i góra. Walka pomiędzy temi dwoma grupami odbywa się z powodu majątku gminnego wynoszącego około 27 morgów ziemi, z którego gmina niema żadnego dochodu, a korzystają tylko ci , którzy koło tych gruntów mieszkają t.j. ,,góra” opłacając tylko tyle ile wynosi podatek gruntowy od tego majątku. Grono nauczycielskie uznając słuszność ,,dołu” głosowało razem z nimi.

Dnia 11 listopada został urządzony obchód w rocznicę 10-cio lecia Zmartwychstałej Polski.

Na program uroczystości złożyło się: rano

Uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym w Dobrzechowie, po południu o godzinie 3-ciejpochód dziatwy szkolnej, Koła Młodzieży, Straży Pożarnej, Hufca(Przysposobienia wojsk.) i ludności gminy od szkoły przez wieś, na polu gminnym w górze wsi przemówił stosownie do okoliczności kier. szkoły Malanek Władysław, poczem po kilku deklamacjach i odśpiewaniu kilku pieśni okolicznościowych przez dziatwę szkolną i Koło Młodzieży, pochód wrócił do szkoły, gdzie odbył się wieczorek, na którym staraniem Grona naucz. Odegraną została sztuka ,,Polska już wolna’, przez Koło Młodzieży, łącznie z dziatwą szkolną.

 

W styczniu z powodu śnieżyc i coraz większych mrozów frekwencja dzieci słabnie i nie mogła być prowadzona normalna nauka szkolna.

Nauczycielka Malankowa Eleonora otrzymała od Inspektoratu urlop na czas od 20.I. do 5.II. włącznie celem pielęgnowania chorych dzieci,               z któremi musiała wyjechać.

Od 7.II. do 25.II. włącznie szkoła była zamknięta z powodu silnych mrozów , które dochodziły do -30o a nawet i więcej. W mieszkaniu służbowem w szkole było mimo całodziennego palenia w piecu węglem           -3oR.

Od 25 lutego jak również i przez marzec frekwencja dzieci była słaba            z powodu to zawieji śnieżnych to znowu roztopów, podczas których wody zalewały łąki i drogi i tamowały dzieciom dostęp do szkoły.

Po świętach Wielkanocnych zaczęła się nauka regularna w szkole                i dobra frekwencja.

15.IV. nauczycielka p. Jadwiga Pacześniakowa otrzymała 6-cio tygodniowy urlop do 27.V. z powodu rozwiązania i znowu będzie nauka kulawieć przez 6 tygodni.

Rok szkolny 1928/29 zakończył się jak zwykle w dniu 30 czerwca 1929 uroczystem nabożeństwem i rozdaniem dzieciom świadectw.

 

Rok szkolny 1929/30

 Rok szkolny rozpoczął się nabożeństwem w kościele parafialnym                w Dobrzechowie w dniu 1 września 1929r.

Grono nauczycielskie pozostało w tym samym składzie, co w roku ubiegłym i tak kierownik Malanek Władysław, naucz. Malankowa Eleonora i naucz. Pacześniakowa Jadwiga.

Na rok szkolny 1929/30 obowiązanych jest 83 chłopców 78 dziewcząt,           z czego zapisało się 80 chłopców i 75 dziewcząt razem 155 dzieci.

W grudniu 1929r. odbywały się po raz trzeci wybory do Rady gminnej jednak i tym razem wniesiono protest.

5.V.1930. zakończy się walka wyborcza, ponieważ Województwo wniesiony protest odrzuciło i ma nastąpić wybór nowego wójta.

Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie i rozdaniem świadectw w dniu 30.czerwca 1930r.

 

Rok szkolny 1930/31

3 IX 1930. Rozpoczęto rok szkolny uroczystem nabożeństwem                     w   kościele parafialnym w Dobrzechowie na które udały się dzieci parami pod dozorem grona nauczycielskiego. Nauczycielka Jadwiga Pacześniakowa podała się o przeniesienie i została przeniesiona na posadę do Godowej.

18.IX. Mianowaną została w miejsce przeniesionej nowa nauczycielka p.Marja Kulska, która przeniesiona została do tutejszej szkoły                         z Jawornika koło Niebylca.

W tym miesiącu zakończyły się wreszcie 3 letnie walki wyborcze do Rady gminnej między tak zwanym ,,Dołem” i ,,Górą”. Walka skończyła się zwycięstwem zwycięstwem ,,Góry”. Naczelnikiem gminy wybrano Szetela Stanisława, stryjecznego brata poprzedniego wójta, co znaczy to samo jakby wcale nie było zmiany, szkoła opuszczona, a wszelkie starania skierowane celem zagarnięcia majątku gminnego dla kilkunastu gospodarzy.

