KODEKS UCZNIA

Zespołu Szkół W GRODZISKU

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego

   

I. Wstęp

§ 1
Każdy członek szkolnej społeczności (uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzic) jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
• poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia;
• rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swojej pracy przez przełożonych;
• życzliwego i podmiotowego traktowania;
• wpływania na poprawę życia szkoły;
• uznania i zachowania tożsamości narodowej;
• swobody wypowiedzi i informacji;
• wolności, myśli, sumienia i wyznania;
• wolności od poniżającego traktowania i karania;
• znajomości praw;
• ochrony przed wszystkimi formami przemocy;
• informacji.

§ 2
Każdy członek szkolnej społeczności ma obowiązek:
• poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;
• przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
• dążeniem do maksymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
• troszczenia się o bezpieczeństwo własne i innych osób;
• przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów;
• poszanowania własnego zdrowia i troski o zdrowie innych;
• dbania o dobro podległych sobie osób i o rzetelną oraz sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

§ 3
Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada (proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

§ 4
Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej, do naruszania godności i praw innego człowieka,
a ewentualna wina musi być udowodniona.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 5
PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności i dobrego imienia.
2. Uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.
3. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole.
4. Uczeń ma prawo rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
5. Uczeń ma prawo być rzetelnie i sprawiedliwie oceniany za postępy w nauce i zachowanie. Ocena jest jawna i na prośbę ucznia, rodziców musi być umotywowana.
6. Uczniowie mają prawo opiniować wewnątrzszkolny system oceniania.
7. Uczeń ma prawo jawnie wyrażać opinię dotyczącą życia szkoły – która jednak nie może uwłaczać niczyjej godności osobistej.
8. Uczeń ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków, dyskotek, zorganizowanych wyjść poza szkołę
    zgodnie z przepisami BHP.
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
10. Uczeń ma prawo przedstawiać wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły, pedagogowi  i innym nauczycielom swoje problemy oraz uzyskać pomoc w ich rozwiązaniu
      z zachowaniem tajemnicy.
11. Uczeń w uzasadnionych przypadkach ma prawo korzystać ze zorganizowanych w szkole form pomocy socjalnej.
12. Uczniowie mają prawo do organizacji wg własnych pomysłów Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Dziecka, , otrzęsin i innych uroczystości i imprez szkolnych po zatwierdzeniu
      ich przez Dyrektora oraz do pomocy nauczycieli przy ich organizacji.
13. Uczniowie mają prawo do demokratycznych wyborów swoich przedstawicieli do organów Samorządu Uczniowskiego .                                                                                                    

14. Uczniowie mają prawo do wybierania spośród grona nauczycielskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
15. Uczniowie mają prawo uchwalać Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
16. Uczniowie mają prawo do wyboru Rzecznika Praw Ucznia.
17. Uczeń ma prawo do pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
18. Uczeń ma prawo uczestniczyć w organizowanych zajęciach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych oraz należeć do wybranych przez siebie organizacji działających na terenie szkoły.
19. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach.
20. Uczeń ma prawo do zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej.
21. Uczeń ma prawo do znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji.
22. Uczeń ma prawo do zadawania pytań i pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
23. Uczeń ma prawo do odpoczynku podczas przerwy międzylekcyjnej.
24. Uczeń ma prawo do dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

