ZSwg

Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Grodzisku                  

 

38-102 Grodzisko, tel. (017)2765703   gimgrod2@poczta.onet.pl

 

Eliminacje szkolne: 20 marca (środa)

Eliminacje gminne: 6 kwietnia (sobota), godz. 10:00

                                                                                                                                                                  

Pytania na konkurs strażacki

 

1. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej jest:

a/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

b/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej,

c/ Stacja Ratownictwa Chemicznego.

2-

3. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno- rozpoznawcze?

a/ tak, za zgodą komendanta wojewódzkiego PSP,

b/ tak, za zgodą komendanta głównego PSP,

c/ nie mogą

4. Ile gwiazdek ma na pagonie starszy kapitan?

a/3 ,b/1, c/4

5. Co stanowi podstawę oceny wydolności organizmu strażaka PSP ?

a/ Fire Test,

b/ Próba Harwardzka,

c/ pomiar tętna po wykonaniu testowego rozwinięcia bojowego.

6. Kadencja władz Zarządu Głównego ZOSP RP trwa :
a/3 lata, b/ 4 lata, c/5 lat

7. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu ?
a/ I ,b/ III, c/ katastrofalny,

8. Utrata jakiej ilości krwi w czasie krwotoku jest niebezpieczne dla człowieka ?
a/ o,5 litra , b/1 litr, c/ 2 litry,

9 .Ile razy na minutę oddycha zdrowy dorosły człowiek w spoczynku lub przy niewielkim wysiłku fizycznym ?

a/ 15 -20 razy /min. b/ 25-35 razy /min, c/ 45- 60 razy /min.

10. Urządzeniem umożliwiającym wypompowywanie wody z piwnic jest:
a/ zasysacz liniowy , b/ wysysacz , c/ smok ssawny,

11. Odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy powinna wynosić nie więcej niż :
a/1 m, b/ 2 m ,
c/ 3 m ,

12. Budynek przedszkola zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
a/ZLI,b/ZLII, c/ZL III,

13. Napis Strefa - 1 oznacza:

a/ kategorię zagrożenia wybuchem b/ strefę zagrożenia wybuchem, c/grupę zagrożenia wybuchem.

14. św. Florian - patron strażaków był:

a/ legionistą rzymskim b/ strażakiem , c/ rzemieślnikiem,

15. Na którym Zjeździe przyjęto nazwę : Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ?
a/ II, b/ IV, c/ IX ,

16. Ile OSP działa w Polsce ?

a/ ponad 10 tys. b/ około 20 tys., c/ ponad 50 tys.

17. W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko ?
a/70m, b/50m, c/ w odległości 100 m lub uzgodnionej z leśniczym,

18. W jakiej odległości od budynków z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym można
ustawiać sterty ze słomy ?

a/10m, b/30m, c/20m,

19. Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej;
a/1m, b/1,5m,c/0,6m.,

20. Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować dla pomieszczeń w których będzie przebywać
jednocześnie ponad :

a/ 40 osób, b/ 50 osób, c/ 100 osób,

21. Ciecz o temperaturze zapłonu 35 °C zalicza się do:

a/ II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, b/ II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego,

c/ II kategorii zagrożenia wybuchem,

22. Klapa dymowa jest to urządzenie służące do :

a/ zamykania przewodów wentylacyjnych i ich zabezpieczania,

b/ zatrzymania dymów w przewodach kominowych,

c/ usuwania dymów i gazów pożarowych z obiektów budowlanych,

23. Liczba spienienia to :

a/ stosunek ilości piany do ilości wodnego środka pianotwórczego z którego ta piana została wytworzona,

b/ stosunek ilości wodnego roztworu środka pianotwórczego do wydajności piany,

c/ liczba pęcherzyków powietrza zawarta w I dm3 piany,

24. Linia wężowa gaśnicza to :

a/ linia wężowa sprawiona od rozdzielacza i zakończona prądownicą lub wytwornicą ,

b/ linia wężowa od nasady tłocznej /autopompy / do rozdzielacza,

c/ linia wężowa od nasady hydrantu lub motopompy do zbiornika samochodu,

25. Do gazów gaśniczych zalicza się :
a/ azot, b/ etan, c/ propan butan,

26. Zaznacz prawidłowe określenie prądu wodnego :
a/ zamglony, b/ rozwarty, c/ mgłowy ,

27. Symbol PP 2-12 oznacza :

a/ prądownicę wodną o wydajności 2001/min.

b/ prądownicę pianową o wydajności 12 m,

c/ prądownicę pianową o wydajności 2001/min i liczbie spienienia 12

28. Wydobywający się dwutlenek węgla z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę :
a/+2°C, b/-10°C, c/-79°C,

29. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia :
a/ azot, b/ powietrze, c/ dwutlenek węgla ,

30. Pianą można gasić pożary :
a/ klasy D, b/klasy B, c/ klasy C.

31. Jaką nazwę nadano powołanej podczas zjazdu w Warszawie we wrześniu 1916 r. organizacji strażackiej na
czele której stanął Bolesław Chomicz?

a/Towarzystwo "Florian " b/ Związek Floriański, c/Instytucja Ubezpieczeń Wzajemnych od Ognia

32. W przypadku jakiego budynku drogi pożarowe powinny przebiegać co najmniej z dwóch jego stron ?
a/jeżeli występują w budynku strefy zagrożone wybuchem,

b/jeżeli wysokość budynku przekracza 15 m lub 5 kondygnacji a szerokość jest większa niż 40 m.

c/jeżeli szerokość budynku jest większa niż 60 m.

33. Strefa zagrożenia wybuchem jest to przestrzeń w której może występować:
a/ mieszanina substancji palnych z powietrzem, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości,

b/ mieszanina substancji palnych z powietrzem o stężeniu przekraczającym połowę dolnej granicy wybuchowości,

c/ przestrzeń w której ciśnienie w czasie ewentualnego wybuchu przekroczy 15 kPa.