16.XI. Odbyły się w szkole wybory do Sejmu.

23.XI. Odbyły się wybory do Senatu w budynku szkolnym.

17.III. Od 6 marca do 17 włącznie nie było nauki z powodu braku opału.

7.V. Kierownik szkoły Malanek Władysław otrzymał 2 miesięczny urlop, celem leczenia się.

27.VI. Zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

 

Rok szkolny 1931/32.

W gminie zorganizował się Komitet kościelny dla budowy kościoła. Bronisława Strzępek ofiarowała na ten cel swój majątek składający się          z 6-ciu morgów pola oraz nowo wybudowanego przez nią specjalnie na plebanię obszernego domu. Do budowy kościoła w Grodzisku przystąpiły gminy Różanka i Zawadka. Z powodu obecnego kryzysu gospodarczego nie rozpoczęto budowy kościoła mimo dość wielkiej ilości materiału budowlanego, a rozpoczęto budowę baraku dla nabożeństw. Staraniem kierownika szkoły i Przewodniczącego Rady szk. miejsc. przedzielono jedną dużą salę naukową na 2 mniejsze, tak że obecnie 3 kl. szk. nasza posiada 3 sale naukowe.

2.IX. Naukę szkolną rozpoczęto w tym roku szk. z dniem 2 września nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

Skład grona nauczycielskiego jest ten sam co w ubiegłym roku, nowy jest jedynie katecheta k. Michał Sternal.

31.III.1932    Przez cały ten czas nie zaszło nic nowego i ważnego aż dopiero z dniem 31 marca 1932r. zniesiono powiat Strzyżowski. Wszystkie naczelne urzędy wyjechały ze Strzyżowa, miasto opustoszało. Połowa powiatu strzyżowskiego, została przydzielona do Krosna druga połowa do Rzeszowa. Nasza gmina jest teraz kresową gminą, oddaloną o prawie 40 km od miasta powiatowego. Były nasz Inspektor szkolny p.Kryzakowski Henryk przeszedł na emeryturę, a szkoła nasza podlega Insp. rzeszowskiemu, którymi są PP. Mróz Michał i P.Wyszatycki.

 

28.VI. Rok szkolny zakończono dnia 28.VI.1932 jak zwykle   nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

 

Rok szkolny 1932/33

1.IX.1932 Z dniem 1 września rozpoczął się rok szkolny nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie, w którem wzięła udział dziatwa szkolna wraz z gronem nauczycielskiem.

             Grono nauczycielskie pozostało w tym samym składzie jak w roku ubiegłym t.j. kier. szkoły Malanek Władysław, nauczycielki: Malankowa Eleonora i Kulska Marja.

2.IX   W dniu tym odbyło się nabożeństwo żałobne za spokój duszy śp. P. Prezydentowej M. Mościckiej. Szkoła nasza nie mogła wziąć          w niem udziału, ponieważ późno nadszedł okólnik z zarządzeniem Kuratorjum w tej sprawie.

22.XII. W dniu tym wizytował nasza szkołę p. Inspektor Mróz Michał.   W dniu tym było zakończenie I półrocza i rozpoczęły się ferje zimowe, które mają trwać do 15.I.1933r.

16.I.1933   Z dniem tym rozpoczęło się II półrocze szk.  W gronie naucz. nastąpiła zmiana ponieważ odjechał ks. Sternal a nauki religii udziela ks. Chmurowicz Józef.

4.V.   W dniu 3-go Maja obchodziła szkoła w swoim zakresie rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Obchód ten nie wypadł tak uroczyście ponieważ prowadzona była przeciwna agitacja, która wpajała w ludność przekonanie, że Konstytucja 3-go Maja nie dała nic chłopu więc nie mają potrzeby podtrzymywać tej pamiątki.

18.V. 18 maja oddech. po religii ks. Chmurowicz i więcej nie wrócił.

15.VI. Przez cały maj agitacja niby stronnictwa ludowego nie ustawała. Ustanowili święto ludowe w pierwszym dniu Zielonych świąt.              W dniu tym ozdabiali domy zielenią i wywieszali zielone chorągwie. Agitacja coraz się wzmagała, zaczęto stawiać opór komornikom, zaczęto wygłaszać coraz skrajniejsze hasła mocno podszyte komunizmem. W gminie naszej nie przyszło jednak do jawnego buntu, niektóre jednak jednostki brały udział w rozruchach   w powiecie ropczyckiem (Nockowa) z chwilą jednak przyjścia policji zapanował spokój. W dniu 14 czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem w Dobrzechowie i rozdaniem świadectw.