25. Uczeń ma prawo do znajomości zakresu pracy klasowej i wymagań, jakim będzie musiał sprostać.
26. Uczeń ma prawo być poinformowany o terminie i zakresie sprawdzianu w przypadku sprawdzianu obejmującego wiadomości i umiejętności z jednego działu programowego
      nie później niż na jeden tydzień przed terminem sprawdzianu. W przypadku sprawdzianu obejmującego więcej niż jeden dział programowy, co najmniej dwa tygodnie przed
      jego terminem. Za zgodą nauczyciela na sprawdzianach z zadaniem otwartym można korzystać ze wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych.
27. Uczeń ma prawo do najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego sprawdzianu dziennie.
28. Uczeń ma prawo do zwrotu ocenionych prac w ciągu dwóch tygodni od dnia sprawdzianu. W przypadku choroby nauczyciela czas sprawdzania ulega odpowiednio wydłużeniu.
29. Uczeń ma prawo do wyboru formy poprawy kartkówki na zasadach umowy z nauczycielem.
30. Uczeń ma prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.
31. Uczeń ma prawo mieć systematycznie wystawiane oceny w dzienniku lekcyjnym.
32. Uczeń ma prawo do ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny swoich starań w tym zakresie.
33. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.
34. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny. O ocenach informuje nauczyciel. Uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić.
35. Uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę – semestralną i końcoworoczną z przedmiotu na 2 tygodnie przed jej wystawieniem.
36. Uczeń ma prawo być poinformowany o grożącej mu ocenie niedostatecznej – semestralnej i końcoworocznej w terminie 1 miesiąca przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
37. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, jeśli nie ma podstaw do wystawienia oceny uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego. Uczeń, który w przypadku końcoworocznej klasyfikacji (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, ma prawo do egzaminu poprawkowego. 
      W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
38. Uczeń ma prawo po dłuższej, co najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, w ciągu tygodnia uzupełnić braki. W tym czasie nie powinien pisać sprawdzianów   z tego materiału. W razie pytania, niezadowalające oceny nie powinny być wstawiane do dziennika.
39. Uczeń ma prawo po imprezach szkolnych odbywających się w dniu nauki szkolnej być niepytany następnego dnia z lekcji, które odbywały się w dniu imprezy i są w planie
      w następnym dniu nauki.
40. Uczeń ma prawo do dni wolnych od oceniania: Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka.
41. Uczeń z deficytami rozwojowymi, mający trudności w nauce ma prawo korzystać z zajęć wyrównywania wiedzy.
42. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce.
§ 6
OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest nauka, rzetelna praca nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności oraz systematyczne przygotowywanie się do zajęć.
2. Uczeń ma obowiązek brać odpowiedzialność za swoje zachowanie i swoje życie.
3. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje.
4. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę.
5. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim.
6. Uczeń ma obowiązek dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.
7. Uczeń ma obowiązek reprezentować szkołę w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach.
8. Uczeń ma obowiązek godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.
9. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i innym uczniom.
10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać prawo szkolne.
11. Uczeń ma obowiązek traktować wybory do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne.
12. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorządu Klasowego i Samorządu Szkoły.
13. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia innych.
14. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu
      innym, nie wychodzić poza teren szkoły, respektować regulaminy pracowni przedmiotowych.
15. Uczeń ma obowiązek przebywać podczas przerw na korytarzu szkolnym.
16. Uczeń ma obowiązek wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
17. Uczeń ma obowiązek troszczyć się o zdrowie swoje i innych. 
18. Uczeń ma obowiązek o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub szkolnej służbie zdrowia.
19. Uczeń ma obowiązek respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, szczepień itp.
20. Uczeń nie może zapraszać osób obcych do szkoły.
21. Uczeń nie może nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (np. długich kolczyków).
22. Uczeń na własną odpowiedzialność przynosi do szkoły rzeczy wartościowe i pieniądze.
23. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, takich jak: broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe, żrące itp.
24. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
25. Uczeń ma obowiązek zachować zasady higieny osobistej i higieny otoczenia.
26. Uczeń nie może bez wiedzy nauczyciela opuścić szkoły.
27. Uczeń ma obowiązek punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia (nie wcześniej jednak jak 30 minut przed rozpoczęciem zajęć).
28. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać nieobecności w szkole bezpośrednio po zakończeniu nieobecności.
29. Uczeń ma obowiązek być na bieżąco przygotowanym do lekcji, a nauczyciel ma prawo sprawdzenia w różnej formie tych wiadomości zgodnie z WSO.
30. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych.
31. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności.
32. Uczeń ma obowiązek starannie i sumiennie odrabiać prace domowe. Ponosi odpowiedzialność w postaci stosownej oceny, jeśli nie wywiązuje się z pracy domowej
      lub stosuje chwyty nie fair „zapominając zeszytu”.
33. Uczeń ma obowiązek przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela (zeszyt prac klasowych, papier podaniowy, przybory geometryczne, słowniki itp.).
34. Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt, zgodnie z wymogami nauczyciela.