34. Czy wolno jest podłączyć kuchnię gazową do instalacji gazowej za pomocą elastycznego przewodu?

a/wolno, b/ nie wolno c/ wolno jeżeli przewód elastyczny ma certyfikat i znak bezpieczeństwa,

35.Co oznacza skrót KSRG ?

a/ krajowe stowarzyszenie ratowników górskich,

b/ krajowa sekcja ratowniczo - gaśnicza,

c/ krajowy system ratowniczo - gaśniczy,

36. Jaka najmniejsza liczba pomp musi być użyta w systemie przetłaczania wody?

a/2. b/3, c/4

 

37. Kto może wydać decyzję zakazującą eksploatacje budynku szkoły, gdy stwierdzono naruszenie przepisów
przeciwpożarowych ?

a/ komendant wojewódzki PSP na wniosek komendanta .powiatowego

b/komendant powiatowy PSP,

c/ kurator oświaty na wniosek komendanta powiatowego PSP,

38. Jak nazywała się konspiracyjna organizacja utworzona przez polskich strażaków w grudniu 1939 r.?

a/ Związek Strażacki "Skałka ", b/Organizacja Wojskowa "Skała " c/ Strażacka Organizacja Zbrojna "Skała "

39. Gaz ziemny jest:

a/ cięższy od powietrza, b/ lżejszy od powietrza

c/ciężar właściwy gazu ziemnego jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,

40. W budynkach mieszkalnych wyposażonym w instalację zasilaną z sieci gazowej stosowanie instalacji gazu
płynnego propan - butan jest:

a/ dozwolone, b/ dozwolone wyłącznie w budynkach niskich , c/ zabronione,

41.W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:

a) podpinka linkowa

b) topór ciężki

c) aparat oddechowy

42. Prądownica pianowa służy do:

a) mieszania wody ze środkiem zwilżającym w celu otrzymania wodnego roztworu środka pianotwórczego

b) wytwarzania i podawania piany średniej do miejsca pożaru,

c) wytwarzania i podawania piany ciężkiej na palące się materiały

43. Linia główna to:

a) linia wężowa od nasady tłocznej pompy do rozdzielacza

b) linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, zakończona prądownica

c) linia wężowa od nasady tłocznej hydrantu zakończona prądownica

44. Łącznik jest elementem :

a) węża b) samochodu pożarniczego c) hydrantu

45.Ile nasad tłocznych - wylotowych posiada rozdzielacz:

a) 3, b/ 2, c/ 5

46. Rozdzielacz służy do

a), sprawiania stojaka hydrantowego

b). zasysania wody z dużych głębokości

c). rozdziela strumień wody tłoczonej linią główną na trzy nasady zasilające linie gaśnicze

47. Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 6/32 wynosi:
a) 32.000 I, b) 2000 I, c) 6 000 I

48 -

49. Gaszenie prądem w natarciu to : a/ gaszenie płonącego obiektu, b/ polewanie sąsiednich obiektów nie
objętych pożarem, c/ gaszenie prądem elektrycznym

50. M - 800 to symbol:

a) motopompy, b) samochodu gaśniczego, c) wytwornicy pianowej

51. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

a) Prądownica pianowa, b) wytwornica pianowa, c) agregat pianowy

52.Zabezpieczeniem smoka ssawnego przed zatonięciem jest:

a) kapok, b) pływak, c) styropian znajdujący się w smoku

53. Samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym ma oznaczenie zbiornika:
a) „C", b) „Z”, c) „B"

54. Zasysacze liniowe służą do:

a) zasysania wody z dużych głębokościa

b) zasysania wody ze zbiorników samochodu

c) zasysania środka pianotwórczego

55. Pożary klasy „C" to pożary:

a) ciał stałych, b) gazów palnych , c) cieczy palnych

56. Pożary klasy .A" to pożary:

a) ciał staiych, b) gazów palnych , c) cieczy palnych

57. Pożary klasy „B" to pożary:

a) ciał stałych, b) gazów palnych . c) cieczy palnych

58. Pożary klasy „D" to pożary:

a) ciał stałych, b) gazów palnych , c) cieczy palnych, d) metali alkalicznych

59. Obecnie jedyna w Polsce szkoła kształcąca oficerów pożarnictwa to:

a/ Szkoła Oficerów Pożarnictwa, b/ Szkoła Główna Służby Pożarniczej, c/Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnictwa

60. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczych straży pożarnych i ich Związku określają:
a/Regulaminy, b/ Statuty, c/ Rozporządzenia,

61. Władzami oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej są:
a/ Prezydium zarządu wojewódzkiego b/ Dyrektor biura wojewódzkiego, c/ Zjazd wojewódzki,

62. Który z symboli oznacza samochód specjalny:
a/ GLBA, b/ SRt, c/ GCBA,

63. Do zadań państwowej Straży Pożarnej należy między innymi:

a/ Nadzór nad Lasami Państwowymi;

b/ Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

c/ Przygotowanie budynków, obiektów lub terenów do prowadzenia akcji ratowniczej;

64. Materiały pirotechniczne (np. petardy, sztuczne ognie, fajerwerki) mogą być składowane w piwnicach
budynków zamieszkania zbiorowego:

a/ Po zachowaniu odpowiednich rygorów,

b/ Po otrzymaniu pozytywnej opinii od właściwego miejscowo komendanta powiatowego,

c/ Nie mogą być składowane.

65. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu jest:
a/ Zawsze dozwolone; b/ Zawsze zabronione; c/ Dozwolone wówczas, gdy zostanie opróżniony zbiornik paliwa i
odłączone na stałe zasilanie akumulatorowe pojazdu.

66. Jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) powinna przypadać w strefach
pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL V:

a/ Na każde 100 m2, b/ Na każde 300 m2. c/ Na każde 500 m2

67. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa ciekłego lub gazowego usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów spalinowych powinno odbywać się:

a/ Co najmniej raz na miesiąc; b/ Co najmniej cztery razy w roku; c/ Co najmniej dwa razy w roku;

68. Godność członka honorowego OSP nadaje :
a/ Zarząd OSP; b/ Walne zebranie; d/ Prezes OSP;

69. Aby były ważne uchwały walnego zebrania konieczna jest obecność:

a/ Co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków;

b/ Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków;

c/ Co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków;

70. -

71. Co to jest dźwig do celów przeciwpożarowych?

a/ Winda w budynku wysokościowym przystosowana dla potrzeb ekip ratowniczych;

b/ Dźwig na podwoziu samochodowym przystosowany do prowadzenia działań ratowniczych;

c/ Dźwig kolejowy przystosowany do prowadzenia działań ratowniczych;

72. Szpital o liczbie łóżek 51 zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi:
a/ ZL-I; b/ ZL-II; c/ ZL-lll;

73. Aby powstał pożar niezbędne jest::

a/ tlen, materiał palny, źródło ciepła, ,

b/ Materiał palny, źródło ognia, podpalacz,

c/ Temperatura, materiał palny, źródło ciepła,

74. Temperaturę zapłonu określa się dla:

a/ wszystkich materiałów palnych

b/ cieczy palnych, c/ ciał stałych,

75. Długość dojścia ewakuacyjnego w budynku wielokondygnacyjnym mierzy się od wyjścia z pomieszczenia do:
a/ najbliższych drzwi dymoszczelnych dzielących korytarz,

b/wyjścia na zewnątrz budynku,

c/ wejścia do następnego pomieszczenia,

76. Odznaczenie nadawane przez związek OSP to medal imienia:

a/ Antoniego Szczerbowskiego, b/ Józefa Tuliszkowskiego, c/ Bolesława Chomicza

77. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

a/ Przeznaczonych dla więcej niż 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się; b/ Wszystkich pomieszczeń;

c/ W których może przebywać więcej niż 30 osób;

78. Długość dojść ewakuacyjnych może być powiększona o 100 %:

a/ Jeżeli kondygnacja jest chroniona stałą instalacją tryskaczową; b/ Droga ewakuacyjna chroniona jest przed zadymieniem;

c/ Jeżeli kondygnacja jest wyposażona w sygnalizację pożaru.