22.VI. W dniu tym odbyła się pierwsza Komunja św. dzieci szkolnych. Przygotował dzieci, jak również uczył religii za ks. Chmurowicza ks.Szawan Wawrzyniec.

Podpis nieczytelny

 

 

 

Rok szkolny 1933/34

 

20.VIII. Z dniem 20 sierpnia rozpoczął się nowy rok szkolny uroczystem nabożeństwem w Dobrzechowie. W nabożeństwie wzięła udział dziatwa szkolna wraz z gronem nauczycielskiem. Grono naucz. pozostało w tym samym składzie t.j. kier. szk. Malanek Władysław, naucz. Malankowa Eleonora i Kulska Marja. Nauki religii udzielał będzie ks. Magister Ziemski Władysław.

20.X.  Urządzono staraniem ks. katechety wspólny z Dobrzechowem poranek ku uczczeniu patrona dziatwy szkolnej  św. Jana Kantego.

11.XI. Uroczysty obchód 15 letniej rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.

30.I.    Obchód w rocznicę powstania styczniowego.

19.III.  Obchód Imienin I Marszałka polski p. Józefa Piłsudskiego urządzono poranek.

3.V.   obchód rocznicy Konstytucji 3-go Maja  urządzono wieczorek.

15.VI.  W dniu tym padł zamordowany skrytobójczo Minister Spraw Wewnętrznych zasłużony w bojach o niepodległość i w pracy nad podniesieniem i ugruntowaniem potęgi Polski śp. Generał Pieracki Bronisław.

                W dniu tym zakończył się również rok szkolny nabożeństwem  w kościele parafialnym i rozdaniem świadectw.

 

Rok szkolny 1934/35

20.VIII. Rozpoczął się rok szkolny 1934/35. nabożeństwem w kościele parafialnym w Dobrzechowie.

                Grono nauczycielskie pozostało z wyjątkiem księdza. a to Malanek Władysław kier. szk. naucz. Malankowa Eleonora   i Kulska Marja. Religii udzielać ma ks. Stanisław Ergietowski nowy wikary w Dobrzechowie. W Grodzisku ma być utworzona nowa parafia osobna. Ksiądz jest już mianowany.

 

W. 28/IX 934 (nieczytelny podpis inspektora szkolnego)

 

2.XI.   Przybył nowomianowany do Grodziska ks. Stybel Józef jako administrator nowo tworzącej się parafii Grodzisko. Od tego czasu udziela nauki religii ks. Stybel Józef.

2.IV.  Z dniem 1.IV. 1935r. została przez Kurię Biskupią w Przemyślu potwierdzona parafia Grodzisko.

12.V. W dniu tym umarł nieodżałowany twórca Wolnej Polski Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.

18.V. Przewiezienie zwłok śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego  z Warszawy do Krakowa i złożenie zwłok na Wawelu  w grobowcach królewskich w krypcie św. Leonarda.

15.VI.  Zakończenie roku szk. nabożeństwo w kościele parafialnym  w Grodzisku.

 

Rok szkolny 1935/36

 

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się uroczystem nabożeństwem  w kościele parafialnym w Grodzisku w dniu 3 września br.
W nabożeństwie wzięła udział dziatwa szkolna wraz z gronem nauczycielskiem a to Malanek Wł. kier. Malankowa Eleonora, Kulska Marya i ks. Stybel Józef.

8.IX.1935. W dniu tym odbyły się wybory do Sejmu. Na posła z okręgu   Nr 78 Rzeszów został wybrany Jan Dostych burmistrz miasta Sokołowa         i Szetela Tadeusz gospodarz małorolny z Dobrzechowa wójt zbiorowej gminy wiejskiej Strzyżów.

W. 18/II 1936

podpis nieczytelny

insp.szk.

18.VI Rok szkolny 1935/36 zakończono nabożeństwem w kościele   w Grodzisku w dniu 15.VI.1936.

 

Rok szkolny 1936/37

3.IX.  Rok szkolny 1936/37 rozpoczął się nabożeństwem w kościele par. w Grodzisku w dniu 3.IX.1936.

20.XI. Zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich pod opieką naucz. Malankowej Eleonory.