35. Uczeń ponosi odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania jego postępów.
36. Uczeń ma obowiązek pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku.
37. Uczeń ma obowiązek dbać o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.
38. Uczeń ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
39. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu, jeśli otrzymał na semestr ocenę niedostateczną.
40. Uczeń ma obowiązek pełnić dyżur wg harmonogramu dyżurów klasowych. Uczeń dyżurujący ma obowiązek przestrzegać zasad określonych w Regulaminie Dyżurnego.
41. Uczeń dojeżdżający ma obowiązek przebywania w świetlicy od momentu przyjazdu do szkoły do rozpoczęcia zajęć  oraz po zakończeniu zajęć do momentu odjazdu.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 7
PRAWA RODZICÓW
1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.
2. Rodzic ma prawo do znajomości zadań i działań dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie.
3. Rodzic ma prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole.
4. Rodzice mają prawo do współtworzenia, zapoznania się i opiniowania programu wychowawczego szkoły.
5. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji – Rady Rodziców. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego przez ogólne zebranie Rodziców.
6. Rodzic ma prawo do zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów.
7. Rodzic ma prawo do wyrażania swej opinii na temat działalności gimnazjum oraz pracy nauczycieli, jednak nie może to uwłaczać niczyjej godności.
8. Rodzic ma prawo do wyczerpujących wyjaśnień dotyczących działalności gimnazjum.
9. Rodzice mają prawo do opiniowania WSO.
10. Rodzice mają prawo opiniować oraz zatwierdzać Szkolny Program Wychowawczy                    i program wychowawczy klasy.
11. Rodzice mają prawo opiniować Kodeks Ucznia.
12. Rodzice mają prawo wystąpić z inicjatywą (pomysł plus przynajmniej po części: projekt realizacyjny) w zakresie wzbogacania oferty zajęć pozalekcyjnych.
13. Rodzice mają prawo organizować dzieciom różne formy życia kulturalnego, sportowego           i rozrywkowego.
14. Rodzice mają prawo do inicjatywy w sposobie kreatywnego wykorzystania funduszy Rady Rodziców.
15. Rodzice mają prawo inicjować i organizować pomoc dla Szkoły.
16. Rodzice mają prawo gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, prowadzić działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczać je na potrzeby Szkoły.
17. Rodzic ma prawo do pięciu wywiadówek w ciągu roku szkolnego (półroczna i cztery semestralne w październiku, grudniu, lutym i maju).
18. Rodzic ma prawo do uczestnictwa w rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego oraz imprezach i uroczystościach szkolnych.
19. Rodzic ma prawo do spotkań z wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek. Rodzic ma prawo wystąpić do nauczyciela o uzasadnienie oceny swojego dziecka.
20. Rodzic ma prawo wystąpić do wychowawcy o uzasadnienie oceny zachowania swojego dziecka.
21. Rodzic ma prawo zapoznać się z pracami klasowymi swoich dzieci i oceną za nie.
22. Rodzic ma prawo do informacji o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swojego dziecka.
23. Rodzic ma prawo do informacji o ocenach bieżących i semestralnych swojego dziecka.
24. Rodzic ma prawo do wcześniejszej informacji na temat wybranego przez nauczyciela podręcznika i jego wymagań z nauczanego przedmiotu.
25. Rodzic ma prawo do pomocy w swoich działaniach wychowawczych i kształcących.
26. Rodzic ma prawo korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych nauczycieli.
27. Rodzic ma prawo występować z wnioskiem o pomoc materialną dla swojego dziecka.
28. Rodzic ma prawo po uzgodnieniu z Dyrektorem do uczestnictwa w lekcji otwartej wybranego przez siebie nauczyciela.
§ 8
OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Rodzic ma obowiązek dawać przykład swą postawą i zachowaniem.
2. Rodzic ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich wywiadówkach szkolnych.
3. Rodzic ma obowiązek stawiać się na wezwanie wychowawcy, pedagoga, innego nauczyciela lub Dyrektora.
4. Rodzic ma obowiązek na zaproszenie brać udział w zakończeniu i rozpoczęciu roku szkolnego oraz innych uroczystościach szkolnych.
5. Rodzic ma obowiązek interesować się postępami dziecka w nauce.
6. Rodzic ma obowiązek interesować się pracą domową swojego dziecka, a także zapewnić właściwe warunki w mieszkaniu do swobodnej pracy dziecka.
7. Rodzic ma obowiązek przeglądać systematycznie zeszyty swoich dzieci i zachęcać do staranności w prowadzeniu zeszytów.
8. Rodzic ma obowiązek na wezwanie odebrać dziecko ze szkoły.
9. Rodzic ma obowiązek przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka.
10. Rodzic ma obowiązek udać się do specjalisty zgodnie ze skierowaniem.
11. Rodzic ma obowiązek informować wychowawcę o problemach wychowawczych                     z dzieckiem.
12. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dziecka osobiście lub na piśmie             wg ustalonych zasad przed planowaną nieobecnością dziecka lub pierwszego dnia po ustaniu nieobecności dziecka.
13. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w strój codzienny, galowy i sportowy wg zasad przyjętych przez szkołę.
14. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w komplet podręczników wskazanych przez szkołę, oraz zapewnić pomoce dydaktyczno-naukowe wskazane przez nauczycieli przedmiotów.
15. Rodzic ma obowiązek sygnalizować istotne problemy wychowawcze w zespołach klasowych, sygnalizować dyrekcji wszystkie problemy.
16. Rodzic ma obowiązek wspierać szkołę w organizacji różnych form życia kulturalnego, sportowego i rozrywkowego.
17. Rodzic ma obowiązek pomocy nauczycielom w dyżurach podczas imprez szkolnych.
18. Rodzic ma obowiązek wspierać działania dyrekcji i nauczycieli zmierzające do lepszego wyposażenia i rozwoju gimnazjum.