79. W którym roku i gdzie odbył się I Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych?

a/1919 w Warszawie, b/1920 w Krakowie, c/ 1921 w Warszawie.

80. Na zjeździe Straży Pożarnych we Włocławku 18-19 VII11912 r. zdecydowano o utworzeniu nowego pisma strażackiego:
a/ "Straż Pożarna", b/ "Strażak c/ Przegląd Pożarniczy"

81. Skrót ADR oznacza przewóz materiałów niebezpiecznych:
a/ morzem, b/ koleją, c/ drogami,

82. Skrót RID oznacza przewóz materiałów niebezpiecznych:
a/ koleją, b/ drogami, c/ morzem

83. Ile jest klas odporności pożarowej budynków?

a/4, b/5, c/6

84. Jakie drzwi muszą być wyposażone w samo zamykacze:

a/ zamykające klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej,

b/ zamykające klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,

c/ majce odporność ogniową 30 minut.

85. Czy ruchome schody mogą być zaliczone do drogi ewakuacyjnej?

a/ tak,

b/ nie,

c/ tak jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

86.-

87. -

88."Wielorodzinne budynki mieszkalne zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi

a/ZLI, b/ZLIII, c/ ZL IV,

89.Czy instalowanie opraw oświetleniowych, oraz sprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na drewnianej

boazerii jest:

a/zabronione, b/ dozwolone jeżeli boazeria została zabezpieczona przed zapaleniem np. Fobosem

c/ dozwolone, jeżeli ich konstrukcja zabezpiecza drewno przed zapaleniem.

90. Kto w JRG PSP dowodzi zmianą służbową: a/ szef zmiany, b/ kierownik, c/ dowódca zmiany,

91 -

92.Geofon wykorzystuje się w ratownictwie: a/ chemicznym w celu oceny ryzyka zagrożenia ratowników,

b/ do poszukiwania zasypanych ludzi, c/ do ochrony poszkodowanych przed utratą ciepła.

93 Jaki jest największy stopień zagrożenia pożarowego lasu ? : a/ I, b/ III, c/ 2.

94.Acetylen może być składowany w piwnicach:

a/ tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja mechaniczna, b/ tak, jeżeli w piwnicy występuje wentylacja

mechaniczna i pozytywną opinię wydal właściwy miejscowo komendant powiatowy, c/ nie może być składowany.

95. Stężenie bezpieczne gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to
stężenie, które nie przekracza: a/ 10% dolnej granicy wybuchowej gazu, b/ 50% dolnej granicy wybuchowej gazu,

c/70 % dolnej granicy wybuchowej gazu.

96. Minimalna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej /Korytarza/ wynosi
a/1,2m b/1,4m c/2,1 m

97. Minimalna odległość pomiędzy butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzejnym winna wynosić:
a/0,5m, b/1 m, c/2m.

98. -.

99. Bezpieczniki elektryczne :

a/ nie można reperować, a/ można reperować, c/ może reperować elektryk lub uprawniony strażak PSP,

100. Ile obecnie jest samochodów gaśniczych w JRG PSP w Strzyżowie? :
a/5 b/1 c/3

101. -

102. Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego to w skrócie:

a/ PCPRAT, b/ PCPR, c/ RCPR.

103. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem należy usuwać:

a/ co najmniej raz w roku, b/ co najmniej 6 razy w roku, c/ co najmniej 2 razy roku

104. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w Państwowej Straży Pożarnej jest:

a/ oddział ratowniczy, b/ Powiatowa Straż Pożarna, c/ jednostka ratowniczo - gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej.

105. Ile stopni liczy korpus oficerów straży pożarnej ? a/ 3 , b/ 5, c/ 6.

106. Podczas okupacji zasłynęła strażacka organizacja ruchu oporu. Podaj jej nazwą:
a/ Radło, b/ Skała, c/ Żagiew.

107. W roku 1992 odbyła się pielgrzymka stratak6w na Jasną Górę. Podaj która to była :
a/ pierwsza, b/ druga, c/ czwarta.

108. Największą część wszystkich zdarzeń w powiecie strzyżowskim zajmują:
a/ pożary, b/ miejscowe zagrożenia, c/ alarmy fałszywe

109. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów w 2002 roku na terenie powiatu strzyżowskiego są:
a/ podpalenia, b/ samozapalenia, c/ wyładowania atmosferyczne

110. Kto zajmuje się zaopatrzeniem w Państwowej Straży Pożarnej?
a/ kwatermistrz, b/ palacz, c/ księgowość

111. Ile zmian służbowych jest w JRG PSP :
a/ 2, b/ 4. c/ 3,

112. –

113. Aby można było pracować w sieci radiowej trzeba posiadać:

a/ kartę sim, b/ kod dostępu c/ kryptonim.

114. Właściwe- numery telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji to :

a/ 988,990, 779, b/ 998, 999, 997, c/ 980, 990, 970,

115.W zależności od rodzaju palącego się materiału i sposobu jego spalania pożary dzieli się na grupy jak niżej:

a/ I, II, III, IV, b/ A, B, C, D, E, F c/ małe , średnie, duże,

116. -

117. Na którym Zjedzie przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ? : a/ II, b/ IV , c/ IX ,

118. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich ?
a/ ok. 5 m , b/ 7,5 m . c/9 m

119. Szkolenie ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa należy do obowiązków:

a/ zarządu wojewódzkiego ZOSP RP, b/ Zarządu Głównego Związku OSP RP c/ komendanta powiatowego PSP

120. Do czego służy Próba Harwardzka

a/ oceny wytrzymałości linek ratowniczych,      b/ oceny wytrzymałości hełmu strażackiego na przebicia oraz spadające przedmioty,

c/ ocena wydolności organizmu strażaka,

121. W których miastach powstały pierwsze ochotnicze straże pożarne:

a/ Kalisz Poznań, b/ Gdańsk Warszawa, c/ Gniezno Katowice,

122. -

123. Która z wymienionych osób przybyłych na teren działań obejmuje kierowanie akcją ratowniczą po wypadku
drogowym
.

a/ dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej PSP, b/ oficer operacyjny komendy powiatowej PSP.

c/ funkcjonariusz policji,

124. Czy samochód GBAM 2/20+8 posiada motopompę? : a/ tak, b/ nie , c/ może posiadać,

125. Suche piony powinny być zainstalowane: a/ w budynkach mieszkalnych o wysokości 15 - 55 m,

b/ budynkach administracyjnych o wysokości 15 - 55 m

c/ w budynkach mieszkalnych i administracyjnych o wysokości 15-55m.