24.XI  Od 18.XI do 24.XI. włącznie nie było nauki z powodu braku opału.

28.II.1937.  Od 15.II do 28.II włącznie nie było nauki z powodu braku opału.

20.VI. W dniu tym zakończono rok szk. 1936/37 nabożeństwem  w kościele paraf. W Grodzisku i rozdaniem świadectw.

 

Rok szkolny 1937/38

3.IX.  Rok szkolny 1937/38 rozpoczął się w dniu 3.IX.1937. nabożeństwem w kościele par. w Grodzisku. P. Kulska Maria przeniesiona do Malawy na jej miejsce przyszła naucz. Lipowska Janina.

11.XI. Urządzono poranek w rocznicę odzyskania niepodległości.

3.V.1938  W Święto Narodowe obchód, poranek, po południu wyścigi.

5.V.1938  Wizytacja ks. biskupa Sufragana Tomaki, bierzmowanie dzieci.

21.VI. ,,    Zakończenie roku szkolnego 1937/38.

 

Rok szkolny 1938/39

5.IX.  Rozpoczęcie roku szk. 1938/9 nabożeństwem.

             Skład Grona naucz. pozostał niezmieniony. Malanek Władysław kier. szk. Malanek Eleonora naucz. Lipowska Janina naucz.

1.X. Zgoda Czechosłowacji na stanowczą notę Polski zwrotu Śląska Zaodrzańskiego.

2.X. Zajęcie Śląska przez wojska polskie o godzinie 14-tej.

3.X. Z okazji odzyskania Śląska urządzono w szkole poranek o godz. 8-mej poczem odbywały się normalne lekcje.

W. 22/10 1938

podpis nieczytelny

insp. szk.

Na tym kończą się wpisy z tego roku.

 

Rok szkolny 1939/40.

1.IX.1939 wypowiedzenie wojny Polsce przez Niemcy.

10/IX ,,  zostało zajęte Grodzisko.

Z powodu działań wojennych, zajmowania terenów polskich przez Niemcy nauka rozpoczęła się dnia 1 listopada 1939 na skutek starań miejscowego kierownika szkoły p. Władysława Malanka.

Pozatem uczyli: p. Eleonora Malankowa, Janina Lipowska. Z dniem  1 grudnia 1939 została zredukowana p. Eleonora Malankowa.

Od dnia 1 grudnia 1939 przydzielono do tut. szkoły p. Indykównę Aurelię.

Z dniem 1 marca 1940 zostało nauczycielstwo całego okręgu rzeszowskiego ( powiaty: kolbuszowski, rzeszowski, ) przeniesione              w inne miejsca służbowe. Kierownik szkoły p. Władysław Malanek został przeniesiony do Borku Starego, p. Lipowska Janina do Woli Raniżowskiej. Na ich miejsce przeniesiono: Franciszka Mazura,  kier. szkoły z Majdanu Wróblewskiego, Kunegundę Sierantównę   z Cmolasu.

P. Indykównę Aurelię zredukowano od 1/III. 40.

Z powodu ciężkiej zimy; niezwykłych mrozów, dużych śniegów nauka odbywała się bardzo nieregularnie, dzieci uczęszczało nie wiele. Brak przytem obuwia, ubrania usprawiedliwiał w części nieobecności wielu dzieci w szkole.

Zapisanych dzieci było 183.

 

Rok 1940/41

Rok szkolny rozpoczęto dnia 1. września. nabożeństwem.

Na stanowisku kierownika szkoły nastąpiła zmiana. Kierownik Szkoły Mazur Franciszek zamienił się z kol. Łabajem i został przeniesiony do Majdanu Kolbuszowskiego. Do Grodziska został przeniesiony kier. szkoły z Ostrów Baronowskich koło Kolbuszowej, gdzie był przeniesiony przez władze niemieckie z Glinika Charzewskiego. Przez cały rok uczyły tylko dwie siły nauczycielskie. Zapisanych dzieci było 199. uczęszczających 170.

W miesiącu lutym i marcu nauka nie odbywała się z powodu braku opału. Brak obuwia i ubrań był powodem słabej frekwencji w szkole. Nauki religii udzielał ks. Stybel Józef proboszcz tut. parafii.

Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

                                                                      Rok 41/42.

           Rok szkolny rozpoczęto nabożeństwem w kościele parafialnym  w Grodzisku. Od początku roku pracowało tylko dwie siły nauczycielskie Malanek Roman kier. szkoły i Sierant Kunegunda nauczycielka. Liczba dzieci zapisanych wynosiła 191.