 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

§ 9
PRAWA NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel ma prawo decydować w sprawie doboru programu nauczania swojego przedmiotu.
2. Nauczyciel ma prawo decydować o metodach, formach, podręcznikach i środkach dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu.
3. Nauczyciel, jeśli prowadzi koła zainteresowań lub inne zajęcia dodatkowe ma prawo decydować o treści programu lub zespołu.
4. Nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów zgodnie z WSO.
5. Nauczyciel ma prawo formułować autorski program nauczania i wychowania, jednakże wymagają one akceptacji Dyrektora oraz zatwierdzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
6. Nauczyciel ma prawo ustalać zasady pracy domowej swego przedmiotu, zasady jej oceny, ilość prac domowych oraz usprawiedliwienia nie wykonania pracy domowej.
7. Nauczyciel ma prawo oceniania pracy domowej tak jak klasowej.
8. Nauczyciel ma prawo wyboru formy sprawdzianu.
9. Nauczyciel ma prawo nie podać terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie dezorganizują proces kontroli postępów przez ucieczki, absencję.
10. Nauczyciel ma prawo opiniowania oceny zachowania ucznia.
11. Nauczyciel ma prawo wezwać rodzica do szkoły i przeprowadzać z nim rozmowę                 na temat dziecka.
12. Nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
§ 10
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel ma obowiązek realizować program nauczania, wychowania i opieki  w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizować zadania organizacyjne wyznaczone w planie pracy szkoły.
2. Nauczyciel ma obowiązek wybrać i realizować najlepszy program dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów oraz wyposażenia szkoły z dopuszczonych programów nauczania lub opracować autorski program nauczania.
3. Nauczyciel ma obowiązek realizować statutowe zadania szkoły.
4. Nauczyciel ma obowiązek realizować Program Wychowawczy Szkoły.
5. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać i realizować wszystkie regulaminy wewnątrzszkolne .                                                                                                                      

6. Nauczyciel ma obowiązek wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej.
7. Nauczyciel ma obowiązek wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
8. Nauczyciel ma obowiązek wspierać rodziców w dziedzinie wychowania.
9. Nauczyciel ma obowiązek troszczyć się o wszechstronny rozwój osobowy ucznia.
10. Nauczyciel ma obowiązek realizować Szkolny Program Profilaktyki.
11. Nauczyciel ma obowiązek kształtować postawy dialogu, tworzyć klimat zaufania  w relacjach nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.
12. Nauczyciel ma obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
13. Nauczyciel ma obowiązek obiektywnego oraz sprawiedliwego traktowania i oceniania wszystkich uczniów.

14. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z wymaganiami stawianymi uczniom, kryteriami oceny z nauczanego przedmiotu oraz programem wychowawczym.
15. Nauczyciel ma obowiązek informować rodziców i uczniów o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
16. Nauczyciel ma obowiązek troszczyć się o wysoki poziom nauczania oraz dobrą i twórczą atmosferę pracy.
17. Nauczyciel ma obowiązek troszczyć się o wygląd i wystrój szkoły.
18. Nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach nauczanego przedmiotu ścieżki edukacyjne.
19. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę.
20. Nauczyciel ma obowiązek punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia.
21. Nauczyciel ma obowiązek uwzględniania różnych okoliczności domowych i życiowych          u swoich uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej.
22. Nauczyciel ma obowiązek przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich użycie.
23. Nauczyciel ma obowiązek ukierunkowania, kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego.
24. Nauczyciel ma obowiązek poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika – uczniów i ich rodziców.
25. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie wstawiać oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.
26. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać zasad ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami w tygodniu i w ciągu dnia szkolnego.
27. Nauczyciel ma obowiązek poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu i zakresie przewidzianego materiału podlegającego kontroli.
28. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie sprawdzić prace uczniów, napisać recenzję lub podać punktację.
29. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić prace w terminie, oraz omówić wyniki sprawdzianu poprawiając i wyjaśniając typowe dla klasy błędy.
30. Nauczyciel ma obowiązek wybrać formę poprawy sprawdzianu , a następnie skonsultować ją z uczniem.
31. Nauczyciel ma obowiązek poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem o ocenach semestralnych i końcoworocznych oraz o grożącej ocenie niedostatecznej.
32. Nauczyciel ma obowiązek poprawić ocenę cząstkową ucznia na jego prośbę i na zasadach razem ustalonych.
33. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dyżurów podczas przerwy.
34. Nauczyciel ma obowiązek dyżurowania podczas imprez szkolnych.
35. Nauczyciel ma obowiązek obecności na spotkaniach z rodzicami i udzielanie im wyjaśnień dotyczących ich dzieci i pracy gimnazjum.
36. Nauczyciel ma obowiązek na spotkaniach z rodzicami podawać wszystkie oceny bieżące ucznia.
37. Nauczyciel ma obowiązek na prośbę ucznia lub jego rodziców uzasadnić wystawioną ocenę.
38. Nauczyciel ma obowiązek zawiadomić rodzica o złym samopoczuciu lub wypadku jakiemu uległ uczeń.
39. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę choremu uczniowi do momentu odebrania          go przez rodzica.
40. Nauczyciel ma obowiązek w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami.

 

V. NAGRODY I KARY

§ 11
NAGRODY
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
1) pochwałę na forum klasy;
2) pochwałę na forum szkoły;
3) list pochwalny skierowany do rodziców;
4) list pochwalny skierowany do rodziców, wręczony rodzicom na zebraniu z rodzicami lub na zakończenie roku szkolnego;
5) dyplom lub nagrodę rzeczową:
• świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę rzeczową, jeśli osiągnął na koniec roku średnią ocen, co najmniej 4,75 i wzorową ocenę zachowania;
• dyplom i nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego za zdobycie I, II, III miejsca w szkole pod względem nauki (najwyższe średnie ocen w szkole);
• dyplom i nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego za najlepsze zachowanie w klasie (kandydat do nagrody wybierany jest przez wychowawcę i klasę);
• dyplom i nagrodę rzeczową za 100% frekwencję w ciągu całego okresu nauki szkolnej;
• dyplom i nagrodę rzeczową na koniec roku za zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły lub środowiska (kandydatów do nagrody
  wybiera Samorząd Szkolny);
• dyplom i nagrodę rzeczową za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe , przede wszystkim w konkursach przedmiotowych , wiedzy , artystycznych i zawodach sportowych.
2. List gratulacyjny dla rodziców  na koniec roku – średnia ocen ucznia ze wszystkich zajęć edukacyjnych minimum 4,5 i wzorowe zachowanie.
3. Na zakończenie edukacji w gimnazjum uczniowie nagradzani przez kolejne trzy lata tą samą nagrodą i ich rodzice otrzymują Złoty List Gratulacyjny.
4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
5. W miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych uczeń za bardzo dobre wyniki           w nauce może otrzymać stypendium na zasadach określonym odrębnym regulaminem.
§ 12
KARY
1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz nieprzestrzeganie regulaminów gimnazjum uczeń może otrzymać następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy klasy;
2) upomnienie pisemne skierowane do rodziców;
3) upomnienie Dyrektora Szkoły;
4) prace porządkowe na rzecz szkoły;
5) odpracowanie kary po zajęciach lekcyjnych w sposób ustalony przez wychowawcę lub dyrektora;                                                                                                                                    

6) naganę Dyrektora Szkoły;
7) naganę pisemną Dyrektora Szkoły skierowaną do rodziców;
8) wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi;
9) zawieszenie w prawach ucznia;
10) przeniesienie do oddziału równoległego.
2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia i zbadaniu sprawy.
3. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć.

4. Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne do rodziców (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu).
5. Za złe zachowanie i przewinienia szkoła może wezwać rodziców na rozmowę.
6. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia jeśli popełnia przewinienia wymienione w ust. 8.
7. Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły gdy ten: umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu kolegi,
    często wchodzi w kolizję z prawem, permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły, przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
    jego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów.
8. Wniosek Dyrektora, o którym mowa w pkt 8, następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
9. Dyrektor może zawiadomić sąd dla nieletnich lub organy ścigania w przypadkach wejścia ucznia w kolizję z prawem.
10. Tryb odwołania od wymierzonej kary.
1) Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 7 dni  na piśmie skierowanym do Dyrektora Szkoły.
2) Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać sprawę i podjąć decyzję. Wykonanie kary może być utrzymane w mocy, zawieszone lub uchylone.
11. Uczniowi może być wstrzymana kara na okres próby jeśli uczeń uzyska pisemne poręczenie Samorządu Klasowego, Samorządu Szkolnego, wychowawcy klasy i jednego  z nauczycieli.
      Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
§ 13
1. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, a w razie potrzeby konsultuje się  z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie lub Radą Pedagogiczną. Decyzje w sprawach dyplomów i nagród rzeczowych oraz decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
2. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

 

VI. PROCEDURY LEKCYJNE

§ 14
1. Wejście do klasy:
• uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą – rząd dziewcząt, rząd chłopców;
• nauczyciel otwiera klasę;
• do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy;
• wszyscy siadają w ławkach i następuje powitanie;
• uczniowie przygotowują się do lekcji;
• nauczyciel sprawdza listę;
• uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi: przeprasza, czeka na pozwolenie nauczyciela, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
2. Zachowanie podczas lekcji:
• nie je się, ni pije, nie żuje się gumy, nie używa telefonu komórkowego lub jakiejkolwiek innej zabawki elektronicznej albo urządzenia elektronicznego;
• nie trzyma się w ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście;(za zgodą nauczyciela)

• teczkę ustawia się przy ławce lub wiesza się na wieszaku tak, aby nie przeszkadzała            w przejściu między ławkami;
• w ławce uczeń siedzi poprawnie;
• jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji:
• lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
• klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni lub przewodniczący klasy.

 

VII. NIEOBECNOŚCI

§ 15
1. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.
2. Usprawiedliwienie spóźnienia wymaga formy pisemnej. Cztery nieusprawiedliwione spóźnienia traktowane są tak jak jedna godzina nieusprawiedliwiona.
3. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu.
4. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, lub ten nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia pisemnego rodziców.
5. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność traktowana jest jak wagary.
6. O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice.
7. Uczniowie którzy zbyt często opuszczają zajęcia szkolne (powyżej 10 pojedynczych godzin) zobowiązani są do prowadzenia zeszytu obecności w którym nauczyciele na ostatniej lekcji potwierdzają podpisem obecność ucznia w szkole, raz w tygodniu zeszyt sprawdzany jest przez wychowawcę. Rodzic ma obowiązek sprawdzać zeszyt i potwierdzać to swoim podpisem.
8. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca na wniosek rodzica (lub prawnego opiekuna).

 

VIII. STRÓJ SZKOLNY

§ 16
1. Uczeń po wejściu do szkoły zmienia obuwie, które wraz z ubraniem przechowuje  w przeznaczonym do tego miejscu – wyznaczona szatnia szkolna lub szafka.
2. W szkole obowiązuje obuwie sportowe z jasną podeszwą.                                                   

3. Uczniowie mają być ubrani schludnie i estetycznie.                                                                          
4. W dni uroczyste  uczniowie przychodzą w stroju galowym (chłopcy – biała koszula, , granatowe lub czarne spodnie, dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub spodnie).Spodnie lub spódnica mogą być dżinsowe.
5. Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze wkładają obuwie sportowe na jasnej podeszwie.                                                                                                                                     

6.Strój pocztu sztandarowego określają przepisy zawarte w ,,Ceremoniale szkolnym”.

 

IX. SAVOIR-VIVRE – KULTURALNE ZACHOWANIE

§ 17
1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.
2. Podczas rozmowy z osobą starszą uczeń stoi.
3. W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje.
4. W szkole nie można nosić nakrycia głowy.
5. Nie używa się wulgaryzmów.
6. Nie bije się z kolegami.
7. Uczeń zawsze zachowuje się grzecznie i kulturalnie.
8. Zabrania się uczniom używania na terenie szkoły telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych.