126 Budynek należy wyposażyć w instalacje piorunochronną

a/ zawsze, jeżeli obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych,

b/ tylko w przypadku gdy jest on zagrożony wybuchem lub o konstrukcji palnej,

c/ zawsze, jeżeli obowiązek taki wynika z polskich norm

127. Roteor to nazwa:

a/ środka pianotwórczego, b/ środka ogniochronnego, c/ części armatury wodnej,.

128. Z jednego litra ciekłego CO2 powstaje

a/162 1 gazu. b/ 362 I gazu, c/ 462 1 gazu.

129 .Jaki organ jest naczelnym " organem w strażactwie ochotniczym ?

a/ Komenda Główna Państwowej Straży pożarnej;

b/ Zarząd Główny Związku Ochotniczych Stra2y Pożarnych RP;

c/ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

130 1 Krajowy Zjazd Straży odbył się w:
a/ Krakowie, b/ Tarnopolu, c/ Lwowie.

131 .Najwyższą władzą w OSP jest

a/ prezes, b/ zarząd, c/ walne zebranie.

132.Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem

a/ 1 lipca 1991 roku, b/ 1 lipca 1992 roku, c/ 15 sierpnia 1992 roku.

133.W skład jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzą

a/ stacje ratownictwa chemicznego b/ pogotowie energetyczne

c/ zakładowe służby ratownicze.

134.Dowódcą jednostki ratowniczo -gaśniczej powołuje i odwołuje

a/ Komendant Powiatowy PSP,

b/ Komendant Wojewódzki PSP na wniosek Komendanta Powiatowego PSP

c/ Komendant Główny na wniosek Komendanta Powiatowego PSP.

135. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki ?

a/ aspirant sztabowy, b/ starszy aspirant sztabowy, c/ starszy aspirant.

136. Czy udzielenie pomocy przedmedycznej należy do obowiązków strażaków ratowników?

a/ tak

b/ tak jeżeli posiadają co najmniej średnie wykształcenie medyczne,

c/nie

137. Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru ?

a/ iglasty , b/ liściasty, c/ mieszany

138. Czy wolno jest napełniać gazem butle o masie 11 kg, na stacjach gazu płynnego ?

a/ nie wolno, b/ wolno,

c/ wolno jeżeli wykonana jest niezależna instalacja nie przeznaczona do tankowania pojazdów

139. STORAT to stowarzyszenie które zajmuje się:

a/ poszukiwaniem przy pomocy psów osób zaginionych,

b/ ratowaniem bocianów,

c/ bezdomnymi,

140. Butle z gazem propan -butan można stosować w budynkach o wysokości do
a/12m, b/25m. c/55m.

141. Litera X w górnym rzędzie znaków na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym
transporcie materiałów niebezpiecznych oznacza:

a/ uwaga ! promieniowanie "X"

b/ środek znajduje się pod stałym ciągnieniem,

c/ absolutny zakaz kontaktu danego materiału z wodą.

142. Koszty związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej są pokrywane z
a/ budżetów wojewódzkich, b/ budżetu specjalnego, c/ budżetu państwa.

143. Pierwszy finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po2amicwj odbył się w
a/ Rzeszowie, b/ Poznaniu, c/ Warszawie.

144. Wymień tytuł pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

a/ "Strażak, b/ "Ochrona Przeciwpożarowa, c/" Przegląd Pożarniczy"

145. "Przegląd Pożarniczy" wydawany jest przez
a/ ZOSP RP,

b/ Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

c/ Stowarzyszenie inżynierów i techników pożarnictwa.

146. Członkowie OSP dzielą się na

a/ biernych, wspierających, honorowych;

b/ czynnych wspierających, honorowych;

c/ popierających, honorowych, czynnych.

147. Kiedy odbył się IX Zjazd Krajowy ZOSP RP?

a/ maj 1989 r., b/ lipiec 1991 r., c/ kwiecień 1992 r.

148. Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następującą minimalną
odległość od budynków wykonanych z materiałów palnych

a/10m, b/30m., c/100m.

149. Prawo do wyznaczania w lesie miejsca do palenia ogniska ma:

a/właściciel lub zarządca lasu,

b/ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, c/ osoba dorosła.

150. Minimalna masa środka gaśniczego w gaśnicy umieszczonej w budynku powinna wynosić:
a/1 kg/lub 1 dm3/, b/2 kg lub 2dm 3/, c/1,5 kg lub 1,5 dm 3/.

151. Garażowanie motocykli w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu jest zabronione, jeżeli:

a/pojazd posiada nieszczelny układ paliwowy;

b/ nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stale zasilania akumulatora pojazdu;

c/ nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu.

152. Co charakteryzuje budynek pod wzg1qdem odporności jego konstrukcji na działanie wysokich temperatur:

a/ kategoria niebezpieczeństwa pożarowego

b/ stopień rozprzestrzeniania się ognia przez zastosowane elementy budowlane

c/ klasa odporności ogniowej budynku.

153. Próba "ssania na sucho" przeprowadzana jest przy zamkniętych
a/ zaworach tłocznych motopompy,

b/ zamkniętej nasadzie ssawnej,

c/ zamkniętych zarówno zaworach tłocznych jak i zamkniętej nasadzie ssawnej.

154. Linka strażacka o długości 20 m. posiada wytrzymałość na rozerwanie

a/ nie mniejszą jak 85 kg,

b/ nie mniejszą niż 1500 kg,

c/ nie mniejszą jak 3200 kg

155. Stanowisko gaśnicze winno być zlokalizowane
a/ zawsze na ziemi,

b/ na poziomie równym lub wyższym od pożaru, c/zawsze w natarciu,

156. Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zalicza się benzyna
a/ I b/II c/ III

157. Dominującym działaniem gaśniczym dwutlenku węgla jest:
a/ chłodzenie,

b/ obniżenie stężenia tlenu, c/ efekt antykatalityczny.

158. -

159. -

160. Co to jest pas przeciwpożarowy? - system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym
zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionej oczyszczonej do warstwy mineralne
j

161 -

162. Stosowanie jakich urządzeń i materiałów jest zabronione na drogach ewakuacyjnych ? odp. drzwi podnoszonych i obrotowych; drzwi rozsuwanych jeżeli służą one wyłącznie do ewakuacji, spoczników ze stopniami, schodów ze stopniami zabiegowymi, jeżeli stanowią one jedyną drogę ewakuacyjną, materiałów łatwo zapalnych.