           Z dniem 1. października została przydzielona do tut. szkoły trzecia siła nauczycielska Antonina Orzechowska ze Strzyżowa.

           W tym miesiącu wybuchła w naszej wsi epidemia czerwonki, która pochłonęła 5 ofiar w tym ucznia tut. szkoły Mieczysława Rzeźnikiewicza.

           Od 5.I.1942 do 26 lutego nauka nie odbywała się z powodu braku opału.

           W roku tym młodzież szkolna zajmowała się zbiórką ziół lekarskich i odsyłaniem do składnicy w Strzyżowie.

Dnia 25. czerwca szkoła była wizytowana przez inspektora szkolnego Noremberga z Rzeszowa.

Dnia 30 czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

Rok 1942/43.

Rok szkolny rozpoczął się dnia 3. września nabożeństwem w kościele parafialnym.

Z dniem 1. września została przeniesiona naucz Orzechowska Antonina na posadę nauczycielki w Gliniku Charzewskim.

Z dniem 1. listopada został przydzielony do tut. szkoły nauczyciel Bułas Gustaw. Od 2. lutego 1943 r. był na urlopie i już nie wrócił.

W styczniu tego roku wybuchła epidemia tyfusu plamistego, która porwała dwie ofiary.

Tyfus został przywleczony do nas przez włóczących się cyganów.

Rok szkolny zakończono dnia 1. lipca nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

Rok 1943/44

           Rok szkolny rozpoczęto dnia 1. września nabożeństwem   w kościele parafialnym.

           Dnia 27. września została przydzielona trzecia siła nauczycielska Żydzik Bronisława ze Strzyżowa w miejsce nauczyciela Bułasa Gustawa.

Od dnia 22. stycznia do 30. marca nauka nieodbywała się z powodu braku opału . Dnia 5. lipca zakończono rok szkolny nabożeństwem                 i rozdaniem świadectw.

 

Rok 1944/45

           Dnia 31. lipca przyjechał patrol niemiecki złożony z dwu wozów pancernych i jednego czołgu.

           Dnia 1. sierpnia patrol niemiecki złożony z trzech czołgów i dwu wozów pancernych stoczył walkę z oddziałami partyzanckimi. Dzień ten jest ostatnim dniem pobytu Niemców na naszym terenie. Dnia 2. sierpnia zajęły naszą miejscowość wojska sowieckie, które stoczyły walkę                 z pancernymi oddziałami wojsk niemieckich. W czasie walki został spalony jeden dom i stodoła.

Dnia 18. sierpnia była ostrzeliwana nasza szkoła przez artylerię niemiecką z Wielopola. Ogień artylerii trwał od godziny 15. do 4. rano.             W pobliżu szkoły padło 29. pocisków, jednak żaden pocisk w szkołę nietrafił. Od odłamków został uszkodzony tylko dach i od strony północnej wypadły szyby.

Od pierwszego pocisku zginął chłopiec Bryda Tadeusz koszący łąkę a Półchłopek Tadeusz ciężko ranny. Rannemu udzielił pomocy opatrunkowej kier. szkoły Malanek Roman przy pomocy Wójcika Wojciecha nie zważając na pękające granaty. Po opatrunku pomógł przenieść rannego z pola Wójcie Wojciech, Szetela Władysław i syn kier. szkoły Malanek Antoni.

           Dnia 1. września została przywrócona do pracy naucz Malanek Zofia zwolniona w roku1940 przez Niemców od obowiązków nauki.

           W miejsce nauczycielki Żydzik Bronisławy została przydzielona nauczycielka Mazur Helena ze Strzyżowa.

           Dnia 20.X. dziatwa szkolna wzięła udział w nabożeństwie żałobnym odprawionym w tut. kościele parafialnym za poległych obrońców Warszawy.

           Dnia 11. listopada rocznica Niepodległości Polski nabożeństwo w kościele i uroczysty poranek w szkole.

Od 15. listopada do 12 grudnia nauka nieodbywała się z powodu braku opału.

Od 19.II. do 3.III.1945 nauka nieodbywała się z powodu braku opału.

Dnia 8. lutego 1945. rozpoczęto kurs dla dorosłej młodzieży w zakresie szkoły 7-mio klasowej. Nauka trwała 20 godzin tygodniowo. Zapisanych uczniów 43.

W roku tym umarła uczennica tut. szkoły Król Anna na dyfterię.

Dnia 30. czerwca 1945. zakończono rok szkolny nabożeństwem  i rozdaniem świadectw.