X. LEGITYMACJA SZKOLNA

§ 18
1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.
2. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna zawierająca błędy lub omyłki, albo bardzo zniszczona podlega wymianie.                                     

3. Wymiany legitymacji szkolnej dokonuje dyrektor szkoły.

 

XI. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

§ 20
1. W Szkole organizowane są uroczystości i imprezy szkolne:
1) PASOWANIE NA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
2) PASOWANIE NA UCZNIA GIMNAZJUM                                                                                  

3) PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY – 21 marzec;(dzień Samorządu Szkolnego)
4) DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY – kwiecień / maj;
5) DZIEŃ DZIECKA – 1 czerwca;
6) akademie i apele okolicznościowe;
7) wycieczki, biwaki itp.;
8) dyskoteki, wieczorki itp.;
9) imprezy sportowe, konkursy;
10) inne, zgodnie z kalendarzem uroczystości zawartym w Programie Wychowawczym.
2. Uczniowie mają prawo do wystąpienia z inicjatywą zorganizowania w szkole w/w imprez wg własnego pomysłu zatwierdzonego przez Dyrektora.
3. Scenariusz uroczystości lub imprezy należy zgłosić do dyrekcji na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
4. Ostateczną decyzję w sprawie organizacji imprez i uroczystości szkolnych podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

XII. RZECZNIK PRAW UCZNIA-jeżeli jest powołany.

§ 21
1. Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem, stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, konwencjach o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców i nauczycieli.
2. Rzecznik przy wykonywaniu swoich uprawnień kieruje się dobrem ucznia.
3. Rzecznik podejmuje działania mające na celu zapewnienie uczniowi pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
4. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw ucznia.
5. Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony ucznia przed złym traktowaniem.
6. Wybory Rzecznika:
• Rzecznik jest wybierany przez ogół uczniów gimnazjum w wyborach równych i tajnych;
• po jednym kandydacie na to stanowisko proponują poszczególne klasy;
• kandydatami mogą być cieszące się zaufaniem ogółu społeczności szkolnej uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły (z zastrzeżeniem punktu 11);
• kadencja Rzecznika trwa 3 lata.
7. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków Rzecznik składa przed Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Ucznia będę strzec praw ucznia, kierując się przepisami prawa i dobrem ucznia.
Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością  i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy służbowej. Ślubuję.”
8. Kadencja Rzecznika wygasa w razie ustania kadencji, ukończenia szkoły lub odwołania.
9. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów gimnazjum i odpowiada jedynie przed Dyrektorem.
10. Rzecznik nie może być bez uprzedniej zgody Dyrektora pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany.
11. Rzecznik nie może zajmować innego stanowiska.
12. Rzecznik podejmuje swoje działania z własnej inicjatywy lub na wniosek ucznia, biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie prawa ucznia.
13. Rzecznik może:
1) zwrócić się do Dyrektora o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji;
2) zwrócić się do Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji lub instytucji
    o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.
14. Rzecznik przedstawia Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu corocznie informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw ucznia.
15. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Samorządu Uczniowskiego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Konflikty i kwestie sporne między stronami rozwiązuje Dyrektor Szkoły. Jest negocjatorem     w sytuacjach konfliktowych.
§ 23
Uczniowie, rodzice i nauczyciele w związku z nie przestrzeganiem postanowień Kodeksu przez którąś ze stron mogą zgłosić skargę do Dyrektora Szkoły.

§ 24
Dyrektor Szkoły wnoszone do niego sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra wszystkich stron.

XIV. ZASADY TWORZENIA KODEKSU

§ 25
Kodeks Ucznia opracowuje komisja powołana z przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego po uzgodnieniu z uczniami rodzicami i Dyrektorem Szkoły.
§ 26
Kodeks zostaje zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Szkoły i Radę Rodziców.
§ 27
W uzasadnionych przypadkach raz do roku można dokonać zmiany Kodeksu Ucznia. W terminie 1-14 czerwca przedstawiciele nauczycieli, uczniów i rodziców mogą składać
 propozycje zmiany Dyrektorowi Szkoły. Na czerwcowej Radzie Pedagogicznej w obecności przedstawicieli uczniów i rodziców zostają naniesione i zatwierdzone ewentualne zmiany.
§ 28
Kodeks wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2008r.