163. Wymień jakie jednostki organizacyjne tworzą Państwową straż Pożarną :

1 , Komenda Główna PSP; 2. Komendy wojew6dzkie PSP; 3. Komendy powiatowe PSP;

4. Jednostki ratowniczo gaśnicze PSP; 5. Szkoła Główna Służby Pożarniczej i pozostałe szkoły oraz ośrodki

szkolenia, 6. Jednostki badawczo rozwojowe PSP / CNBOP w Józefowie/

164. Co należy rozumieć pod pojęciem,. Bezpiecznik ogniowy" ?

urządzenie zapobiegające przenoszeniu się ognia wzdłuż smugi gazowych mieszanin wybuchowych, stosowane w zbiornikach i aparatach z cieczami łatwo zapalnymi, instalacjach acetylenowych, instalacjach chemicznych ., urządzeniach lakierniczych.

165. Kto wykonuje i co mają na celu czynności kontrolno- rozpoznawcze ?

- czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonywane przez PSP mają na celu:

kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych, zagrożeń; wstępne ustalenie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

166. Co obejmuje ocena zagrożenia wybuchem i kto jest odpowiedzialny za dokonanie takiej oceny ?
ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń, a także wyznaczenie w nich i w strefach
zewnętrznych miejsc zagrożonych wybuchem. Za dokonanie oceny zagrożenia wybuchem odpowiedzialni są:
inwestor, jednostka projektowania lub kierownik decydujący o procesie technologicznym.

167. Na czym polega zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ?
odpowiednie warunki ewakuacji polegają na:

1.zapewnieniu odpowiedniej liczby wyjść z pomieszczeń budynku o wymaganej szerokości;

2. zachowaniu dopuszczalnej długości dróg ewakuacyjnych;

3. zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych;

4. zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.

168. W którym roku wydany został pierwszy numer pisma „Przegląd Pożarniczy,, i kto był wtedy redaktorem i
wydawcą pisma?- odp. w 1912 roku , Bolesław Chomicz.

169. W 1987 we Lwowie wydano pismo - miesięcznik, Przewodnik Pożarniczy - Związek kto, był jego wydawcą ?

Odp. Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii,

170. Co oznacza pojecie obciążenie ogniowe ?

-jest to wyrażona w jednostkach Sl całkowita energia powstająca podczas spalania materiałów palnych zgromadzonych w określonej ograniczonej przestrzeni /pomieszczeniu/ wraz z materiałami palnymi podłóg sufitów, ścian wewnętrznych i przestrzeni oraz okładzin ściennych.

171. Kto wydaje upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolno- rozpoznawczych ?

komendant główny PSP dla komendantów wojewódzkich i powiatowych PSP, strażakom pełniących służbę w Komendzie Głównej i szkołach PSP oraz dla strażaków w stopniach oficerów i aspirantów pełniących służbę, w jednostkach badawczo - rozwojowych PSP,

komendant wojewódzki PSP dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej PSP;

komendant powiatowy PSP dla strażaków pełniących służbę w komendzie powiatowej PSP oraz podległych mu JRGPSP.

172. Wyjaśnij co oznacza w kategorii zagrożenia wybuchem strefa21; strefę, w której zalegające pyły mogą krótkotrwale stworzyć mieszaninę wybuchową wskutek przypadkowego zawirowania powietrza.

173. Ile powinna i wynosić odporność ogniową biegów, spoczników i pochylni na drogach ewakuacyjnych w
budynkach klasy D i E odporności pożarowej odp. 30 min.

174. Odporność ogniowa budynku dotyczy a/budynku; b/ elementu budynku; c/ strefy pożarowej;

175. Rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych powołuje a/ Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej; b/ Minister Spraw Wewnętrznych; c/ Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

176. Samochód uprzywilejowany to taki, który ma włączone:

a/ sygnały dźwiękowe i świetlne, b/wycieraczki, c/światła i jest czerwony

177. Zanieczyszczenia z przewod6w dymowych i spalinowych od palenisk opalanych węglem należy usuwać :

a/co najmniej raz na 6 tygodni; b/ co najmniej 4 razy w roku; c/ co najmniej 2 razy w roku;

178. Odporność ogniowa budynku mierzona jest w a/ stopniach Celsjusza; b/ w kg/m 3;
c/w minutach;

179. Największy skokochron pneumatyczny używany przez straż w Polsce ma nazwę:
a/ SPP 40 000, b/ gigant 400, c/ poduszkowiec

180. -

181. Jaką temperaturę osiąga żar papierosa?
a/ 1200° C, b/ 200°C, C/ 700°C

182. Na tabliczce, którą oznaczona jest cysterna, w górnym rzędzie liczba 33 oznacza:
a/ ciecz łatwopalną, b/ substancję żrącą, c/ materiał trudnozapalny,

183. Poszkodowany we wstrząsie a/jest różowy i suchy, b/ zawsze jest nieprzytomny, c/ jest blady i spocony,

184. Nudności i wymioty u poszkodowanego to a/ normalna reakcja na wypadek, b/ reakcja organizmu
występująca zawsze przy urazie brzucha, c/ niebezpieczny objaw neurologiczny,

185. Przy zatruciu gazami pożarowymi należy poszkodowanemu strażakowi podać: a/ tlen, b/ dużą ilość płynów,

c/ co najmniej 1 litr mleka,

186. Tlen stosowany jest tylko przez:

a/ lekarzy, b/ lekarzy i pielęgniarki, c/ lekarzy, pielęgniarki i strażaków.

187 .Wymień 3 typy dowodzenia działaniami ratowniczymi a/ operacyjny, taktyczny, współdziałający, b/ strategiczny, taktyczny, interwencyjny, c/ strategiczny, operacyjny, taktyczno - interwencyjny.

188.Jaki prąd gaśniczy wody powinien być zastosowany przy gaszeniu pożaru materiałów rozdrobnionych: a/ prąd zwarty,

b/ prąd kroplisty, c/ prąd rozpylony,

189.-

190. Jaki jest właściwy adres KP PSP w Strzyżowie?

a/ Strzyżów, ul Sportowa20, b/ Strzyżów, ul Sobieskiego 40, c/ Strzyżów, ul Rynek 2,

191. Na jakiej ulicy w Rzeszowie znajduje się KW PSP?
a/ Jagielońskiej, b/ Mochnackiego, c/ Pułaskiego,

192. -

193.Czy strażacy PSP mogą nakładać mandaty karne?
a/ mogą, b/ nie mogą, c/ nie wiem,

194. Jakiego koloru obecnie są gaśnice śniegowe?
a/ czerwone, b/ niebieskie, c/ czarne

195. -

196. Jak nazywa się studenta SGSP? :
a/ Kadet, b/ Słuchacz, c/ podchorąży

197.Kto obecnie jest Komendantem Powiatowym PSP w Strzyżowie?:
a/ mł. kpt. P. Mazur b/ bryg. P. Rędziniak, c/ bryg. B. Broda,

198. Kto jest obecnie Dowódcą JRG w Strzyżowie?

a/ mł. bryg. W. Sypień, b/mł. kpt. P.Mazur, c/ asp. Sztab. Z. Kocaj

199. Skrót Międzynarodowego Komitetu Technicznego do Spraw Zapobiegania l zwalczania Pożarów brzmi: a/ CMIF b/ CTIF, c/ KPITF "

200.Powiatowe zawody sportowo pożarnicze dla jednostek OSP odbywają się: a/ co 2 lata nieparzyste, b/ co 2 lata, c/ co roku

201. -

202.Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
a)1m b) 2 m c)4m

203. Dlaczego szyby okien w niektórych magazynach materiałów niebezpiecznych maluje się:

a) dla wyróżnienia pomieszczeń magazynowych zagrożonych pożarem

b) dla umożliwienia szybkiego zauważenia pożaru

c) dla zabezpieczenia przed działaniem promieni słonecznych

204. W jakich przypadkach należy okresowo sprawdzać temperaturę składowanych produktów roślinnych:
a) gdy temperatura powietrza przekroczy 40°C

b) w przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych

c) gdy produkty składowane są w budynkach wykonanych z materiałów palnych

205. Pomieszczenia magazynowe butli z gazami palnymi należy ochronić przed ogrzaniem do temperatury
przekraczającej:
a)35°C b) 40°C C) 45°C

206. Co charakteryzuje budynek pod względem odporności Jego konstrukcji na działanie wysokich temperatur

a) kategoria niebezpieczeństwa pożarowego

b) stopień rozprzestrzenienia ognia przez zastosowane elementy budowlane

c) Klasa odporności ogniowej budynku

207 Długość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach nie powinna być większa niż:

a) 10 m b) 30 m c) 50 m

208. Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym przeznaczone są do:

a) przechowywania materiałów wybuchowych

b) przeciwdziałania powstałym wybuchom

c) pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

209. -

210. Smołę można rozgrzewać za pomocą otwartego ognia w odległości od obiektu, nie mniejszej niż:

a) 3 m b) 10 m c) 5 rn

211. Jaki rodzaj oświetlenia należy stosować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem:

a) budowy ognioszczelnej, b) z osłoną kapturzastą c) bez osłony

212. Od Jakich czynników zależy ustalenie wymagane] klasy odporności ogniowe] budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrożenia ludzi:

a) obciążenia ogniowego l wysokości

b) kategorii zagrożenia ludzi, liczby kondygnacji lub wysokości

c) kategorii zagrożenia ludzi i obciążenia ogniowego

213. Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:
a) 150 m ' b) 200 m c) 250 m

214. Jaka test minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego:
a) 50m3 b) 75 m3 c) 100 m3

215. Ile butli z gazem propan-butan o pojemności do 14 kg każda, może znajdować się w mieszkaniu:
a) 2 butle
b) 3 butle c) 4 butle

216. Co oznacza pojęcie "hydrant wewnętrzny 25:

a) szafka wyposażona w zawór i wąż z prądownicą o długości 25 m

b) zawór hydrantowy z osprzętem o wydajności 1 l/s

c) zawór hydrantowy z osprzętem o wydajności 2,5 l/s

217. Na punkty świetlne można stosować osłony wykonane z:

a/ materiałów łatwozapalnych w odległości co najmniej 5 cm od żarówki,

b/ materiałów trudnozapalnych w odległości co najmniej 5 cm od żarówki

c/ materiałów łatwozapalnych przy zastosowaniu żarówki o mocy do25W,

218. Eksplozymetr to przyrząd do:

a) pomiaru siły eksplozji

b) urządzenie włączające klapy odcinające w czasie wybuchu

c) urządzenie do pomiaru stężeń wybuchowych palnych gazów i par cieczy w mieszaninach z powietrzem

219. Front działania prądu gaśniczego w obronie wynosi;

a) 20 m b) 10 m c) 5 m

220. -

221. Halon jest to:

a) środek gaśniczy

b) element wyposażenia osobistego strażaka

c) urządzenie gaśnicze

222. Spumogen to nazwa środka:

a) pianotwórczego

b) ogniochronnego

c) odkażającego

223. Zawór wyposażony w zamknięcie grzybkowe z zamkiem rozpadającym ale pod działaniem ciepła oraz w
rozpryskiwacz, który rozbija wypływający strumień wody na drobne krople nosi nazwę:

a)zraszacz

b) tryskacz

c) awór alarmowo-gaśniczy

224. Stosowany powszechnie w ochronie przeciwpożarowej preparat pn. OGNIOKOR ma na celu zwiększenie
odporności ogniowej:

a) elementów konstrukcji drewnianych

b) elementów konstrukcji stalowych

c) elementów z tworzywa sztucznego

225. Środki zwilżające są to środki, które:

a) zwiększają napięcie powierzchniowe wody

b) obniżają napięcie powierzchniowe wody

c) zmniejszają opory tłoczenia wody

226 -

227. Do czego służy smok ssawny:

a) do zasysania wody

b) do utrzymania słupa wody w wężach ssawnych

c) zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do pompy

228. Gaz płynny z butli może być stosowany w budynkach o wysokości do:
a)15m b)20m c)25m

229. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:

a) piramidka

b) przyparta

c) odchylona

230. Wydajność piany z prądownicy PP-4-15 wynosi:

a) 400 m3

b) 200 l /min

c) 1500 l/min

231. Ile nasad wlotowych posiada rozdzielacz:
a) 2 b) 5 c) 1

232. -

233.” Pyran" to nazwa:

a) środka gaśniczego

b) sprzętu gaśniczego

c) szkła ognioodpornego

234. SILIGNIT RM to nazwa:

a) środka gaśniczego

b) środka ogniochronnego

c) części armatury wodnej

235. Środkiem uodpamiającym drewno na działanie ognia jest:

a) FOBOS

b) farba olejna

c) specjalne żywice

236. Normalna wydajność hydrantu wewnętrznego 25 wynosi:
a) 2,5 l/s b) 1,0 l/s c) 1,5 l/s

237. Koc gaśniczy wykonany jest z:

a) przędzy aluminiowo-stalowej

b) włókna szklanego

c) tkaniny z wełny mineralnej

238. Ubranie ognioochronne typy ciężkiego chroni przed temperaturą:
a)200"C b)900"C c) 1400°C

239. M-800 to symbol:

a) motopompy

b) samochodu gaśniczego

c) wytwornicy pianowej

240. Sagan używany w straży to:

a) garnek

b) topór strażacki

c) ciężki pojemnik do przechowywania środków gaśniczych

241. Jakie gaśnice były malowane kolorem srebrnym:
a) pianowe b) śniegowe c) proszkowe

242. Który środek gaśniczy ma wpływ na powstawanie tzw. "dziury ozonowej":
a) tlen b) piana lekka c) halon

243. Fobos to:

a) środek gaśniczy

b) środek przeciwgnilny

c) środek ogniochronny

244. D 10 W jest to:

a) środek pianotwórczy

b) drabina dwuprzęsłowa wysuwana

c) symbol ubrania ochronnego

245. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:

a) prądownica pianowa

b) wytwornica pianowa

c) agregat pianowy

246. Elementy nierozprzestrzeniające ognia są to elementy wykonane z materiałów:

a) trudno zapalnych

b) łatwo zapalnych

c) niepalnych i niezapalnych

247. -

248. Suchy pion jest to:

a) przeciwpożarowe urządzenie wodne przeznaczone do podawania wody sprzętem straży pożamej

b) pionowa droga ewakuacyjna zabezpieczona przed zalaniem wodą

c) pionowy odcinek rury służący do wsypania proszku gaśniczego do zbiornika samochodu pożarniczego

249. Sito kominowe służy do gaszenia pożarów:
a) w zarodku
b) sadzy c) trocin

250. –

251. Czujka jonizacyjna to:

a) element instalacji sygnalizacji pożaru

b) element urządzenia eksplozymetrycznego

c) detektor podczerwieni

252. Do utleniaczy zaliczamy m.in.:

a) azot

b) tlen

c) dwutlenek węgla

253. Liniowa szybkość spalania (mm/min) odnosi się do:

a) materiałów stałych

b) cieczy

c) gazów

254. Aby mogła powstać mechaniczna piana gaśnicza niezbędne są:

a) środek pianotwórczy, urządzenie

b) wodny roztwór środka pianotwórczego, powietrze, urządzenie

c) woda, środek pianotwórczy, powietrze

255.-

256. Pojazdy pożarnicze to:

samochody gaśnicze, specjalne, przyczepy pożarnicze

samochody gaśnicze, specjalne, naczepy pożarnicze

samochody gaśnicze specjalne, operacyjne

257. Samochód gaśniczy średni to:

a) samochód o masie całkowitej od 3,5t do 12t

b) samochód o ciężarze nadwozia od 2,5t do 10t

c) samochód o średnim zasięgu jazdy do 300 km bez potrzeby uzupełniania paliwa

258. Jaka Jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych:
a) 80 b) 80,100 c ) 80,100,125

259. Masowa szybkość spalania odnosi się do:

a) materiałów stałych

b) cieczy

c) gazów

260. Urządzenia tryskaczowe to:

a) wodne urządzenia gaśnicze

b) gaśnice wodne

c) urządzenia wytwarzające pianę

261. -

262. Do ochrony dróg oddechowych podczas pożaru służą:

a) aparaty izolujące

b) maski filtrujące

c) ubrania żaroodporne

263. -

264. Przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej należy do obowiązków:

a) jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

b) właściciela, zarządcy lub użytkownika

c) gminy

265. Do poboru wody do celów przeciwpożarowych w zakładach mogą być wykorzystane cieki wodne I naturalne
zbiorniki usytuowane w odległości nie przekraczającej:

a) 200 m b) 500 m c) 1000 m

266. Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:

a) 15 - 20 cm od dna zbiornika

b) 15 - 20 cm poniżej lustra wody

c) pływać po powierzchni wody

267. Działanie wody Jako środka gaśniczego opiera się głównie na działaniu:

a) antykatalitycznym

b) impregnującym

c) chłodzącym

268. Które z wymienionych substancji można gasić wodą:
a) sód b) potas c) słoma

269. Czego nie wolno gasić wodą:

a) drewna b) węgla c) metali alkalicznych

270. -

271. Przy systemie przepompowywania wody, dysponując motopompami o różnej wydajności, motopompę o
wydajności najwyższej umieszczamy:

a) przy punkcie czerpania wody

b) w środku systemu przepompowywania

c) najbliżej miejsca pożaru

272. W którym z samochodów wodno-pianowych istnieje możliwość równoczesnego zasilania autopompą działka
wodno-pianowego I urządzenia szybkiego natarcia:

a) GCBA 6/32 b) GBM 2/8 c) w żadnym

273. Po haśle "Do akcji gotuj", przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:

a) pomaga w budowie linii głównej

b) przeprowadza rozpoznanie wodne

c) ustawia samochód w miejscu wskazanym przez dowódcę, a następnie uruchamia autopompę.

274. Co to jest strefa pożarowa:

a) przestrzeń objęta pożarem

b) wydzielona pożarowe przestrzeń

c) teren działań straży pożarnej

275. Pożary metali lekkich należą do grupy pożarów oznaczonej literą:
a) B b) C c) D

276. Pożary grupy "D" gasimy:

a) wodą

b) tylko pianą

c) proszkami fosforanowymi

277. -

278. Klasa III niebezpieczeństwa pożarowego dotyczy cieczy o temperaturze zapłonu:
a) od 55°C do100"
C

b) od 100°Cdo200'C c) od 300°C do 400°C

279. INHIBITOR to substancja, która wprowadzona do środowiska pożaru powoduje:

a) zwiększanie szybkości reakcji spalania

b) zmniejszanie szybkości reakcji spalania

c) działa neutralnie (obojętnie) na ogień

280. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu służy do:

a) wyłączenia prądu w obiekcie po zakończeniu pracy

b) zapewnienia dopływu prądu z zasilania rezerwowego

c) wyłączenia dopływu prądu do obiektu w przypadku pożaru

281. Pożar o kubaturze 1500 m3 klasyfikuje się jako:
a) mały b) średni c) duży

282. Przyczyną pożaru w stodole bywa:

a) samozapalenie wilgotnego żyta

b) samozapalenie złożonego wapna w workach papierowych

c) samozapalenie złożonego wilgotnego siana

283. Najniższa temperatura, przy które] niektóre substancje palne ulegają zapaleniu to:

a) wartość opałowa

b) temperatura zapłonu

c) temperatura zapalenia

284. Unia najbardziej intensywnego rozszerzenia się ognia to:

a) oś pożaru

b) skrzydła pożaru

c) front albo czoło pożaru

285. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych:

a) metan b) etan c) wodór

286. Zjawisko Inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów:
a) balonami

b) parą wodną

c) pianą

287. Dolna granica wybuchowości jest cechą charakteryzującą:
a)
gazy palne

b) ciecze palne

c) ciała stale palne

288. Substancja palna wydzielająca podczas palenia się dym niebieskawy to:
a) magnez b) drewno c) ropa

289. Benzynę należy gasić:

a) pianą b) wodą c) dwutlenkiem węgla

290. -

291. Co oznacza znak gestowy "prawa ręka podniesiona w górę":

a) woda stój

b) woda naprzód

c) uwaga

292. Na miejscu pożaru, po zakończone] akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy nie mogą:

a) wykonywać oględzin miejsca pożaru

b) ustalać miejsca i sposobu rozprzestrzeniania się ognia

c) pobierać materiału dowodowego dla potrzeb ustalenia przyczyn pożaru

293. Dym biało żółty wydziela się podczas palenia: ;
a) siana b) celuloidu c) gumy

294. Temperatura zapalenia papieru wynosi:
a)100°C b)150"C c)200°C

295. Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększamy stężenie tlenu:

a) płomień wydłuży się

b) płomień skróci się i rozszerzy

c) płomień pozostanie bez zmian

296. Mostek przejazdowy służy do:

a) umożliwienia przejazdu samochodu przez rzekę

b) zabezpieczenia węży przed uszkodzeniem układanych na ulicach i drogach

c) sprawiania drabiny pożarniczej

297. W wyniku czego powstaje elektryczność statyczna:

a) przeciążenia instalacji elektrycznej

b) gromadzenia się ładunków elektrycznych podczas tarcia materiałów dielektrycznych

c) przepływu prądu podczas wyładowania atmosferycznego

298. Najwięcej osób ginie w czasie pożarów z powodu:

a) zaczadzenia

b) poparzenia

c) innych przyczyn

299. Zaczadzenie następuje wskutek działania:

a) tlenku węgla

b) dwutlenku węgla

c) azotu

300. Jak gasić palące się ubranie na człowieku:
a) oblać go wodą

b) przykryć kocem i stłumić ogień

c) kazać mu uciekać

301. W jakich miesiącach powstaje najwięcej pożarów w lasach na przykładzie ostatnich lat:

a) styczeń - luty

b) marzec - kwiecień

c) czerwiec - lipiec

302. -

303. Lekka woda to:

a) środek niezbędny do wytwarzania piany lekkiej

b) nowoczesny wypełniacz poduszek amortyzujących upadek ludzi podczas ich ewakuacji z wyższych kondygnacji
budynku

c) środek gaśniczy bardzo skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy B

304. Największy w Pożar lasów w 1992 roku w okolicach Kuźni Raciborskie] oblał powierzchnię około:

a) 5 tys. ha b) 9 tys. ha c)12tys. ha

305. Jak potocznie nazywa się ubranie specjalne?
a/ firex, b/ modeks, c/ nomex

 

1. -                                                                                                                                                                           

2. c

3. c

4. b

5. c

6. b

7. c

8. a

9. b

10. b

11. c

12. b

13. a

14. c

15. b

16. c

17. c

18. a

19. b

20. a

21. c

22. a

23. a

24. a

25. c

26. c

27. c

28. b

29. b

30. b

31. c

32. a

33. c

34. c

35. a

36. b

37. c

38. a

39. c

40. a

41. c

42. a

43. a

44. a

45. c

46. c

47. -

48. a

49. a

50. a

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                            

 

51.      b

52.      b

53.      c

54.      c

55.      b

56.      a

57.      c

58.      d

59.      b

60.      b

61.      c

62.      b,

63.      b,

64.      c

65.      c

66.      a

67.      c

68.      b

69.      c

70.      -

71.      a

72.      b

73.      a

74.      b

75.      b

76.      b

77.      b

78.      a

79.      c

80.      b

81.      c

82.      a

83.      b

84.      c

85.      b

86.      -

87.      c

88.      c

89.      c

90.      c

91.      -

92.      b

93.      b

94.      c

95.      a

96.      a

97.      b

98.      -

99.      a

100.    b

101.    -

102.    b

103.    c

104.    c

105.    c

106.    b

107.    b

108.    b

109.    a

110.    a

111.    c

112.    -

113.    c

114.    b

115.    b

116.    -

117.    c

118.    b

119.    c

120.    c

121.    a

122.    -

123.    a

124.    a

125.    a

126.    c

127.    a

128.    c

129.    b

130.    c

131.    c

132.    b

133.    c

134.    a

135.    a

136.    a

137.    a

138.    a

139.    a

140.    a

141.    c

142.    c

143.    c

144.    a

145.    b

146.    b

147.    c

148.    b

149.    a

150.    b

151.    b

152.    c

153.    c

154.    b

155.    b

156.    a

157.    b

158.    -

159.    –

160.    –

161.    –

162.    –

163.    –

164.    –

165.    –

166.    –

167.    –

168.    –

169.    –

170.    –

171.    –

172.    –

173.    -

174.    b

175.    b

176.    a

177.    b

178.    c

179.    a

180.    -

181.    c

182.    a

183.    c

184.    c

185.    a

186.    c

187.    b

188.    b

189.    -

190.    a

191.    b

192.    -

193.    a

194.    a

195.    -

196.    c

197.    c

198.    b

199.    b

200.    b

201.    -

202.    b

203.    c

204.    b

205.    a

206.    c

207.    b

208.    c

209.    -

210.    c

211.    a

212.    b

213.    a

214.    a

215.    a

216.    b

217.    b

218.    c

219.    a

220.    -

221.    a

222.    a

223.    b

224.    b

225.    b

226.    -

227.    b

228.    a

229.    b

230.    c

231.    c

232.    -

233.    c

234.    b

235.    a

236.    b

237.    b

238.    b

239.    a

240.    b

241.    b

242.    c

243.    c

244.    b

245.    b

246.    c

247.    -

248.    a

249.    b

250.    -

251.    a

252.    b

253.    b

254.    b

255.    -

256.    a

257.    a

258.    a

259.    a

260.    a

261.    -

262.    a

263.    -

264.    b

265.    b

266.    b

267.    c

268.    c

269.    c

270.    -

271.    a

272.    a

273.    c

274.    b

275.    c

276.    c

277.    -

278.    a

279.    b

280.    c

281.    b

282.    c

283.    c

284.    c

285.    c

286.    a

287.    a

288.    a

289.    a

290.    -

291.    c

292.    c

293.    a

294.    c

295.    a

296.    b

297.    b

298.    a

299.    a

300.    b

301.    b

302.    -

303.    c

304.    b

305.     c