Dnia 14. lipca  odbył się egzamin słuchaczy kursu . Z 43. uczniów odpadło w ciągu kursu 5. osób.

Ukończyło kurs z wynikiem pomyślnym 34. słuchaczy.

 

Rok 1945/46

           Dnia 4.września rozpoczął się rok szkolny nabożeństwem.

Naukę szkolną prowadzi czworo nauczycielstwa w zakresie programu szkoły 7. klasowej szkoły. Zapisanych dzieci w tym roku jest 171.- 23 dzieci z naszej wsi uczęszcza do gimnazjum ogólnokształcącego i gimnazjum kupieckiego w Strzyżowie.

Dnia 6. października młodzież tut. szkoły przystąpiła d o spowiedzi i komunii św.

Dnia 15. października urządzono w szkole poranek spółdzielczy.

Od 26.XI. do 15.XII. nauka nie odbywała się z powodu braku opału.

Dnia 30. stycznia Koło Szkolne P.C.K. wraz ze szkołą urządziło choinkę.

Dnia 12. lutego uroczysta akademia ku uczczeniu rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Dnia 30. marca szkoła urządziła uroczysty poranek z powodu tygodnia trzeźwości wraz z odczytem: Zgubne skutki alkoholu.

Dnia 9. kwietnia młodzież szkolna przystąpiła do spowiedzi i komunii św.

Dnia 2. maja młodzież szkolna wzięła udział w uroczystości oddania czci poległym Polakom podczas okupacji niemieckiej.

Od 1 – 3 maja uroczystości dnia książki. I w dniu 3 maja młodzież urządziła zbiórkę na bibliotekę szkolną – zebrano 639 zł.

Dnia 9. maja w pierwszą rocznicę pokonania Niemiec odbył się uroczysty poranek.

Dnia 16. czerwca wizytował tutejszą parafię ks Biskup Franciszek Barda. Tak młodzież szkolna jak i ludność przystąpiła do bierzmowania

Dnia 22. czerwca młodzież starszych oddziałów urządziła wycieczkę krajoznawczą do Rzeszowa.

Dnia 28. czerwca zakończono rok szkolny nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

 

Rok 1946/47

           Rok szkolny rozpoczął się dnia 3. września nabożeństwem    w kościele parafialnym.

Dzieci zapisanych było 152. Nastąpiła zmiana na stanowisku kier. szkoły. Kierownikiem szkoły został Majer Roman. Pełniący obowiązki kierownika szkoły p. Malanek Roman przeniósł się do Glinik na swoje stare miejsce.

W roku tym odeszły nauczycielki: Malanek Zofia, Sierant Kunegunda i Mazur Helena. Objęła posadę nauczycielki Majerowa Zofia, przenosząc się ze szkoły Jachowicza w Rzeszowie. Do 1-go lutego 1947r. w szkole było dwie siły nauczycielskie prowadzące siedem klas.

Od 1-go lutego została przydzielona jako nauczycielka Zimna Zuzanna. Przeniosła się na własną prośbę z m. Wysoka p.Rzeszów.

Kuratorium okręgu Rzeszowskiego odjęło jeden etat nauczycielski     ze szkoły – Grodzisko.

Ludność Grodziska jest przychylnie ustosunkowana do szkoły     i nauczycielstwa.

Rok 1946 był dość ciężki dla nauczycielstwa, z powodu bardzo małych poborów, ludność pośpieszyła z pomocą; dostarczono dobrowolnie parę metrów ziemniaków, 1 metr żyta i tyleż pszenicy. Przynoszono także kolejno od 1-go do 3 litrów mleka tygodniowo. Rok 1947 był rokiem suszy, bardzo mało padało deszczów, pszenice zupełnie wyginęły, urodzaj był słaby. Najstarsi ludzie nie pamiętali takiej suszy. Woda                w strumykach wyschła, brakło także wody w studniach.

W roku tym 19 stycznia odbyły się wybory do Sejmu ustawodawczego. Prezydentem Polski został wybrany Bierut Bolesław.

Rok szkolny zakończono, po wysłuchaniu mszy św., z udziałem rodziców bardzo uroczyście – w dniu 28 czerwca.

Z dniem 1-go sierpnia odszedł z tutejszej parafii Ks. Stybel Józef. Przeniesiony został do sąsiedniej parafii Pstrągowa. Proboszczem               w Grodzisku od 1.VIII. został mianowany Ks. Pasterczyk Andrzej.

 

 

KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ!